meklēt

GALVENĀ VALSTS NOTĀRA LĒMUMS

06.03.2013.

1-5/43

Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NIF Dzīvojamie īpašumi”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103253915, (turpmāk – Sabiedrība) 2013.gada 7.februāra iesniegumu Nr. 4.13-03/236 (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2012.gada 19.jūlijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Sabiedrības 2012.gada 16.jūlija pieteikums par izmaiņām Sabiedrības statūtos, par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un par izmaiņām Sabiedrības dalībnieku reģistrā. Pieteikumam cita starpā pievienots Sabiedrības vienīgā dalībnieka akciju sabiedrības „Reverta”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, valdes 2012.gada 12.jūlija lēmuma Nr. 17/55/12 izraksts, no kura konstatējams, ka akciju sabiedrības „Reverta” valde cita starpā pieņēmusi lēmumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā nekustamos īpašumus. Akciju sabiedrības „Reverta” valdes 2012.gada 12.jūlija lēmuma Nr. 17/55/12 izrakstam pielikumā Nr. 1 pievienots Sabiedrības pamatkapitālā ieguldāmo nekustamo īpašumu saraksts, kurā norādīts, ka cita starpā Sabiedrības pamatkapitālā tiek ieguldīts arī nekustamais īpašums /dzēsts/. Pieteikumam arī pievienots atzinums par mantisko ieguldījumu par nekustamo īpašumu /dzēsts/.

[2] 2012.gada 24.jūlijā Reģistra valsts notārs, izskatot Sabiedrības 2012.gada 16.jūlija pieteikumu un tam pievienotos dokumentus (sk. [1]), pieņēma lēmumu Nr. 6-12/105404, ar kuru nolēma reģistrēt Sabiedrības statūtu grozījumus, pievienot Sabiedrības reģistrācijas lietai Sabiedrības 2012.gada 12.jūlija dalībnieku reģistru un par Sabiedrību komercreģistrā ierakstīt šādas ziņas: Pamatkapitāla izmaiņas: Parakstītais: no 6 782 354 LVL uz 7 260 115 LVL. Apmaksātais: no 6 782 354 LVL uz 7 260 115 LVL.

[3] 2013.gada 2.janvārī Reģistrā saņemts Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegums Nr. 4.12/03/1542 par dokumentu pievienošanu lietai, kurā lūgts pievienot Sabiedrības reģistrācijas lietai akciju sabiedrības „Reverta” valdes 2012.gada 13.decembra lēmuma Nr. 16/98/12 izrakstu un atzinumu par nekustamā īpašuma /dzēsts/, mantiskā ieguldījuma vērtību. Minētajā iesniegumā norādīts, ka Sabiedrības pamatkapitālā ieguldītais nekustamais īpašums /dzēsts/, ir pārdots. Tādējādi ar akciju sabiedrības „Reverta” valdes 2012.gada 13.decembra lēmumu Nr. 16/98/12 nolemts aizstāt Sabiedrības pamatkapitālā ieguldāmo nekustamo īpašumu /dzēsts/, mantiskā ieguldījuma parastā vērtība 7 600 LVL, ar nekustamo īpašumu /dzēsts/, mantiskā ieguldījuma vērtība 7 600 LVL. Iesniegumam pievienots akciju sabiedrības „Reverta” valdes 2012.gada 13.decembra lēmuma Nr. 16/98/12 izraksts, no kura konstatējams, ka akciju sabiedrības „Reverta” valde pieņēmusi lēmumu grozīt akciju sabiedrības „Reverta” valdes 2012.gada 12.jūlija lēmuma Nr. 17/55/12 pielikumu Nr. 1, aizstājot Sabiedrības pamatkapitālā ieguldāmo nekustamo īpašumu sarakstā norādīto nekustamo īpašumu /dzēsts/, ar nekustamo īpašumu /dzēsts/.

