meklēt

SIA "Riga Crane Service"

(.....)

V.Guļbinskis

(.....)

Galvenā valsts notāra lēmums

par atteikšanos atcelt Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu

Rīgā,

Izskatot 2004.gada 16.februārī saņemto V.Guļbinska iesniegumu, ar kuru apstrīdēts Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2004.gada 20.janvāra lēmums sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Riga Crane Service", vienot. reģ. nr. 40003200235, (turpmāk tekstā – Sabiedrība) lietā,

konstatēju:

2004.gada 19.janvārī Uzņēmumu reģistrā tika iesniegti dokumenti ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā par V.Guļbinska atbrīvošanu no Sabiedrības direktora amata.

Izskatot iesniegtos dokumentus, 2004.gada 20.janvārī Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu izdarīt ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā par V.Guļbinska atbrīvošanu no Sabiedrības direktora amata.

Iesniedzējs šo Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2004.gada 20.janvāra lēmumu uzskata par nepamatotu un atceļamu, jo Uzņēmumu reģistrā iesniegtā 2003.gada 16.decembra "Pekkaniska Oy" pilnvara nr.2 ir uzskatāma par viltojumu un tai nav juridiska spēka. Iesniedzēja rīcībā atrodas cita pilnvara, kas datēta ar to pašu datumu, to pašu numuru, un tās izdevējs ir tā pati kompānija, taču pilnvaras saturs ir izmainīts. Uzņēmumu reģistrā iesniegtā kompānijas "Pekkaniska Oy" pilnvara nav noformēta uz minētās kompānijas veidlapas, tajā nav norādīts pilnvarotāja pilns nosaukums, juridiskā adrese, reģistrs, kurā kompānija reģistrēta, uz pilnvaras ir SIA "Riga Crane Service" zīmogs, kas ir cita juridiskā persona, pilnvarai trūkst Apostille apliecinājuma, turklāt pastāv šaubas, vai J. Pekka Niska kungs ir tiesīgs izdot šādu pilnvaru "Pekkaniska Oy" vārdā. Saskaņā ar 2003.gada 19.decembra izrakstu no Somijas Tirdzniecības reģistra kompānijā "Pekkaniska Oy" nav tāda amata kā prezidents, J. Pekka Niska ir reģistrēts kā minētās kompānijas izpildu direktors, saskaņā ar statūtiem parakstīt dokumentus "Pekkaniska Oy" vārdā var izpildu direktors viens pats, turklāt kompānijas nosaukums ir "Pekkaniska Oy" nevis "PEKKANISKA OY".

Izvērtējot valsts notāra lēmuma atbilstību likumam, iesniedzēja argumentus, kā arī iesniegto dokumentus atbilstību likumam,

secināju

 • Saskaņā ar 1996.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumu nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi" 18.punktu, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā ir jābūt šādiem rekvizītiem:
 • dokumenta autora nosaukumam;
 • dokumenta datumam;
 • dokumenta izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas vai parakstīšanas vietas nosaukumam;
 • parakstam.

Saskaņā ar minēto Ministru kabineta noteikumu 19.punktu, lai organizācijas dokumentam būtu juridiskas spēks, tajā ir jābūt arī:

 • dokumenta veida nosaukumam, izņemot vēstules;
 • dokumenta numuram.

