meklēt

Maksātnespējas reģistrs

Maksātnespējas reģistrs darbojas no 2008. gada 1. janvāra, kad stājās spēkā Maksātnespējas likums, aizstājot likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.

2010.gada 26. jūlijā Saeimā tika pieņemts jauns Maksātnespējas likums, kas stājās spēkā 2010. gada 1. novembrī, un ar tā spēkā stāšanos spēku zaudēja iepriekšējais Maksātnespējas likums.

Maksātnespējas likumos noteiktais mērķis ir veicināt parādnieka (tajā skaitā, fiziskas personas kā parādnieka) maksātspējas atjaunošanu un kreditoru interešu aizsardzību parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā, samērojot finansiālās grūtībās nonākušas personas un kreditoru intereses.

Maksātnespējas reģistra izveidošanas mērķis ir nodrošināt maksātnespējas lietas publiskumu.

Maksātnespējas reģistrā ieraksta attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās ziņas par maksātnespējas procesa administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi.

Ņemot vērā, ka maksātnespējas procesu ilgums var būt vairāki gadi, kā arī to, ka salīdzinoši neilgā laika posmā maksātnespējas procesus regulē dažādi normatīvie akti, piemērojamās tiesību normas ir atkarīgas no tā, kad ir uzsākts maksātnespējas process – līdz 2007. gada 31. decembrim, no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. oktobrim vai no 2010. gada 1. novembra. Maksātnespējas procesos, kuri uzsākti līdz 2007. gada 31. decembrim, tiek piemērotas likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas. Tiesiskās aizsardzības procesos un maksātnespējas procesos, kuri uzsākti laika posmā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. oktobrim, tiek piemērotas minētajā laika posmā spēkā esošā Maksātnespējas likuma normas un uz tā pamata izdotie normatīvie akti. Savukārt, procesos, kas uzsākti pēc 2010.gada 1.novembra, piemēro šobrīd spēkā esošo Maksātnespējas likumu.

Ieraksti par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti saskaņā ar likumu „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” līdz 2007.gada 31.decembrim, nav atrodami maksātnespējas reģistrā.

Maksātnespējas reģistrs ir visiem pieejams, un tā ierakstiem ir publiska ticamība. Par maksātnespējas reģistra publisko ierakstu un likumā noteikto dokumentu apskati Uzņēmumu reģistra mājas lapā valsts nodeva nav maksājama. Savukārt par citiem Reģistra pakalpojumiem (kopijas, izziņas u.tml.) joprojām ir jāmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam cenrādim.

Šeit ir publiski pieejami visi Maksātnespējas reģistra ieraksti.

Maksātnespējas reģistrs sastāv no šādām sadaļām:

„Administratori”, kurā pieejama informācija par maksātnespējas reģistrā ierakstītajiem administratoriem: vārds uzvārds, prakses vietas adrese un cita kontaktinformācija, sertifikāta numurs, tā izdošanas datums un derīguma termiņš.

„Meklēšana”, kurā iespējams meklēt maksātnespējas reģistra informāciju par konkrētu subjektu (komersantu, uzņēmumu, biedrību, fizisku personu u.c.). Izvēlnē „Uzņēmumu reģistra izziņa” var apskatīt visus par konkrēto procesu veiktos ierakstus maksātnespējas reģistrā.

„Žurnāls”, kurā ar kalendāra palīdzību var apskatīt noteiktā datumā izdarītos ierakstus hronoloģiskā secībā. Turpat izvēlnē „Izziņa” pie konkrēta subjekta var apskatīt visus ierakstus maksātnespējas reģistrā par šo procesu. Sadaļas „Žurnāls” apakšsadaļā „Mēneša žurnāls” var apskatīt attiecīgā mēneša ietvaros izdarītos ierakstus hronoloģiskā secībā.

„Statistika”, kurā apkopoti un atspoguļoti statistikas dati par maksātnespējas reģistrā ierakstītajām ziņām, kas saistītas ar administratoru iecelšanu / atcelšanu, tiesiskās aizsardzības procesa, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi u.c.

Sadaļās „Meklēšana” un „Žurnāls”, apskatot izziņu par konkrēto parādnieku, ir pieejami arī likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 9.panta ceturtajā daļā noteiktie dokumenti: kreditoru sapulces darba kārtība un administratora paziņojums kreditoriem par kreditoru sapulci. Ja administrators kādu no minētajiem dokumentiem ir iesniedzis elektroniskā dokumenta formā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), šeit tiek ievietota dokumenta anonimizētā versija (bez drošā elektroniskā paraksta datiem).

Zināšanai: Ņemot vērā, ka publiski pieejamā maksātnespējas reģistra ieraksti ir apskatāmi ikvienai personai bez autorizācijas (nenodrošinot lietotāja atpazīšanu), maksātnespējas reģistra publiskajos ierakstos netiek atspoguļots parādnieka – fiziskas personas, kā arī administratora personas kods. Lai saņemtu Uzņēmumu reģistra izziņu vai cita veida dokumentu, kurā iekļauts parādnieka – fiziskas personas, kā arī administratora personas kods, jāvēršas Uzņēmumu reģistrā ar informācijas pieprasījumu. Pretējā gadījumā Uzņēmumu reģistrs šobrīd atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem nespēj nodrošināt datu subjekta (fiziskas personas – parādnieka un administratora) tiesības saņemt informāciju par tām personām, kas noteiktā laika posmā ir saņēmušas informāciju par datu subjektu.

Dokumenti, uz kuru pamata tiek ierakstīta informācija un reģistrēti dati

+ Juridiskai personai

+ Tiesiskās aizsardzības process (TAP)

+ Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (ATAP) 

+ Fiziskai personai

* publikācija tikai par ierakstiem uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā, politisko partiju reģistrā un Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā;

** tikai procesos, kas uzsākti saskaņā ar Maksātnespējas likumu, kas bija spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim.

*** tikai procesos, kas norit saskaņā ar Maksātnespējas likumu, kas stājās spēkā 2010.gada 1.novembrī

**** Ja iepriekšējās izpildinstitūcijas pilnvaru termiņš ir beidzies un jaunas izpildinstitūcijas ievēlēšana notiek vēlāk (Maksātnespējas likuma, kas bija spēkā no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. oktobrim, 113.p.), tad pieteikumu (18.veidl.), valsts nodevu par izmaiņu reģistrāciju un par publikāciju LV, izpildinstitūcijas locekļu piekrišanu (kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai arī parakstu uz piekrišanas apliecina notariāli vai komercreģistra iestādes amatpersona) sniedz jaunā izpildinstitūcija parastajā kārtībā.

77743692
kopš 16.05.2002.

21.09.2014.
vārda dienas svin:
Mariss, Matīss, Modris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators