meklēt

GALVENĀ VALSTS NOTĀRA LĒMUMS

21.05.2013.

Nr.1-5/91

Par valsts notāra lēmuma negrozīšanu

Izskatot S.K. un L.K. (turpmāk – Iesniedzēji) 2013.gada 17.aprīļa iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2013.gada 27.martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Iesniedzēju 2013.gada 22.marta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) laulāto mantisko attiecību reģistrācijai. Pieteikumam citastarp pievienota 2012.gada 7.decembra vienošanās par laulāto mantas sadali (turpmāk – Vienošanās). Vienošanās nav notariāli apliecināta. Reģistrā iesniegtajā Pieteikumā ir aizpildīts 2.punkts, izveidojot tajā jaunu sadaļu „vienošanās par mantas sadali”.

[2] 2013.gada 2.aprīlī Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr.13-16/47849 (turpmāk – Apstrīdētais lēmums) atteikt izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā par laulāto – sievas L.K. un vīra S.K. mantiskajām attiecībām. Apstrīdētais lēmums pamatots ar argumentu, ka iesniegtie dokumenti neatbilst Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumu Nr.403 „Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) un citu normatīvo aktu prasībām. Vienošanās par mantas sadali ir jābūt notariāli apliecinātai, jo Civillikuma 141.pantā noteikts, ka ierakstus reģistrā izdara uz attiecīgā kārtībā apliecināta abu vai viena laulātā pieprasījuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieprasījumam ir jābūt apliecinātam, t.i., kad Iesniedzēju parakstus apliecinājuši: notārs, konsuls. Ņemot vērā, ka Noteikumi nepieprasa notariāli apliecināt pieteikumu, notariāli apliecinātam jābūt dokumentam, uz kura pamata lūdz izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā. Apliecinājums nepieciešams, lai valsts notāram nerastos šaubas, ka abi laulātie šādu mantas sadali vēlas. Ja vienošanās ir notariāli apliecināta, tad šāds jautājums nerodas. Jo pretējā gadījumā valsts notārs nevar pārliecināties, ka laulātie tiešām šādu vienošanos ir slēguši.

[3] 2013.gada 22.aprīlī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atcelt Apstrīdēto lēmumu, pamatojoties uz apsvērumu, ka Administratīvā procesa likuma 67.panta ceturtā daļa nosaka, ka iestāde administratīvo aktu pamato ar Satversmi, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldību saistošajiem noteikumiem, starptautisko tiesību vai Eiropas Savienības normām, kā arī vispārējiem tiesību principiem. Pamatojumā norāda attiecīgā ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu. Līdz ar to, pieprasot Vienošanās notariālu apliecinājumu, valsts notāram šāda prasība jāpamato ar konkrētu tiesību normu. Neviens normatīvais akts nenosaka personai pienākumu notariāli apliecināt vienošanos par mantas sadali. Juridiskajā literatūrā atzīts, ka līgums, kas tiek slēgts laulāto likumisko attiecību ietvaros un ar ko netiek atcelta likumiskā laulāto vienlīdzīgas pārvaldības sistēma, nav uzskatāms par laulības līgumu un tam nav piemērojami Civillikuma speciālie noteikumi, kas regulē laulības līguma noslēgšanas kārtību, formu un saturu. Ja normatīvais akts nenosaka, ka vienošanai par mantas sadali ir jābūt notariāli apliecinātai, iestāde nav tiesīga prasīt šāda apliecinājuma izdarīšanu.
Laulātajiem iesniedzot pieteikumu un vienošanos par mantas sadali, tiek prezumēts, ka laulātie tiešām vēlas mantisko attiecību reģistrāciju un valsts notāram nav pamata to apšaubīt. Turklāt notariāli apliecināta vienošanās nav pierādījums laulāto patiesai gribai.

Izskatot Reģistra rīcībā esošo dokumentus, t. sk. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, Apstrīdēto lēmumu un Iesniegumu,

secināju:

[4] Civillikuma 141.pantā noteikts, ka ierakstus reģistrā izdara uz attiecīgā kārtībā apliecināta abu vai viena laulātā pieprasījuma vai tiesas nolēmuma pamata. Pieprasījumam ir jābūt apliecinātam, t.i., kad iesniedzēja parakstu apliecinājuši: notārs, konsuls.  Minētais nozīmē, ka likumdevējs ir vēlējies pastiprināt ticamību dokumentiem, kas tiek iesniegti Reģistrā reģistrēšanai laulāto mantisko attiecību reģistrā. Ņemot vērā, ka Noteikumi nepieprasa apliecināt pieteikumu, notariāli apliecinātam ir jābūt vismaz dokumentam, uz kura pamata tiek lūgts izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, t.i., laulību līgumam vai vienošanās par mantas sadali. Šāds notariāls apliecinājums ir nepieciešams, lai trešajām personām un Reģistra valsts notāram nerastos šaubas, ka abi laulātie šādu mantas sadali tiešām vēlas. Ja vienošanās ir notariāli apliecināta, šādas šaubas nerodas. Pretējā gadījumā pret trešajām personām var tikt publiska padarīta informācija, kas varētu nebūt patiesa.
Līdz ar to Reģistra valsts notārs ir pamatoti secinājis, ka Vienošanās jābūt notariāli apliecinātai.