Izskatāmajā gadījumā Uzņēmumu reģistrā iesniegtajā Sabiedrības dalībnieka ārvalsts kompānijas "Pekkaniska Oy" pilnvarā nr.2 ir norādīts pilnvaras autora (ārvalsts kompānijas) nosaukums, datums, izdošanas vai parakstīšanas vietas nosaukums, paraksts, dokumenta veida nosaukums un numurs. Jānorāda, ka Latvijas Republikas normatīvie akti kā obligātu dokumentu noformēšanas prasību neparedz pilnvaras noformēšanu uz pilnvaras izdevēja (juridiskas personas) veidlapas, dokumenta izdevēja juridiskās adreses un reģistra, kurā attiecīgā juridiskā persona ierakstīta, norādīšanu, kā arī obligātu zīmoga nospiedumu uz pilnvaras oriģināla. Šādu rekvizītu trūkums juridiskas personas izdotā pilnvarā neietekmē tās juridisko spēku. Fakts, ka uz ārvalsts kompānijas "Pekkaniska Oy" izdotas pilnvaras ir citas juridiskās personas zīmoga nospiedums nav pamats apgalvojumam, ka tādēļ šai pilnvarai nav juridiska spēka, ņemot vērā faktu, ka Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz obligātu zīmoga nospiedumu uz juridisku personu izdotu pilnvaru oriģināliem. Tāpat jānorāda, ka pilnvaras juridisko spēku neietekmē fakts, ka Sabiedrības nosaukums pilnvarā ir rakstīts ar lielajiem burtiem, nevis mazajiem, kā tas norādīts Sabiedrības statūtos. Lai arī, iespējams, pilnvaras izdevēja amatpersonas nosaukums pilnvarā ir norādīts neprecīzi, kā apgalvots iesniegumā, šajā gadījumā jāņem vērā, ka saskaņā ar iesniegumam pievienoto izrakstu no Somijas Patentu un reģistrācijas nacionālās pārvaldes Tirdzniecības reģistra J.-Pekka Niska kungam ir tiesības pārstāvēt kompāniju "Pekkaniska Oy". Bez tam saskaņā ar Uzņēmumu reģistrā iesniegto Sabiedrības 2003.gada 16.decembra dalībnieku sapulces protokola izrakstu J.-Pekka Niska kungs pats ir piedalījies minētajā dalībnieku sapulcē, tādēļ nevajadzētu rasties šaubām par Sabiedrības dalībnieka (kompānijas "Pekkaniska Oy") izdotās pilnvaras spēkā esamību.

Noteiktas formas apliecinājumu ārvalstī izdotiem publiskiem dokumentiem nosaka 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" 3.panta pirmā daļa. Izskatāmajā gadījumā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā ārvalsts kompānijas "Pekkaniska Oy" pilnvara ir izdota Rīgā, tādējādi nevar tikt uzskatīta par ārvalsts dokumentu, turklāt šāda juridiskas personas izdota pilnvara nevar tikt uzskatīta par publisku dokumentu. Tādējādi iesniedzēja apgalvojums, ka Uzņēmumu reģistrā iesniegtajai ārvalsts kompānijas "Pekkaniska Oy" izdotajai pilnvarai būtu nepieciešams īpašas formas apliecinājums Apostille saskaņā ar 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" 3.panta pirmo daļu, nav uzskatāms par pamatotu. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" 42.panta otro daļu dalībnieki var piedalīties sapulcē gan personiski, gan ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarai jābūt noformētai rakstveidā, un tā pievienojama sapulces protokolam. Izskatāmajā gadījumā jānorāda, ka Uzņēmumu reģistrā izmaiņu reģistrēšanai ir iesniegts Sabiedrības 2003.gada 16.decembra dalībnieku sapulces protokola izraksts, kas ir dokumenta atvasinājums, nevis protokola oriģināls. Tādējādi šajā gadījumā Sabiedrības dalībnieka izdotā pilnvara nebija obligāti jāpievieno Uzņēmumu reģistrā iesniegtajam Sabiedrības 2003.gada 16.decembra dalībnieku sapulces protokola izrakstam.
 • Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 8.panta pirmo daļu, izskatot reģistrācijas pieteikumu, valsts notāram jāpārbauda šā pieteikuma:
 • piekritība;
 • vai ir iesniegti visi likumos noteiktie dokumenti;
 • iesniegto dokumentu atbilstība likumiem;
 • vai iesniegtajos dokumentos ietvertie lēmumi, uz kuru pamata izdarāmi ieraksti Uzņēmumu reģistra žurnālā vai grozījumi Uzņēmumu reģistram iesniegtajos pamatdokumentos, atbilst likuma prasībām;
 • nav reģistrēts cits tiesisks šķērslis.

Savukārt šī paša panta otrajā daļā noteikts, ka Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude. Saskaņā ar minētā likuma panta trešo daļu, pārbaudot šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus, šķēršļi nav konstatēti, Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu. Savukārt šī paša panta otrajā daļā noteikts, ka Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst uzņēmējsabiedrības lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude.