[4] 2013.gada 7.janvārī Reģistra valsts notārs, izskatot Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegumu Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienotos dokumentus (sk. [3]), pieņēma lēmumu Nr. 21-6/79 (turpmāk – Lēmums) atteikt dokumentu pievienošanu Sabiedrības reģistrācijas lietā. Lēmumā norādīts, ka Sabiedrības reģistrācijas lietai ar Reģistra valsts notāra 2012.gada 24.jūlija lēmumu Nr. 6-12/105404 Sabiedrības reģistrācijas lietai tika pievienoti dokumenti, kas pamatoja parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu. Reģistrācijas lietā nav pievienojami citi dokumenti, kas pamato apmaksāto pamatkapitālu un groza reģistrācijas lietā jau esošus dokumentus.

[5] 2013.gada 7.februārī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atcelt Lēmumu. Iesniegumā norādīts, ka, palielinot pamatkapitālu, ir nepieciešams nodrošināt pamatkapitāla nosegšanu ar adekvātu mantisku vērtību. Līdz ar to Sabiedrība, konstatējot pieļauto kļūdu pamatkapitāla palielināšanā, to ir novērsusi, aizstājot ieguldīto īpašumu, kas tika pārdots, ar līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, iesniedzot Reģistrā atbilstošus dokumentus. Komerctiesības ir privāto tiesību nozare un līdz ar to pieļauj rīcības brīvību ciktāl to neierobežo spēkā esošās tiesību normas, jeb – atļauts ir viss, kas nav aizliegts. Komerclikumā nav aizliegts mantisko ieguldījumu aizstāt ar citu. Komerclikuma un likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteikumi neparedz procesu vai noteikumus par pamatkapitāla palielināšanā pieļauto kļūdu labošanu. Līdz ar to nav pieļaujama situācija, ka personām tiek liegta iespēja izmantot savas tiesības, kā arī izpildīt Komerclikumā noteikto patiesu ziņu sniegšanas pienākumu. Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegums Nr. 4.12/03/1542 par dokumentu pievienošanu lietai nemaina Sabiedrības reģistrētā pamatkapitāla lielumu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumus, bet precizē informāciju par pamatkapitālā ieguldītajiem nekustamajiem īpašumiem. Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegums Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienotie dokumenti atbilst Komerclikuma prasībām.

Izskatot Reģistra rīcībā esošo dokumentus, t. sk. Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegumu Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienotos dokumentus, Lēmumu un Iesniegumu,

secināju:

[6] Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmo daļu valsts pārvaldes iestāde, kāda ir Reģistrs, darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, savas pilnvaras tā var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim. Līdzīga satura tiesību norma ir ietverta arī Administratīvā procesa likuma 7. pantā kā tiesiskuma princips. Lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestādes darbības tiesiskumu, valsts pārvaldes iestāde drīkst rīkoties vienīgi tā, lai netiktu pārkāpti likumos noteiktie priekšraksti. Iestādei, lai tā varētu pareizi piemērot tiesību normas, ir tiesības tās interpretēt, tomēr nav tiesību attiecīgās tiesību normas papildināt pēc saviem ieskatiem, pretējā gadījumā iestāde pārkāptu Administratīvā procesa likuma 9. pantā ietverto patvaļas aizlieguma principu.
Attiecībā uz Reģistra darbību ir attiecināmas publiskās tiesības, kas regulē privātpersonas un valsts iestādes savstarpējās attiecības. Vispārzināmais publisko tiesību princips nosaka, ka atļauts tikai tas, kas ir noteikts ar tiesību normu. Reģistra valsts notāram, izskatot iesniegtos dokumentus, kā valsts amatpersonai ir jāvadās no minētā publisko tiesību principa. Attiecīgi Reģistrs ir tiesīgs rīkoties tikai un vienīgi atbilstoši tiesību normās noteiktajam. No iepriekš minētā secināms, ka Sabiedrība kļūdaini uzskata, ka attiecībā uz Reģistrā iesniegto Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegumu Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienotajiem dokumentiem būtu attiecināms vispārzināmais privāto tiesību princips, ka atļauts ir viss, kas nav aizliegts. Minētais privāto tiesību princips regulē privātpersonu savstarpējās civiltiesiskās attiecības, nevis privātpersonas un valsts iestādes savstarpējās attiecības. Izskatāmajā gadījumā tiek vērtēts Reģistra valsts notāra lēmuma tiesiskums, nevis Sabiedrības valdes darba kvalitāte.

