• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Atgādinājums politiskajām partijām un šķīrējtiesām

Uzņēmumu reģistrs atgādina politiskajām partijām un šķīrējtiesām par ikgadējo pienākumu – līdz 1. martam aktualizēt informāciju.

Politiskajām partijām:

Saskaņā ar Politisko partiju likuma 27. panta (41) daļā noteikto, politiskās partijas, izņemot partiju apvienības, katru gadu līdz 1. martam iesniedz partiju reģistra iestādei (Uzņēmumu reģistram) partijas biedru reģistru.

Vienlaikus Uzņēmumu reģistrs informē, ka tās politiskās partijas, kuras neizpildīs likumā noteikto prasību un neiesniegs Uzņēmumu reģistram partijas biedru reģistru, tiks rakstveidā brīdinātas. Ja pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas brīdinājumā noteiktajā termiņā pārkāpumi netiks novērsti, Uzņēmumu reģistram būs tiesisks pamats vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par politiskās partijas darbības apturēšanu vai darbības izbeigšanu saskaņā ar Politisko partiju likuma 39. pantu vai 45. pantu.

Šķīrējtiesām:

Šķīrējtiesu likuma 8. panta sestajā daļā noteikts, ka pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs reizi gadā līdz 1. martam Uzņēmumu reģistram iesniedz apliecinājumu tam, ka pastāvīgā šķīrējtiesa un tās šķīrējtiesnešu saraksts atbilst šī likuma 4. panta prasībām.

Vienlaikus Uzņēmumu reģistrs informē, ja pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs neiesniegs Šķīrējtiesu likuma 8. panta sestajā daļā minēto apliecinājumu, Uzņēmumu reģistram būs tiesisks pamats izskatīt jautājumu par pastāvīgās šķīrējtiesas izslēgšanu no šķīrējtiesu reģistra atbilstoši 02.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.277 “Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru”.