• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Iepazīstinām ar Reģistra jauno stratēģiju

Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) stratēģija 2021.-2026. gadam paredz nodrošināt iestādes digitālo transformāciju, noslēdzot pāreju no nacionāla līmeņa iestādes, kas klientus apkalpo klātienē, pieņemot vai izsniedzot dokumentus papīra formātā, uz starptautisku digitālu iestādi, kas klientus apkalpo attālināti, nodrošinot e-pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli.

Iestādes stratēģijas formulējums ir izaudzis no iekšējās nepieciešamības – mainīt novecojušās IT sistēmas drošu un mūsdienīgu pakalpojumu veidošanai, un ārējās nepieciešamības – Digitalizācijas direktīva prasa Reģistram apkalpot visu Eiropas Savienības dalībvalstu klientus e-vidē pēc vienotiem ES standartiem.  

“Stratēģijas “sirds” ir veco, pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados būvēto IT sistēmu nomaiņa uz mūsdienīgiem IT risinājumiem, kas secīgi ļaus uzlabot IT sistēmu darbības nepārtrauktību jeb pakalpojumu pieejamību un veidot jaunus klientorientētus e-pakalpojumus, ietverot iekšējo procesu efektivizāciju, juridisko procedūru vienkāršošanu un līdz ar to administratīvā sloga mazināšanu Reģistra klientiem nacionāli un starptautiski, atbilstoši Reģistra darbības moto – “datus uzraugām, klientus konsultējam,” stāsta Guna Paidere, Reģistra galvenā valsts notāre.

Iestādes digitālā transformācija skar organizāciju visos – pakalpojumu, procesu un darbinieku – līmeņos, nosakot secīgas izmaiņas vairāku gadu garumā. Stratēģija ietver trīs prioritāros virzienus.  

Virziens “Pieejami pakalpojumi” nosaka trīs mērķus. Mērķi “Elektroniskie pakalpojumi ir pieejami nepārtraukti” plānots sasniegt ar IT sistēmu nomaiņu uz mūsdienīgiem risinājumiem. Mērķis “Elektroniskie pakalpojumi iekļaujas kā komponentes citu pakalpojumu sniedzēju sistēmās” nozīmē virzību uz modulāriem jauno e-pakalpojumu risinājumiem, kas būs atvērti arī trešo pušu pakalpojumu attīstītājiem. Tas dos iespēju citu sistēmu/ platformu turētājiem integrēt Reģistra e-pakalpojumus savos risinājumos un veidot jaunus lietotājorientētus – atbilstoši klienta dzīves situācijai – pakalpojumus. Reģistrs virzās uz to, lai klients pat nejustu, ka saņem valsts iestādes – Reģistra pakalpojumu, jo pakalpojums būs integrēts cita pakalpojumu sniedzēja platformā, piemēram, bankas e-pakalpojumā u.c.  Mērķis “Pakalpojumi pieejami plaša spektra lietotājiem” nozīmē gan pakalpojumus svešvalodās, atbilstoši Digitalizācijas direktīvas prasībām, kā arī partneru tīkla izveidi, kas ļautu elektroniskos pieteikumus Reģistrā iesniegt pastarpināti tām klientu grupām, kuras objektīvi nespēj iesniegt pieteikumus elektroniski.

Arī virziens “Primāri digitāli procesi” ietver trīs mērķus, kas nodrošinās prioritātes attīstību. Tie ir pārskatīti un pilnveidoti reģistrācijas procesi, uzlabota datu kvalitāte un īstenota vienota prakse lēmumu pieņemšanā, ieviesta apsteidzoša problēmu risināšanas pieeja.

Vienkāršoti runājot, Reģistrs bija viena no pirmajām iestādēm valstī, kas jau 2008. gadā sāka pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus. Tobrīd klientu apkalpošana notika klātienē un lielākā daļa klientu dokumentus iesniedza papīra formā. Esošajās darba plūsmās tika ieviesti papildinājumi/izņēmumi e-vides klientu apkalpošanai. Laika gaitā, īstenojot veiksmīgu klientu komunikāciju pārejai no pieteikumiem papīra formā uz elektronisku iesniegšanu, Reģistrā izveidojās vairāki pieteikumu iesniegšanas kanāli. Rezultātā iekšējie darba plūsmu procesi ir kļuvuši smagnēji, bremzējot iestādes digitālo transformāciju un efektivizāciju. Tāpēc stratēģijas darbības periodā tiks būtiski pārskatītas darba plūsmas, darba iekšējā organizācija, tostarp soļi datu un dokumentu apstrādei, lai tā būtu vienkārša un jēgpilna. Lai mazinātu administratīvo slogu klientiem un efektivizētu iestādes darbu kopumā, būtisks priekšnosacījums ir iestādes iekšējo procesu pārskatīšana, lai tie tiktu digitāli transformēti pēc būtības. Un šajā darbā galvenā loma būs valsts notāriem, kas sadarbībā ar Juridisko nodaļu definē prasības vienkārša digitālā procesa radīšanai, balstoties uz praksē apzinātajām darbinieku un klientu kļūdām, kas rodas manuālā darba, vairākkārtējas datu pārvades dēļ.

Trešais prioritārais virziens ir “Pievilcīgs darbs devējs”, kas ietver attīstītu, elastīgu darba vidi un iesaistītus darbiniekus. Stratēģijas ambīcijas ir izveidot tādu darba vidi, kas atbalsta iestādes digitālo transformāciju, tostarp atbilst arī nodarbināto vajadzībām un sekmē kvalitatīvu pienākumu izpildi. Personāls kļūs mobils un varēs strādāt gan no mājām, gan Reģistra telpās.

“Darbu pie stratēģijas ieviešanas sākām jau pērn, neskatoties uz to, ka vēl nebija gala saskaņojuma, tāpēc pirmos augļus baudīsim jau šajā gadā. Ņemot vērā klientu kritiku par pašreizējo reģistrācijas e-pakalpojumu, izvēlējāmies sākt ar pakalpojuma uzlabošanu klienta jeb datu iesniegšanas pusē. Šobrīd strādājam pie jaunā e-pakalpojuma platformas, un līdz ar to šogad notiks pakāpeniska pāreja uz jaunu funkcionalitāti: mērķis ir līdz gada beigām atteikties no word veidlapām un pāriet uz mūsdienīgu datu iesniegšanu Reģistram,” skaidro Guna Paidere.

Reģistra darbības stratēģija 2021.- 2026. gadam ir vidēja termiņa plānošanas un vadības dokuments, kas nosaka iestādes stratēģiskās attīstības kursu nākamajiem gadiem. Šobrīd vēl notiek stratēģijas nianšu saskaņošana ar Tieslietu ministriju. Pēc apstiprināšanas stratēģija pilnā versijā būs pieejama Reģistra tīmekļvietnes sadaļā “Par mums”.

Ja ziņu lasāt e-pastā, attēlu varat apskatīties, apmeklējot Uzņēmuma reģistra tīmekļvietni (uzklikšķinot uz jaunuma nosaukuma).