ur

GALVENĀ VALSTS NOTĀRA LĒMUMS

par valsts notāra lēmuma atcelšanu

konstatēju:

[1] 2006.gada 31.maijā VID KRI ir pieņēmusi lēmumu nr.1-4/2705, ar kuru ir nolemts “uzlikt uzņēmuma pārreģistrācijas aizliegumu” Sabiedrībai. Šis lēmums ir nosūtīts Uzņēmumu reģistram ar lūgumu reģistrēt aizliegumu (VID KRI 2006.gada 31.maija iesniegums nr.5-2.3.4.4-8/4339).
[2] 2006.gada 9.jūnijā Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir pieņēmis lēmumu nr.21-21-58403 ar kuru ir nolēmis atteikt reģistrēt ar VID KRI 2006.gada 31.maija lēmumu nr.1-4/2705 piemēroto pārreģistrācijas aizliegumu. Atteikums ir pamatots ar to, ka VID KRI 2006.gada 31.maija lēmums nr.1-4/2705 vēl nav stājies spēkā, jo tajā nav norādīts spēkā stāšanās brīdis un tas nav paziņots adresātam.
[3] 2006.gada 22.jūnijā Uzņēmumu reģistrā ir saņemts VID KRI 2006.gada 15.jūnija iesniegums nr.6-4-13/4784, kurā ir lūgts atcelt minēto valsts notāra lēmumu kā nepamatotu.

secināju:

[4] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, ja ārējā normatīvajā aktā vai pašā administratīvajā aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas ir paziņots adresātam. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.1panta otrā daļa noteic, ka nodokļu administrācijas pilnvarotas amatpersonas lēmumu par nodrošinājuma līdzekļu piemērošanu nosūta nodokļu maksātājam vienas darba dienas laikā pēc tā izpildes. Ņemot vērā to, ka izpildīt var tikai spēkā stājušos lēmumu, ir acīmredzami, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.1panta otrā daļa nesaista lēmuma spēkā stāšanos ar tā paziņošanu adresātam. Minētā norma prezumē, ka lēmums par nodrošinājuma līdzekļa piemērošanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Respektīvi, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmās daļas izpratnē, likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.1panta otrā daļa ir ārējais normatīvais akts, kurā ir noteikts administratīvā akta spēkā stāšanās brīdis.
Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.1panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo daļu un otrās daļas 2.punktu,

nolēmu:

1) Atcelt valsts notāra 2006.gada 9.jūnija lēmumu nr.21-21-58403.
2) Uzdot valsts notāram Ivonnai Štrauhmanei izskatīt vēlreiz pēc būtības VID KRI 2006.gada 31.maija iesniegumu nr.5-2.3.4.4-8/4339, ņemot vērā šī lēmuma [4] rindkopā minēto.
3) Paziņot pieņemto lēmumu VID KRI.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu, Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu, 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19.pantu Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

© Uzņēmumu reģistrs, 2009