[7] Saskaņā ar Komerclikuma 151. panta pirmo daļu pamatkapitālu var apmaksāt ar naudu vai mantisku ieguldījumu. Minētā panta ceturtajā daļā noteikts, ka pamatkapitālā ieguldītās lietas kļūst par sabiedrības īpašumu. No minētā secināms, ka pamatkapitālam ir jābūt nosegtam (ar naudu, lietām vai tiesībām). Savukārt Komerclikuma 202. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteikts, ka pieteikumam komercreģistra iestādei par pamatkapitāla palielināšanu cita starpā pievieno dalībnieku sapulces protokola izrakstu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
Izskatāmajā gadījumā Sabiedrības 2012.gada 16.jūlija pieteikumam ir pievienots akciju sabiedrības „Reverta” valdes 2012.gada 12.jūlija lēmuma Nr. 17/55/12 izraksts, kura pielikumā Nr. 1 pievienots Sabiedrības pamatkapitālā ieguldāmo nekustamo īpašumu saraksts, kurā norādīts, ka cita starpā Sabiedrības pamatkapitālā tiek ieguldīts arī nekustamais īpašums /dzēsts/ (sk. [1]). Proti, no Sabiedrības iesniegtajiem dokumentiem konstatējams, ka Sabiedrības pamatkapitālā tika ieguldīts šis konkrētais nekustamais īpašums. Ieraksts komercreģistrā par pamatkapitāla palielināšanu tika veikts uz Sabiedrības 2012.gada 16.jūlija pieteikuma un tam pievienoto dokumentu pamata, tai skaitā, ievērojot to, ka Sabiedrības pamatkapitālā cita starpā tiek ieguldīts jau minētais nekustamais īpašums /dzēsts/. Sabiedrības 2012.gada 16.jūlija pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām. No minētā secināms, ka Reģistrā atbilstoši Komerclikuma noteikumiem ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas pamato Sabiedrības pamatkapitāla lielumu. Uz minēto dokumentu pamata ir izdarīts ieraksts komercreģistrā par izmaiņām Sabiedrības pamatkapitālā, kā arī šie dokumenti ir pievienoti Sabiedrības reģistrācijas lietai.
Papildus norādāms, ka tas, ka Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīti konkrēti nekustamie īpašumi, nenozīmē to, ka šiem nekustamajiem īpašumiem pastāvīgi jābūt Sabiedrības īpašumā. Sabiedrība ir tiesīga šos nekustamos īpašumus atsavināt, kā arī ir tiesīga iegādāties citus nekustamos īpašumus, tai skaitā nekustamo īpašumu /dzēsts/.