[5] Noteikumu 17.punkts paredz, ka Reģistrā var reģistrēt gan laulāto mantiskās attiecības (visas mantas šķirtība vai mantas kopība), gan arī laulāto mantisko attiecību sevišķos veidus.
Lai reģistrētu laulāto mantiskās attiecības, saskaņā ar Noteikumu 5.punktu jāiesniedz pieteikumu (L-1 veidlapa) un pieteikumam jāpievieno laulības līgumu, laulības apliecības kopiju, maksājumu apliecinošu dokumentu par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu.
Turpretī, lai reģistrētu vienošanos par mantas sadali, Reģistram jāiesniedz pieteikumu (L-1 veidlapa), vienošanos par laulāto mantas sadali, laulības apliecības kopiju un maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu. Informācija par laulāto kopīgas mantas sadali netiek izsludināta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, līdz ar to reģistrējot vienošanos par mantas sadali, nav jāmaksā par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Reģistrējot laulāto mantiskās attiecības jāaizpilda pieteikuma 2.punkts „starp laulātajiem nodibinātais mantisko attiecību veids”, atzīmējot, vai tiek nodibināta visas mantas šķirtība vai mantas kopība. Savukārt, reģistrējot vienošanos par mantas sadali, nav jāaizpilda pieteikuma 2.punkts, jo netiek nodibināts laulāto mantisko attiecību režīms, bet tikai sadalīta laulāto kopīgā manta. Konkrētajā situācijā Iesniedzēji vēlējās reģistrēt vienošanos par mantas sadali, tomēr ir aizpildījuši veidlapas 2.punktu, turklāt to patvaļīgi papildinot ar jaunu sadaļu.

[6] Saskaņā ar Noteikumu 6.2.apakšpunktu aizpildot pieteikumu, ņem vērā šādus nosacījumus – ja pieteikumu aizpilda, izmantojot datoru, nav atļauts mainīt veidlapas izkārtojumu. No Noteikumu 1.pielikuma redzams, ka veidlapas L-1 2.punktā „starp laulātajiem nodibinātais attiecību veids” ir jāatzīmē vai nu „visas mantas šķirtība”, vai „mantas kopība”. Ar Noteikumiem apstiprinātajā veidlapā nav iespējams tās 2.punktā atzīmēt vēl kādu citu (trešo) variantu.
Reģistrā iesniegtajā Pieteikumā ir aizpildīts 2.punkts, izveidojot tajā jaunu sadaļu „vienošanās par mantas sadali” un atzīmējot to. Līdz ar to konstatējams, ka Iesniedzēji ir patvaļīgi mainījuši veidlapas izkārtojumu un izveidojuši jaunu sadaļu, ko arī ir atzīmējuši.
Ņemot vērā iepriekš konstatēto (sk. [5], [6]), Reģistra valsts notāram bija jākonstatē, ka Pieteikums ir pretrunā ar Vienošanos un jāatsaka izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā arī pamatojoties uz šo apstākli, kā arī pamatojoties uz apstākli, ka, pretēji Noteikumos minētajam, ir ticis mainīts veidlapas izkārtojums.

[7] Noteikumu 28.2.apakšpunktā noteikts, ka izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā atsaka, ja iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ņemot vērā, ka Pieteikums un Vienošanās neatbilst normatīvo aktu prasībām, Reģistra valsts notārs pamatoti pieņēma lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā.

[8] Līdz ar to Iesniedzējiem, ja viņi vēlas, lai tiktu reģistrēta vienošanās par mantas sadali, Reģistram jāiesniedz pieteikumu, kurā netiek aizpildīts 2.punkts un jāiesniedz notariāli apliecināta vienošanās par laulāto mantas sadali.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumu Nr.1231 „Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu” 7.punktu, ja pieteikuma iesniedzējs divu mēnešu laikā no dienas, kad Reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu ierakstīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumu Nr. 403 „Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība” 5. Punktu un 17.punktu, 6.2. un 28.2.apakšpuktu un 1.pielikumu, Civillikuma 141.pantu, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu

nolēmu:

1.    atstāt negrozītu Reģistra valsts notāra 2013.gada 2.aprīļa lēmumu Nr. 13-16/47849;
2.    noteikt, ka termiņš trūkumu novēršanai ir skaitāms no šī lēmuma pieņemšanas dienas;
3.    pieņemto lēmumu paziņot Iesniedzējiem.


    Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19. pantu, Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo daļu, 189. panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19. pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.


Galvenā valsts notāra p.i.                                  S.Karelis

78253149
kopš 16.05.2002.

02.10.2014.
vārda dienas svin:
Ilizana, Ilma, Skaidris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators