• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnes lietošanas noteikumi

 1. Lietotie termini:
  1. Pakalpojums/-i – saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 23 “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis” Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs) tīmekļa vietnē un starpsistēmu saskarnē sniegtie informācijas izsniegšanas pakalpojumi;
  2. Portāla lietotājs – persona, kas autorizējusies Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē, personas autentifikācijai izmantojot Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē  pieejamos autentifikācijas līdzekļus;
  3. Galvenais lietotājs (Portāla administrators) – Portāla lietotājs, kuram ir deleģētas tiesības Portāla lietotāju un piekļuves tiesību pie Starpsistēmu saskarnes izveidei un administrēšanai;
  4. Portāls - Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietne https://info.ur.gov.lv, kurā iespējams saņemt Pakalpojumus;
  5. Starpsistēmu saskarne – Uzņēmumu reģistra starpsistēmu saskarne, kurā iespējams saņemt Pakalpojumus;
  6. Starpsistēmu saskarnes piekļuves rekvizīti – identifikators (vārds), parole un Interneta protokola adrese, no kuras tiks veikts pieslēgums;
  7. VISS - Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošais Valsts informācijas sistēmas savietotājs;
  8. Lietotājs - Portāla lietotājs un Galvenais lietotājs;
  9. Informācijas sistēma -
 2. Pakalpojumus Portālā var izmantot, veicot autentifikāciju ar VISS vienoto pieteikšanās moduli.
 3. Maksa par Pakalpojumiem tiek aprēķināta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 4. Pakalpojumu apmaksa iespējama tikai ar Portālā pieejamo VISS Maksājumu modulī piedāvāto banku starpniecību. Veicot maksājumus internetbankā ārpus Portāla, Pakalpojumi nebūs pieejams!
 5. Portālā tiek veikta Lietotāja personas datu (vārds, uzvārds un personas kods) apstrāde, lietotājam veicot autentifikācijas procesu (autentifikācijas procesā personas dati tiek saņemti no lietotāja izvēlētā autentifikācijas Pakalpojuma sniedzēja). Lietotāja personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, reģ. Nr. 9000270634,  adrese: Pērses iela 2, Rīga, tālr. 67031703, e-pasts: info@ur.gov.lv. Lietotāja personas datu apstrādes juridiskais pamats ir apstrāde, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu un īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. martā noteikumiem Nr. 191 “Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem”, datu apstrādes mērķis – Lietotāja identitātes noskaidrošana Pakalpojumu nodrošināšanai Lietotājam.
 6. Lietotāja personas dati var tikt nodoti fiziskām personām (datu subjektiem), par kuriem Lietotājs pieprasījis un saņēmis datus Portālā/Starpsistēmu saskarnē, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)  13.panta 1.punkta e) apakšpunktu. Papildus informāciju par datu apstrādi un savām tiesībām  iespējams iegūt Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē ur.gov.lv.
 7. Lietotājs nedrīkst izpaust trešajai personai viņam pieejamo autentifikācijas līdzekļu identifikatorus un nes pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa Lietotāja kontu.
 8. Lietotājs nodrošina, ka par gadījumiem, kad Lietotāja rīcībā ir nonākusi informācija par Lietotāja rekvizītu (savu vai citu saistīto Lietotāju) nesankcionētas iegūšanas, pazaudēšanas vai nodošanas faktu, kā arī Lietotāja rīcībā ir nonākusi informācija par Pakalpojumu autentifikācijas vai autorizācijas mehānisma tīšu vai netīšu bojāšanu, kā rezultātā ir iegūta vai var tikt iegūta piekļuve pie Pakalpojumu funkcionalitātes un uzglabātajiem datiem, nekavējoties tiktu ziņots Uzņēmumu reģistram uz elektroniskā pasta adresi: dati@ur.gov.lv, vai tālruni 67031737.
 9. Par aizdomām vai faktiem, kas saistīti ar šo noteikumu neievērošanu, neatļautu Pakalpojumu infrastruktūras lietošanu, kā arī, ja konstatēta Lietotāja rekvizītu zādzība, vai izmantojot Lietotāja kontu, noticis Pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpums, nekavējoties ziņo uz elektroniskā pasta adresi: info@ur.gov.lv.
 10. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Pakalpojumu. Uzņēmumu reģistrs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam, ja trešā persona pieslēdzas un/vai lieto Portālu/Starpsistēmu saskarni, izmantojot Lietotājam pieejamos personīgos autentifikācijas līdzekļus, vai Galvenā lietotāja izveidotos starpsistēmas saskarnes piekļuves rekvizītus.