[8] Likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 17. pantā ir noteikts, ka komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Arī Komerclikuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka komercreģistra iestādei iesniedzami dokumenti, kas pamato ieraksta izdarīšanu komercreģistrā, un citi likumā noteiktie dokumenti.
Ne Komerclikumā, ne kādā citā normatīvajā aktā nav paredzēta iespēja kapitālsabiedrībai iesniegt Reģistrā dokumentus, kas apliecina mantiskā ieguldījuma aizstāšanu ar citu mantisko ieguldījumu pēc tam, kad komercreģistrā ir reģistrēts apmaksāts palielinātais pamatkapitāls. Arī pati Sabiedrība Iesniegumā pilnīgi pareizi norādījusi, ka ne Komerclikuma, ne likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” noteikumi neparedz procesu vai noteikumus par pamatkapitāla palielināšanā pieļauto kļūdu labošanu (sk. [5]). Izskatāmajā gadījumā ieraksts komercreģistrā par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu tika veikts uz Sabiedrības 2012.gada 16.jūlija pieteikuma un tam pievienoto dokumentu pamata, nevis Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesnieguma Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienoto dokumentu pamata, tādējādi pēc ieraksta izdarīšanas nav pieļaujama to dokumentu nomaiņa, uz kuru pamata tika izdarīts attiecīgais ieraksts. Pretējā gadījumā tiktu pieļauta situācija, ka Sabiedrības reģistrācijas lietai pēc būtības ar atpakaļejošu datumu būtu jāpievieno dokumenti, kas pamato jau izdarītu ierakstu komercreģistrā. Tāpat uz Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesnieguma Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienoto dokumentu pamata komercreģistrā nav izdarāms jauns ieraksts. No iepriekš minētā secināms, ka Reģistrs nav tiesīgs Sabiedrības reģistrācijas lietai pievienot Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegumu Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienotos dokumentus, jo uz šo dokumentu pamata netiek izdarīts komercreģistra ieraksts, kā arī šo dokumentu pievienošana nav paredzēta likumā. Tas vien, ka Sabiedrība vēlas, lai Sabiedrības reģistrācijas lietai tiktu pievienots Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegums Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienotie dokumenti, vēl nenozīmē, ka Reģistram tā būtu jārīkojas, kā arī to, ka likumdevējs būtu paredzējis šādu dokumentu pievienošanu Sabiedrības reģistrācijas lietai. Izskatāmajā gadījumā Reģistrs, pievienojot Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegumu Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienotos dokumentus Sabiedrības reģistrācijas lietai, rīkotos patvaļīgi un pretēji tiesību normās noteiktajam (sk. [6]), proti, Reģistrs rīkotos pretēji likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 17. pantā noteiktajam. Sabiedrība vēlas panākt, lai Sabiedrības reģistrācijas lietai tiktu pievienoti tādi dokumenti, kuru pievienošanu likumdevējs nav paredzējis.
Papildus norādāms, ja Sabiedrībai nav pietiekami daudz mantas, lai nosegtu komercreģistrā reģistrēto Sabiedrības pamatkapitāla lielumu, tad Sabiedrībai nekavējoties atbilstoši Komerclikumā noteiktajai kārtībai ir jāveic pamatkapitāla samazināšana. Savukārt, ja Sabiedrības dalībnieks vēlas ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā konkrēti nekustamo īpašumu /dzēsts/, tad ir veicama Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
Par iesniegto reģistrējamo dokumentu pareizību un tajos, iespējams, pieļautajām kļūdām ir atbildīga Sabiedrības valde. Izskatāmajā gadījumā, iesniedzot 2012.gada 16.jūlija pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, Sabiedrības valdes locekļi ir apliecinājuši, ka sniegtā informācija ir patiesa. Tādējādi Sabiedrības valde ir atbildīga par iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Sabiedrībai valdes rīcības dēļ.

[9] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 81. panta pirmo daļu un likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19. pantu Reģistra galvenais valsts notārs kā iestādes augstākā amatpersona izskata lietu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.
Izskatāmajā gadījumā Reģistra valsts notāram nebija tiesiska pamata pievienot Sabiedrības reģistrācijas lietai Sabiedrības 2012.gada 21.decembra iesniegumu Nr. 4.12/03/1542 un tam pievienotos dokumentus, kā arī Reģistra galvenajam valsts notāram pašlaik nav tiesiska pamata pievienot minētos dokumentus Sabiedrības reģistrācijas lietai. Reģistrs nav tiesīgs rīkoties pretēji tiesību normās noteiktajam (sk. [6]). Ievērojot šajā lēmumā konstatēto (sk. [7] un [8]), Lēmums ir atzīstams par tiesisku un atstājams negrozīts.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 14. panta sesto daļu un 17. pantu, Komerclikuma 9. panta pirmo daļu, 151. panta pirmo daļu un 202. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 81. panta pirmo daļu un otrās daļas 1. punktu,

nolēmu:

1. atstāt negrozītu Reģistra valsts notāra 2013.gada 7.janvāra lēmumu Nr. 21-6/79;
2. pieņemto lēmumu paziņot Sabiedrībai.


Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19. pantu, Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo daļu, 189. panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19. pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

 

Galvenais valsts notārs                                                R. Balodis

77510194
kopš 16.05.2002.

17.09.2014.
vārda dienas svin:
Vaira, Vera, Vairis

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators