meklēt

GALVENĀ VALSTS NOTĀRA LĒMUMS

Nr. 1-5/59, 20.05.2011

Par valsts notāra lēmuma atcelšanu

Izskatot N.B. (turpmāk – Iesniedzēja) 2011.gada 4.aprīļa iesniegumu (turpmāk – Iesniegums),

konstatēju:

[1] 2011.gada 17.martā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemts Iesniedzējas un S.B. 2011.gada 11.marta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) laulāto mantisko attiecību reģistrācijai. Pieteikumam pievienota 2011.gada 11.marta vienošanās Nr. 1633 par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādnību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali (turpmāk – Vienošanās), laulības apliecības kopija un maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu.
[2] 2011.gada 18.martā Reģistra valsts notārs pieņēma lēmumu Nr. 12-16/15734 (turpmāk – Apstrīdētais lēmums) reģistrēt laulāto mantisko attiecību reģistrā laulāto mantiskās attiecības, piešķirot reģistrācijas numuru 1011037.
[3] 2011.gada 6.aprīlī Reģistrā saņemts Iesniegums, kurā lūgts atcelt Apstrīdēto lēmumu daļā par atsevišķās mantas reģistrāciju un pieņemt lēmumu par laulāto visas mantas šķirtību, pamatojoties uz argumentu, ka ar Vienošanos tika sadalīta laulības laikā kopīgi iegūtā manta, nosakot kāda manta kuram laulātajam pieder, un, pamatojoties uz Civillikuma 110. pantu tika noteikts, ka turpmāk Iesniedzējas un S.B. mantiskajām attiecībām piemērojami noteikumi par visas laulāto mantas šķirtību.
Arī pieteikumā tika norādīts, ka starp Iesniedzēju un S.B. nodibināts laulāto mantisko attiecību veids: visas mantas šķirtība. Pieteikuma daļā, kas paredz informāciju par laulāto mantisko attiecību sevišķajiem veidiem un citas ziņas, kas attiecas uz trešajām personām, tika norādīta katram no laulātajiem piederošā manta tikai viena apsvēruma dēļ – lai precizētu katram laulātajam piederošo mantu un Reģistra valsts notāram papildus nebūtu jāmeklē ziņas par katru no laulātajiem piederošo mantu citos valsts reģistros.

Izskatot Reģistra rīcībā esošo dokumentus, t. sk. Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, Apstrīdēto lēmumu un Iesniegumu,

secināju:

[4] Pirmkārt noskaidrojams, vai Vienošanās ir atzīstama par laulības līgumu. Saskaņā ar Civillikuma 114. panta pirmo daļu savas mantiskās tiesības laulātie var nodibināt, pārgrozīt un izbeigt ar laulības līgumiem kā pirms došanās laulībā, tā arī laulības laikā. Tādējādi laulības līguma objekts ir laulāto mantiskās attiecības kopumā, nevis atsevišķi īpašuma vai mantas objekti. Ar šo līgumu nosaka mantisko attiecību režīmu. Ar laulības līgumu laulātie nevar regulēt citas savstarpējās attiecības – personiskās, laulības šķiršanas, laulāto attiecības sakarā ar bērnu audzināšanu un uzturēšanu u.tml. [Vēbers J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Rīga: Mans īpašums, 2000, 39.-41.lpp].
Civillikuma 116. pantā noteikts, ka laulības līgumā tā slēdzēji var laulāto likumisko mantisko attiecību vietā noteikt visas laulāto mantas šķirtību vai kopību. Atļaujot laulātajiem brīvi dibināt, pārgrozīt un izbeigt savas mantiskās tiesības ar laulības līgumiem, Civillikuma 116. pants tajā pat laikā būtiski ierobežo šīs iespējas, atļaujot laulātajiem tikai vienu no diviem līgumisko attiecību veidiem. Ar laulības līgumu laulātie ir tiesīgi likumisko mantisko attiecību vietā noteikt vai nu 1) visas laulāto mantas šķirtību vai 2) laulāto mantas kopību. Līdzās laulības līgumiem, ar kuriem tiek atceltas likumiskās mantiskās attiecības, laulātie var slēgt arī citus līgumus, kas attiecas uz laulāto vai viena laulātā mantas pārvaldīšanu, konkrētu īpašuma objekta sadali, to apvienošanu, visas konkrētā brīdī esošās mantas sadali starp laulātajiem, bet kuri nenosaka laulāto mantisko attiecību režīmu [Vēbers J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības. Rīga: Mans īpašums, 2000, 39.-41.lpp].
Līdz ar to laulības līguma priekšmets var būt laulāto mantisko attiecību noregulēšana laulāto laulības spēkā esamības laikā, laulāto laulības pārtraukšanas laikā, kā arī jebkuru citu tiesisku attiecību, kas skar laulāto mantiskās attiecības, iestāšanās, spēkā esamības un pārtraukšanas gadījumos. Laulības līgumā līguma priekšmetam jābūt skaidri noteiktam vai nepārprotamo nojaušamam. No laulības līguma skaidri un nepārprotami jāizriet, ka līgumslēdzēju pušu vēlme ir atcelt laulāto likumisko mantisko attiecību režīmu un nodibināt līgumiskās laulāto mantiskās attiecības nosakot visas laulāto mantas šķirtību vai mantas kopību. Izskatāmajā gadījumā Vienošanās priekšmets ir nepilngadīgā bērna aizgādība, saskarsmes tiesības, bērna uzturlīdzekļi un laulāto kopīgās mantas sadale, kas nav laulības līguma priekšmets.
Ņemot vērā iepriekš minēto, uz Vienošanās pamata nav iespējams Reģistrā reģistrēt laulāto mantisko attiecību režīmu – laulāto mantas šķirtību.
[5] Iesniedzējas norādītais Civillikuma 110. pants attiecas mantu, kura sadalīta ar Vienošanos, respektīvi, tikai attiecībā uz šo mantu turpmāk piemērojami noteikumi par visas laulāto mantas šķirtību. Tomēr tas nenosaka laulāto mantisko attiecību režīma maiņu.
[6] Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumu Nr. 403 „Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 17. punkts paredz, ka Reģistrā var reģistrēt gan laulāto mantiskās attiecības (visas mantas šķirtība vai mantas kopība), gan arī laulāto mantisko attiecību sevišķos veidus.
Lai reģistrētu laulāto mantiskās attiecības, saskaņā ar Noteikumu 5. punktu jāiesniedz pieteikumu (L-1 veidlapa) un pieteikumam jāpievieno laulības līgumu, laulības apliecības kopiju, maksājumu apliecinošu dokumentu par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu.
Turpretī, lai reģistrētu vienošanos par mantas sadali, Reģistram jāiesniedz pieteikumu (L-1 veidlapa), vienošanos par laulāto mantas sadali, laulības apliecības kopiju un maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu. Informācija par laulāto kopīgas mantas sadali netiek izsludināta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, līdz ar to reģistrējot vienošanos par mantas sadali nav jāmaksā par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Reģistrējot laulāto mantiskās attiecības jāaizpilda pieteikuma 2. punkts „starp laulātajiem nodibinātais mantisko attiecību veids”, atzīmējot, vai tiek nodibināta visas mantas šķirtība vai mantas kopība. Savukārt reģistrējot vienošanos par mantas sadali nav jāaizpilda pieteikuma 2. punkts, jo netiek nodibināts laulāto mantisko attiecību režīms, bet tikai sadalīta laulāto kopīgā manta.
[7] Reģistrā iesniegtajā Pieteikumā ir aizpildīts 2. punkts, atzīmējot „visas mantas šķirtība”, kā arī ir aizpildīts Pieteikuma 3. punkts „informācija par laulāto mantisko attiecību sevišķajiem veidiem un citas ziņas, kas attiecas uz trešajām personām”. Ņemot vērā, ka Pieteikumā tika norādīta pretrunīga informācija, Reģistra valsts notāram nebija pamata patvaļīgi interpretēt pieteikumā ietverto informāciju un secināt, ka Pieteikuma iesniedzēji vēlas reģistrēt vienošanos par mantas sadali. Reģistra valsts notāram bija pienākums atteikt laulāto mantisko attiecību reģistrāciju.
Tādējādi Reģistra galvenajam valsts notāram jāpieņem lēmums pat atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, jo konstatētas pretrunas Pieteikumā un tam pievienotajos dokumentos.
[8] Līdz ar to Iesniedzējai, ja viņa vēlas, lai tiktu reģistrētas laulāto mantiskās attiecības – visas mantas šķirtība, atkārtoti jāiesniedz pieteikums, kurā aizpildīts 2. punkts, Pieteikumam jāpievieno laulības līgums, laulības apliecības kopija un maksājumu apliecinošu dokumentu par publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Ja tomēr Iesniedzēja vēlas, lai tiktu reģistrēta vienošanos par mantas sadali, Reģistram jāiesniedz pieteikumu, kurā netiek aizpildīts 2. punkts, vienošanās par laulāto mantas sadali un laulības apliecības kopija.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobrī noteikumu Nr.1231 „Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu” 7. punktu, ja pieteikuma iesniedzējs divu mēnešu laikā no dienas, kad Reģistra valsts notārs pieņēmis lēmumu par atteikumu izdarīt ierakstu laulāto mantisko attiecību reģistrā, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu ierakstīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

Pastāvot šādiem apstākļiem un pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumu Nr. 403 „Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība” 5. punktu, 16. un 17. punktu, Civillikuma 110. panta pirmo daļu, 114. panta pirmo daļu un 116. pantu, Administratīvā procesa likuma 81. panta pirmo daļu un otrās daļas 2. punktu

nolēmu:

1. atcelt Reģistra valsts notāra 2011.gada 18.marta lēmumu Nr. 12-16/15734;
2. atteikt laulāto mantisko attiecību reģistrāciju;
3. pieņemto lēmumu paziņot Iesniedzējai.

Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19. pantu, Administratīvā procesa likuma 188. panta pirmo daļu, 189. panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 19. pantu Reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.Galvenais valsts notārs R. Balodis

77807208
kopš 16.05.2002.

22.09.2014.
vārda dienas svin:
Mārica, Maigurs, Māris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators