• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnes lietošanas noteikumi

 1. Lietotie termini:
  1. Autentifikācija – lietotāja attālināts atpazīšanas (identifikācijas) process;
  2. Identificēts lietotājs – lietotājs, kas autentificējies ar vienu no Tīmekļvietnē pieejamiem elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēju piedāvātiem pakalpojumiem (autentifikācijas līdzekļiem);
  3. Lietotājs – fiziska, juridiska persona, publiskas personas (valsts un pašvaldību institūcijas), kas izmanto Tīmekļvietni;
  4. Neidentificēts lietotājs – persona, kas nav autentificējusies Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, kas izmanto bez autentifikācijas pieejamos Pakalpojumus;
  5. Pakalpojums/-i – saskaņā ar likumu “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 23 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis” Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē sniegtie informācijas izsniegšanas pakalpojumi;
  6. Tīmekļvietne – Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne https://info.ur.gov.lv, kurā tiek sniegti Pakalpojumi;
  7. Tīmekļvietnes lietotāja konts (profils) – autentificētam Tīmekļvietnes lietotājam izveidota personificēta darba vieta, kas satur personificēto informāciju darbam Tīmekļvietnē;
  8. Uzņēmumu reģistrs – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Tīmekļvietnes pārzinis.
 2. Tīmekļvietne ir pieejama visiem interneta lietotājiem visu diennakti. Tīmekļvietnes darbībā ir pieļaujami īslaicīgi darbības pārtraukumi, kas var būt saistīti ar Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas un Tīmekļvietnes uzturēšanas, apkalpošanas un uzlabošanas darbiem.
 3. Pirms Tīmekļvietnes lietošanas uzsākšanas tās lietotājiem ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un elektroniski akceptēt tos. Tīmekļvietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, kas izmanto Tīmekļvietni.
 4. Uzņēmumu reģistrs informē Lietotājus par Tīmekļvietnes darbības traucējumiem vai plānotajiem pārtraukumiem, ja tādi ir prognozējami, publicējot paziņojumu Tīmekļvietnes sākumlapā un Uzņēmumu reģistra oficiālajā tīmekļvietnē www.ur.gov.lv.
 5. Pakalpojumus Tīmekļvietnē var saņemt un izmantot neidentificēti lietotāji un identificēti lietotāji, atkarībā no šo Pakalpojumu pieejamības funkcionalitātes atbilstoši likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 23 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis” noteiktajam. Daļa no Tīmekļvietnes satura pieejama jebkuram neidentificētam Lietotājam, bet daļa, - autentificējoties Tīmekļvietnē.
 6. Pakalpojumu izpildes laikā tiek sniegtas ziņas par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem no komercreģistra, uzņēmumu reģistra žurnāla, biedrību un nodibinājumu reģistra, sabiedrisko organizāciju reģistra, masu informācijas līdzekļu reģistra, publisko personu un iestāžu saraksta, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistra, politisko partiju reģistra, politisko organizāciju un to apvienību reģistra, pārstāvniecību reģistra, šķīrējtiesu reģistra, arodbiedrību reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra, komercķīlu reģistra, maksātnespējas reģistra, kā arī informācija par tiesību subjektu un juridisko faktu lietās ierakstītajām fiziskām personām.
 7. Autentifikācijas procesā no lietotāja izvēlētā autentifikācijas pakalpojuma sniedzēja Uzņēmumu reģistram tiek nodoti tikai šādi personas dati: vārds, uzvārds un personas kods. Šādi iegūto lietotāja personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, reģ. Nr. 9000270634,  adrese: Pērses iela 2, Rīga, tālr. 67031703, e-pasts: pasts@ur.gov.lv. Lietotāja personas datu apstrādes juridiskais pamats ir apstrāde, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu un īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un Ministru 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 23 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis”, datu apstrādes mērķis – lietotāja identitātes noskaidrošana Pakalpojumu nodrošināšanai lietotājam. Papildus informāciju par datu apstrādi un savām tiesībām  iespējams iegūt Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē https://www.ur.gov.lv/lv/.
 8. Tīmekļvietnes darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādas interneta pārlūkprogrammas: Google Chrome un Mozilla Firefox. Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu Tīmekļvietnes funkcionalitāti. Lai Tīmekļvietnes piedāvātās iespējas varētu izmantot pilnībā, iesakām izmantot jaunākās pārlūkprogrammu versijas.
 9. Tīmekļvietnes lietotāja kontu (profilu) izveido juridiskām personām, publiskām personām un to iestādēm, nodrošinot juridiskas personas kā Pakalpojuma saņēmēja identifikāciju, kā arī atsevišķām fiziskām personām, kas saistīts ar to statusu (piemēram, žurnālisti u.c.). Viena persona var izveidot un lietot tikai vienu Tīmekļvietnes lietotāja kontu (profilu).
 10. Tīmekļvietnes lietotāja kontu (profilu) izveido, maina vai anulē Uzņēmumu reģistrs, kad saņemts attiecīgs Lietotāja pieteikums.
 11. Tīmekļvietnes lietotāja konta (profila) izveidošana un izmantošana ir bezmaksas.
 12. Katru jaunu juridiskas personas, publiskas personas un tās iestādes lietotāju Tīmekļvietnes lietotāja kontam (profilam) pievieno pati šī juridiskā persona, publiskā persona vai tās iestāde (sākotnējais lietotājs, ko Uzņēmumu reģistrs reģistrējis Tīmekļvietnes lietotāja kontā (profilā)). Fiziskas personas lietotāja kontam aizliegts pievienot citus lietotājus.
 13. Tīmekļvietnē izvietoti Pakalpojumi, kas pieejami bez maksas, kā arī maksas Pakalpojumi.
 14. Maksa par Pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 15. Pakalpojumu apmaksa tiek veikta tiešsaistē Tīmekļvietnē un ir iespējama tikai ar Tīmekļvietnē piedāvāto apmaksas sistēmas starpniecību. Veicot maksājumu internetbankā ārpus Tīmekļvietnes, attiecīgais Pakalpojums Tīmekļvietnē nebūs pieejams.
 16. Lietotājs ievēro un izpilda šādas vispārējās Tīmekļvietnes drošības un tehniskās prasības:
  1. neveic darbības, kas sekmē Pakalpojumu izmantošanas rezultātā saņemtās informācijas un datu nelikumīgu izpaušanu;
  2. nenodod un neizpauž savus Lietotāja rekvizītus un autentifikācijas līdzekļu identifikatorus citām personām un neveic darbības, kas var sekmēt to nonākšanu citu personu rīcībā;
  3. savus Lietotāja rekvizītus glabā drošībā un citām personām nepieejamā vietā;
  4. izrakstās no Tīmekļvietnes, lai nepieļautu citu personu piekļuvi Tīmekļvietnei, izmantojot aktīvu sesiju;
  5. neveic darbības, kas vērstas uz Lietotāja tiesību paplašināšanu;
  6. neveic darbības, kas būtu vērstas pret Tīmekļvietnes drošību, stabilitāti un ātrdarbību;
  7. neveic darbības, kas būtu vērstas pret Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto informācijas sistēmu drošības sistēmu neievērošanu, apiešanu vai bojāšanu;
  8. neveic Pakalpojumu vai to daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar Pakalpojumiem tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības Pakalpojumu pieprasīšanas procesā (izmantojot jebkura veida programmas) neatkarīgi no šo darbību mērķa;
  9. neizmanto iekārtas vai programmatūru, lai veiktu darbības, kas varētu vājināt Pakalpojumu infrastruktūras drošības sistēmu, veikt drošības ievainojamības analīzi, kodēto datņu atkodēšanu utml.
 17. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Pakalpojumu. Uzņēmumu reģistrs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Tīmekļvietni, izmantojot Lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas līdzekļus.
 18. Lietotājs nodrošina, ka par gadījumiem, kad Lietotāja rīcībā ir nonākusi informācija par Lietotāja rekvizītu (savu vai citu saistīto Lietotāju) nesankcionētas iegūšanas, pazaudēšanas vai nodošanas faktu, kā arī Lietotāja rīcībā ir nonākusi informācija par Pakalpojumu autentifikācijas mehānisma tīšu vai netīšu bojāšanu, kā rezultātā ir iegūta vai var tikt iegūta piekļuve pie Pakalpojumu funkcionalitātes un Tīmekļvietnē identificētām personām pieejamajiem datiem, nekavējoties tiktu ziņots Uzņēmumu reģistram uz elektroniskā pasta adresi: dati@ur.gov.lv, vai tālruni 67031737.
