meklēt

Akciju sabiedrības “Arta-F””,
vienotais reģ.nr. 40003044115,
prezidentam A.Andrejevam
(.....)

GALVENĀ VALSTS NOTĀRA LĒMUMS

par atteikšanos atcelt Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu
Rīgā,

Izskatot 2004.gada 4.jūnijā Uzņēmumu reģistrā saņemto akciju sabiedrības “Arta-F”, vienotais reģ.nr. 40003044115 (turpmāk tekstā – Sabiedrība), prezidenta A.Andrejeva iesniegumu, ar kuru lūgts atcelt Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2004.gada 10.maija lēmumu Sabiedrības lietā daļā par minētajā lēmumā norādītajiem trūkumiem attiecībā uz Sabiedrības valdes ievēlēšanas kārtību,

konstatēju:

2004.gada 6.maijā Uzņēmumu reģistrā tika saņemti dokumenti Sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā.

Izskatot iesniegtos dokumentus, 2004.gada 10.maijā Uzņēmumu reģistra valsts notāre pieņēma lēmumu atlikt Sabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā. Minētā lēmuma konstatējošajā daļā cita starpā norādīts uz vairāku Sabiedrības statūtu punktu neatbilstību Komerclikuma normām, kā arī uz Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 6.panta pirmās daļas un likuma “Par akciju sabiedrībām” 54.panta pirmās daļas pārkāpumu, Sabiedrības padomei pieņemot lēmumu par valdes ievēlēšanu.

Iesniedzējs apstrīd Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2004.gada 10.maija lēmumu daļā par tajā norādītajiem trūkumiem attiecībā uz Sabiedrības valdes ievēlēšanas kārtību un lūdz reģistrēt Sabiedrības valdes un padomes locekļus, kas ievēlēti tāpat, kā tas tika darīts citās komercreģistrā ierakstītās akciju sabiedrībās. Iesniedzējs norādījis, ka vairāku citu akciju sabiedrību, kas pārreģistrētas komercreģistrā, akcionāru pilnsapulcēs, pieņemot lēmumu par ierakstīšanos komercreģistrā, ir ievēlēta padome, kas savukārt pēc tam ievēlējusi akciju sabiedrības valdi. Iesniedzējs uzskata, ka valdes locekļu un padomes locekļu ievēlēšanas kārtībai saskaņā ar likumu “Par akciju sabiedrībām” nebūs juridiska spēka, strādājot Komerclikuma ietvaros. Iesniedzējs norādījis, ka Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2004.gada 10.maija lēmumā norādītie trūkumi attiecībā uz Sabiedrības valdes ievēlēšanas kārtību uzliek par pienākumu Sabiedrībai sasaukt ārkārtas akcionāru pilnsapulci, kas, ņemot vērā lielo akcionāru skaitu no citām valstīm, prasa ievērojamus izdevumus un laiku.

Izvērtējot valsts notāra lēmuma atbilstību likumam, iesniedzēja argumentus, kā arī iesniegto dokumentu atbilstību likumam,

secināju:

1. Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 6.panta pirmajā daļā noteikts, ka uzņēmumu reģistrā reģistrētu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbībai līdz to ierakstīšanai komercreģistrā piemēro likumus, kuri regulē attiecīgo uzņēmējdarbības formu darbību, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Minētā likuma 5.panta otrajā daļā noteikts, ka lēmumu par uzņēmējsabiedrības pārveidošanu vai statūtu grozījumiem, kas nepieciešami, lai uzņēmējsabiedrību pieteiktu ierakstīšanai komercreģistrā, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulcē (pilnsapulcē) ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu. Sapulce (pilnsapulce) sasaucama attiecīgo uzņēmējdarbības formu regulējošajā likumā un uzņēmējsabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā. Tā kā Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums nenosaka, kārtību, kādā būtu pārvēlami akciju sabiedrības izpildinstitūcijas locekļi, tad jāpiemēro likuma “Par akciju sabiedrībām” 54.panta pirmās daļās 5.punktā iekļautais regulējums, kas nosaka, ka vienīgi akcionāru pilnsapulcei ir tiesības atcelt no amata un ievēlēt amatā valdes locekļus. Izskatāmajā gadījumā saskaņā ar Uzņēmumu reģistrā iesniegtajiem dokumentiem Sabiedrības valdes locekļi nav ievēlēti Sabiedrības 2004.gada 23.aprīļa akcionāru pilnsapulcē, bet gan 2004.gada 23.aprīļa padomes sēdē. Tādējādi Uzņēmumu reģistra valsts notāre 2004.gada 10.maija lēmuma konstatējošās daļas 1.punktā pamatoti norādījusi, ka šāda valdes locekļu ievēlēšanas kārtība ir pretrunā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 6.panta pirmo daļu un likuma “Par akciju sabiedrībām” 54.panta pirmās daļas 5.punktu.

2. Attiecībā uz iesniedzēja norādītajiem argumentiem attiecībā uz akcionāru pilnsapulces sasaukšanu valdes locekļu ievēlēšanai jānorāda, ka Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2004.gada 10.maija lēmuma konstatējošā daļā ir norādīts uz vairāku Sabiedrības statūtu punktu neatbilstību Komerclikuma normām. Saskaņā ar likuma “Par akciju sabiedrībām” 54.panta pirmās daļas 8.punktu vienīgi akcionāru pilnsapulcei ir tiesības izlemt jautājumus par Sabiedrības statūtu grozīšanu. Tādējādi, ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrības ārkārtas akcionāru pilnsapulces sasaukšana būtu nepieciešama ne tikai valdes locekļu ievēlēšanai atbilstoši likuma “Par akciju sabiedrībām” normām, bet arī Sabiedrības statūtu apstiprināšanai jaunā redakcijā.

3. Nevar piekrist iesniedzēja norādītajiem argumentiem par to, ka valdes un padomes locekļu iecelšanas kārtībai saskaņā ar likuma “Par akciju sabiedrībām” normām nebūs juridiska spēka strādājot atbilstoši Komerclikuma normām. Ievēlot valdes un padomes locekļus saskaņā ar Komerclikumu tiktu pārkāpta Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 6.panta pirmā daļa (ievēlot valdes locekļus būtu piemērots likums, kas ievēlēšanas brīdī Sabiedrības darbību neregulē). Tādējādi pretēji iesniedzēja apgalvotajam juridiska spēka nebūtu tieši valdes locekļu ievēlēšanai saskaņā ar Komerclikuma normām.

4. Attiecībā uz iesniedzēja minētajiem argumentiem par citu komercreģistrā ierakstītu akciju sabiedrību izmantoto valdes locekļu ievēlēšanas kārtību jānorāda, ka šajā gadījumā iesniedzējs ir atsaucies uz faktiski likuma normām neatbilstošu lēmumu pieņemšanas kārtību citās akciju sabiedrībās. Bez tam Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma normu atšķirīga interpretācija šajā gadījumā var radīt trešo personu (tai skaitā Sabiedrības akcionāru) tiesību un tiesisko interešu aizskārumu. Tādēļ šajā gadījumā nav tiesiska pamata pieprasīt likuma normām neatbilstošas valdes ievēlēšanas kārtības akceptēšanu, norādot, ka šāda valdes locekļu ievēlēšanas kārtība ir piemērota citās komercreģistrā ierakstītās akciju sabiedrībās.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 1.panta trešās daļas otro punktu, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 5.panta otro daļu, 6.panta pirmo daļu, likuma “Par akciju sabiedrībām” 54.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, Administratīvā procesa likuma 81.panta pirmo daļu, otrās daļas 1.punktu,

nolēmu:

  1. atteikt atcelt Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2004.gada 10.maija lēmumu Sabiedrības lietā;
  2. noteikt, ka Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2004.gada 10.maija lēmuma konstatējošā daļā norādītie trūkumi ir novēršami 60 dienu laikā no šī galvenā valsts notāra lēmuma spēkā stāšanās dienas;
  3. pieņemto lēmumu paziņot iesniedzējam.

Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Galvenais valsts notārs J.Endziņš

Jermanova 7031733

78175461
kopš 16.05.2002.

30.09.2014.
vārda dienas svin:
Elma, Elna, Menarda

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators