• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Biedrību un kooperatīvo sabiedrību biedri var piedalīties un balsot biedru sapulcē attālināti

Uzņēmumu reģistrs aizvien biežāk saņem jautājumus par biedru kopsapulču organizēšanu un balsošanas iespējām attālināti, Covid-19 infekcijas izplatības laikā un sniedz skaidrojumu.

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” II nodaļā noteikti dažādi pulcēšanās ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai, ar mērķi vienlaikus nodrošināt šo pulcēšanās ierobežojumu ievērošanu, kā arī nodrošināt biedrību un kooperatīvo sabiedrību darbības nepārtrauktību, Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktas iespējas, kā biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedrs var piedalīties un balsot biedru sapulcē, fiziski neierodoties uz sapulci.

Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.panta pirmajā, trešajā un piektajā daļā noteikts, ka līdz 2021.gada 31.decembrim biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti. Biedram ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms biedru kopsapulces, ja balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj biedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai biedru identificēt, kā arī balsojums nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru kopsapulces norises dienas. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc to biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedru skaita, nodrošina biedram tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā valde nosaka prasības attiecībā uz biedru identifikāciju un kārtību, kādā biedri var šīs tiesības izmantot. Norādītajos gadījumos biedrs ir pielīdzināts klātesošam dalībniekam un ierakstāms klātesošo biedru sarakstā saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.panta septīto daļu.

Ievērojot minēto, nav aizliegts organizēt biedru kopsapulces, taču to organizēšanai jāņem vērā pulcēšanās ierobežojumi, vienlaikus izmantojot Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā paredzētās iespējas biedriem piedalīties un balsot biedru sapulcē, fiziski neierodoties uz sapulci.

Lai izmantotu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā paredzētās iespējas, biedrības vai kooperatīvās sabiedrības institūcijai, sasaucot biedru kopsapulci, ir pienākums nodrošināt biedriem iespējas sapulcē piedalīties attālināti, gan balsojot pirms kopsapulces, gan kopsapulcei pieslēdzoties ar elektroniskās saziņas līdzekļiem. Attiecīgi arī šajā gadījumā informācija par attālinātās dalības iespējām ir jānorāda paziņojumā par sapulces sasaukšanu.

Paziņojumā par biedru kopsapulces sasaukšanu jānorāda kārtība un termiņus, kādos biedri var izmantot tiesības balsot pirms biedru kopsapulces vai piedalīties vai balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.panta otrā daļa). Tādējādi minētās biedra tiesības nozīmē, ka biedru sapulce tiek organizēta klātienes formātā, taču biedram ir izvēles iespēja tai pieslēgties attālināti. Proti, ir noteikta biedru kopsapulces norises vieta, kur biedri var ierasties un īstenot visas biedru tiesības, kas saistītas ar biedru kopsapulci. Vienlaikus biedriem tiek nodrošināta iespēja pieslēgties biedru kopsapulcei attālināti jeb izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Attiecīgi šajā gadījumā daļa no biedriem kopsapulci var apmeklēt klātienē, bet daļa – attālināti, taču tā ir biedra brīva izvēle, kādā veidā – klātienē vai attālināti – biedrs piedalās un balso kopsapulcē.

Vienlaikus norādāms, ka atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.panta sestajai daļai kooperatīvās sabiedrības biedra tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, neierobežo biedra tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē klātienē. Kā arī biedru tiesības piedalīties un balsot elektroniski nedrīkst ierobežot citas biedra tiesības, kas saistītas ar biedru kopsapulcēm, piemēram, biedram ir tiesības izteikties, uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās. Ņemot vērā minēto, biedru attālināta dalība biedru kopsapulcē ir organizējama, nodrošinot visas biedru tiesības.

Tāpat jāņem vērā, ja biedrs piedalās un balso biedru kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, biedrība vai kooperatīvā sabiedrība nodrošina biedru kopsapulces gaitas ierakstīšanu un fiksēšanu datu nesējos un attiecīgo sapulces materiālu glabāšanu atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37.panta astotajai daļai.