 19. Par aizdomām vai faktiem, kas saistīti ar šo noteikumu neievērošanu, neatļautu Pakalpojumu infrastruktūras lietošanu, kā arī, ja konstatēta Lietotāja autentifikācijas rekvizītu zādzība, vai izmantojot Lietotāja kontu, noticis Pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpums, nekavējoties ziņo uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ur.gov.lv.
 20. Pakalpojumu vai to satura tālāka izmantošana atkalizmantošanas nolūkā ir aizliegta, neinformējot par to Uzņēmumu reģistru. Šādam mērķim Lietotājam ir pienākums iesniegt rakstveida informācijas pieprasījumu atbilstoši Informācijas atklātības likumam.
 21. Lietotājs Pakalpojuma ietvaros iegūtos fizisko personu datus apstrādā tikai atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, Fizisko personu datu apstrādes likums un citi). Saņemot Pakalpojumus, tostarp tajos pieejamo informāciju un fizisko personu datus, Lietotājs kā pārzinis patstāvīgi atbild par fizisko personu datu apstrādes atbilstību fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
 22. Prasības drošībai, lietojot Tīmekļvietni:
  1. drošu datu apmaiņu starp Lietotāja datoru un Tīmekļvietne nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols. Papildus drošai datu apmaiņai, ko garantē SSL protokola izmantošana, iesakām Lietotājiem regulāri sekot līdzi sava datora stāvoklim:
   1. apstiprināt antivīrusu programmu un operētājsistēmu regulāru jauninājumu pieprasījumus;
   2. uzstādīt ugunsmūri – programmu, kas kontrolē datu plūsmu starp klienta datoru un datortīklu;
   3. regulāri pārbaudīt datoru pret dažādu nevēlamu programmu esamību. Lai pārliecinātos vai datorā jau nav ieviesusies kāda no potenciāli bīstamām programmām, iesakām izmantot antivīrusu pārbaudes metodes;
  2. sākot lietot Tīmekļvietni, ieteicams vienmēr pārliecināties vai šis savienojums ir izveidojies korekti. Par to liecina atslēdziņa, kas attēlota pārlūkprogrammas logā un burtu salikums https  Tīmekļvietnes adreses sākumā (https://info.ur.gov.lv/);
  3. lai atvērtu drošības sertifikāta pārbaudes logu, jānoklikšķina uz atslēgas ikonas. Klientam jāpārliecinās, vai sertifikātā ir norādīta pareiza adrese (Issued to info.ur.gov.lv), sertifikāta izdevēja firma (Issued by Daddy Secure Certificate Authority – G2) un sertifikāta derīguma termiņš (Valid to) nav beidzies;
  4. nepieciešams pārliecināties, ka sertifikātu izdošanas ķēde (Certification Path) sastāv tikai no šādām secīgām daļām:
   1. Go Daddy Root Certification Authority – G2;
   2. Go Daddy Secure Certificate Authority – G2;
   3. *.ur.gov.lv.
 23. Tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies) Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas nolūkā, sīkāka informācija tiek sniegta: https://www.ur.gov.lv/lv/par-mums/fizisko-personu-datu-apstrade/sikdatnu-izmantosana/.
 24. Citējot vai atsaucoties uz Tīmekļvietnē iegūto informāciju, jānorāda informācijas avots – https://info.ur.gov.lv.
 25. Pakalpojumu darbības traucējumu gadījumā Lietotājs ziņo Uzņēmumu reģistram uz elektroniskā pasta adresi: pasts@ur.gov.lv.
 26. Tīmekļvietne ir Uzņēmumu reģistra īpašums. Visas Tīmekļvietnē atrodamās izstrādnes, dizains, teksts un programmatūras kods ir Uzņēmumu reģistra īpašums un autortiesību objekts, kas tiek aizsargāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 27. Uzņēmumu reģistram ir tiesības, iepriekš par to nebrīdinot Lietotājus, mainīt Pakalpojumu sniegšanas kārtību, Tīmekļvietnes funkcionālo un vizuālo risinājumu.
 28. Uzņēmumu reģistram ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajos noteikumos, kuru aktuālo versiju publicē interneta vietnē https://www.ur.gov.lv/lv/info-ur-gov-lv-noteikumi/.