Izskatāmajā gadījumā 2004.gada 19.janvārī reģistrācijai pieteiktie Sabiedrības dokumenti ir iesniegti, ievērojot likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 2.panta pirmajā daļā noteikto piekritību. Šajā gadījumā ir iesniegti visi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un likumā "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" paredzētie dokumenti, iesniegtie dokumenti ir uzskatāmi par atbilstošiem likuma prasībām un nav reģistrēti tiesiski šķēršļi ieraksta izdarīšanai Uzņēmumu reģistra žurnālā par Sabiedrības direktora atbrīvošanu no amata. No Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem Sabiedrības dokumentiem nevar konstatēt, ka Sabiedrības dalībnieka ārvalsts kompānijas "Pekkaniska Oy" izdotā pilnvara nr.2 būtu uzskatāma par neatbilstošu likuma normām. Jānorāda, ka likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 8.panta pirmās, otrās un trešās daļas normas ir obligātas materiālās tiesību normas, kas izskatāmajā gadījumā neļauj pieņemt citāda satura administratīvo aktu (Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmā daļa), ievērojot, ka Uzņēmumu reģistrā iesniegtie dokumenti ir uzskatāmi par atbilstošiem likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 8.panta pirmās daļas noteikumiem. Valsts notārs savas likumā noteiktās pārbaudes tiesības var izmantot, izskatot pieteicēja iesniegtos dokumentus, kā arī citus tā rīcībā esošos dokumentus.

Arī Augstākās tiesas Senāts ir atzinis, ka likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" nav atrodamas normas, kurās paredzēti tiesiski līdzekļi konkrētās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces protokolā fiksēto ziņu atbilstības faktiski sapulcē notikušajam pārbaudei. Tādējādi minētā likuma normu analīze no to savstarpējās sakarības viedokļa dod pamatu atzinumam, ka likumdevējam, nosakot valsts notāra kompetenci reģistrācijai iesniegto dokumentu pārbaudē, nebija nolūka uzlikt viņam par pienākumu vērtēt kapitālsabiedrības lēmumu pieņemšanas faktiskos apstākļus (Augstākās tiesas Senāta 2004.gada 28.janvāra spriedums lietā nr.SKC-31).

Ņemot vērā minēto, jautājumi par iesniegto dokumentu (tajos norādītās informācijas) atbilstību faktiskajiem apstākļiem, t.i. vai Uzņēmumu reģistrā iesniegtajā Sabiedrības dalībnieka pilnvarā norādītā informācija atbilst faktiskajiem apstākļiem un ir uzskatāma par patiesu, nav skatāmi administratīvā procesa ietvaros, jo tie nevar tikt attiecināti uz valsts notāra lēmuma (kā administratīva akta) tiesiskumu vai prettiesiskumu. Sūdzības iesniedzēja norādītie pārkāpumi par Uzņēmumu reģistrā iesniegtā Sabiedrības dalībnieka izdotā pilnvarā norādīto ziņu patiesumu nebija un pagaidām nav konstatējami no Uzņēmumu reģistrā iesniegto dokumentu satura.

Jautājumi par iesniegto dokumentu atbilstību faktiskajiem apstākļiem nav skatāmi administratīvā procesa ietvaros. Sūdzības iesniedzējam šo jautājumu risināšanai jāvēršas prasības kārtībā tiesā, kur, iesniedzot tiesai dažādus pierādījumus izvērtēšanai, var apstrīdēt Uzņēmumu reģistrā iesniegto dokumentu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 1.panta trešās daļas 2.punktu, 2.panta pirmo daļu, 8.panta pirmo, otro un trešo daļu, 1996.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumu nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi" 18. un 19.punktu, 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" 3.panta pirmo daļu, likuma "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" 42.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 1.punktu,

nolēmu

 • atteikt atcelt valsts notāra 2004.gada 20.janvāra lēmumu Sabiedrības lietā;
 • pārsūtīt 2004.gada 16.februārī Sabiedrības lietā saņemtās sūdzības un tai pievienoto dokumentu kopijas Rīgas pilsētas Galvenās policijas pārvaldes 21.nodaļai;
 • pieņemto lēmumu paziņot adresātam un iesniedzējam.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6. Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 19.pantu Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenais valsts notārs J.Endziņš

Jermanova 7031733

77516779
kopš 16.05.2002.

17.09.2014.
vārda dienas svin:
Vaira, Vera, Vairis

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators