• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jauns regulējums - iespēja SIA veidot dažādas daļu kategorijas

Lai pilnībā ieviestu konkurētspējīgu regulējumu attiecībā uz kapitāla daļu pirkuma tiesībām, 2021.gada 12.janvārī stājās spēkā grozījumi Komerclikumā, kas paredz iespēju sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) veidot dažādas daļu kategorijas, norādot tiesības, kuras izriet no katras daļu kategorijas, katras kategorijas daļu skaitu un nominālvērtību.

Ja līdz šim dažādas akciju kategorijas varēja paredzēt tikai akciju sabiedrības, tad līdz ar šiem grozījumiem dažādu kategoriju daļas var būt arī sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Līdz ar to SIA dalībnieki var izlemt, ka nepieciešams veidot dažādas daļu kategoriju. Ja SIA ir dažādas daļu kategorijas, statūtos ir jānorāda daļu kategorijas, norādot tiesības, kas izriet no katras daļu kategorijas (piemēram, tās var būt tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām dalībnieku sapulcē, arī citas, Komerclikumā tieši nenosauktas tiesības), un katras kategorijas daļu skaitu un nominālvērtību. Daļas, kurās nostiprināts vienāds tiesību apjoms, ir vienas kategorijas daļas. Ja SIA ir vairākas daļu kategorijas, katrai no tām piešķir atšķirīgu apzīmējumu.

Gadījumos, kad SIA ir vairākas daļu kategorijas, lēmums par statūtu grozījumiem, kas paredz grozīt, ierobežot vai atcelt attiecīgai daļu kategorijai noteiktās tiesības, ir pieņemts, ja tam piekrīt visi attiecīgās kategorijas daļu turētāji, ja vien statūtos nav noteikts citādi. Līdz ar to, lai pieņemtu lēmumu par statūtu grozījumiem, kas paredz grozīt, ierobežot vai atcelt attiecīgai daļu kategorijai noteiktās tiesības, ir jāņem vērā, ka ir jāizpildās diviem Komerclikumā noteiktajiem kritērijiem – gan jābūt nodotām ne mazāk par 2/3 sapulcē pārstāvēto balsu (ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits), gan par grozījumiem jābūt nodotām visu attiecīgās daļu kategorijas (kuru tiesības ar statūtu grozījumiem tiek grozītas, ierobežotas vai atceltas) turētāju balsīm.

Tāpat,  ja SIA ir vairākas daļu kategorijas, tad papildus jau Komerclikumā noteiktajām dalībnieku reģistra nodalījumā ierakstāmajām ziņām, tajā ir jāieraksta ziņas par daļu kategoriju.


Līdz ar grozījumiem Komerclikumā tiek paredzēts jauns izņēmums SIA ierobežojumam iegūt savas daļas, nosakot, ka SIA ir tiesības iegūt savas daļas, ja šīs daļas iegūst, lai piešķirtu tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem, kā arī likums ir papildināts ar izņēmumu noteikumam par SIA pienākumu gada laikā atsavināt savas daļas, nosakot, ka SIA sava daļa jāatsavina gada laikā no iegūšanas dienas, izņemot, ja SIA ieguvusi savas daļas, lai piešķirtu tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem. Gadījumos, kad pamatkapitāls tiek palielināts ar mērķi, lai jaunās daļas nodotu sabiedrībai, lai tās piešķirtu darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem, nav spēkā arī likumā noteiktas proporcionalitātes princips, t.i. ka jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām.


Grozījumi arī paredz, ka turpmāk SIA daļas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu. Visām vienas kategorijas daļām ir vienāda nominālvērtība. Tas, kāda ir šī daļas nominālvērtība, tāpat kā līdz šim ir jānosaka sabiedrības statūtos. Tas nozīmē, ka SIA mazākā daļas nominālvērtība var būt viens cents. Bet tā kā pamatkapitālu joprojām ir jāizsaka euro, tas nozīmē, ka arī šādā gadījumā daļas nominālvērtība ir izsakāma euro, t.i., 0,01 euro.