 11. Pakalpojuma vai tā satura tālāka izmantošana atkalizmantošanas nolūkā ir aizliegta, neinformējot par to Uzņēmumu reģistru.
 12. Lietotājs Pakalpojuma ietvaros iegūtos citu fizisko personu datus nelikumīgi neizpauž (bez tiesiskā pamata un atbilstoši leģitīmam mērķim), kā arī apstrādā atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. Saņemot Pakalpojumus, Lietotājs kā pārzinis patstāvīgi atbild par fizisko personu datu apstrādes atbilstību fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
 13. Lietotājs ievēro un izpilda šādas vispārējās Portāla drošības prasības:
  1. neveic darbības, kas sekmē Pakalpojumu izmantošanas rezultātā saņemtās informācijas un datu nelikumīgu izpaušanu;
  2. nenodod un neizpauž savus Lietotāja rekvizītus citām personām un neveic darbības, kas var sekmēt to nonākšanu citu personu rīcībā;
  3. savus Lietotāja rekvizītus glabā drošībā un citām personām nepieejamā vietā;
  4. neveic darbības, kas vērstas uz Lietotāja tiesību paplašināšanu;
  5. neveic darbības, kas būtu vērstas pret Pakalpojumu sniegšanā iesaistīto informācijas sistēmu drošības sistēmu neievērošanu, apiešanu vai bojāšanu;
  6. neveic Pakalpojumu vai to daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar Pakalpojumiem tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības Pakalpojumu pieprasīšanas procesā (izmantojot jebkura veida programmas) neatkarīgi no šo darbību mērķa;
  7. neizmanto iekārtas vai programmatūru, lai veiktu darbības, kas varētu vājināt Pakalpojumu infrastruktūras drošības sistēmu, veikt drošības ievainojamības analīzi, kodēto datņu atkodēšanu utml.
 14. Prasības drošībai, lietojot Portālu:
  1. drošu datu apmaiņu starp Lietotāja datoru un Portālu nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols;
  2. sākot lietot Portālu, ieteicams vienmēr pārliecināties vai šis savienojums ir izveidojies korekti. Par to liecina atslēdziņa, kas attēlota pārlūkprogrammas logā un burtu salikums https Portāla adreses sākumā – https://info.ur.gov.lv/;
  3. lai atvērtu drošības sertifikāta pārbaudes logu, jānoklikšķina uz atslēgas ikonas. Klientam jāpārliecinās, vai sertifikātā ir norādīta pareiza adrese (Issued to info.ur.gov.lv), sertifikāta izdevēja firma (Issued by Daddy Secure Certificate Authority – G2) un sertifikāta derīguma termiņš (Valid to) nav beidzies;
  4. nepieciešams pārliecināties, ka sertifikātu izdošanas ķēde (Certification Path) sastāv tikai no šādām secīgām daļām:
   1. Go Daddy Root Certification Authority – G2;
   2. Go Daddy Secure Certificate Authority – G2;
   3. *.ur.gov.lv.
 15. Prasības datora aizsardzībai:
  1. papildus drošai datu apmaiņai, ko garantē SSL protokola izmantošana, iesakām Lietotājiem regulāri sekot līdzi sava datora stāvoklim:
   1. apstiprināt antivīrusu programmu un operētājsistēmu regulāru jauninājumu pieprasījumus;
   2. uzstādīt ugunsmūri – programmu, kas kontrolē datu plūsmu starp klienta datoru un datortīklu;
   3. regulāri pārbaudīt datoru pret dažādu nevēlamu programmu esamību. Lai pārliecinātos vai datorā jau nav ieviesusies kāda no potenciāli bīstamām programmām, iesakām izmantot antivīrusu pārbaudes metodes.
 16. Drošu datu apmaiņu starp Starpsistēmu saskarni un sistēmu kura izmanto šo Starpsistēmu saskarni nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols.
 17. Lai Portāla piedāvātās iespējas varētu izmantot pilnībā, iesakām izmantot jaunākās pārlūkprogrammu versijas.
 18. Citējot vai atsaucoties uz Portālā/Starpsistēmu saskarnē iegūto informāciju, jānorāda informācijas avots – https://info.ur.gov.lv.
 19. Pakalpojumu darbības traucējumu gadījumā Lietotājs ziņo uz elektroniskā pasta adresi: info@ur.gov.lv.