• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jauns regulējums kapitālsabiedrībām par attālināto sapulču organizēšanu

2021. gada 20. jūnijā stājās spēkā likums “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”. Minētais likums citastarp papildina Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. pantu ar vienpadsmito daļu, un pārejas noteikumu 15. punktu, nosakot, ka līdz 2021. gada 31. decembrim kapitālsabiedrības valdei ir tiesības noteikt, ka dalībnieku (akcionāru) sapulce notiek tikai elektroniski arī tad, ja tas nav paredzēts kapitālsabiedrības statūtos.

Ja dalībnieku (akcionāru) sapulce ir izsludināta līdz dienai, kad stājas spēkā iepriekšminētā norma, valdei pēc savas iniciatīvas vai pēc to dalībnieku (akcionāru) pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no kapitālsabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības noteikt, ka dalībnieku (akcionāru) sapulce notiek tikai attālināti. Valde vēlākais trīs darbdienas pirms izsludinātās dalībnieku (akcionāru) sapulces paziņo dalībniekiem (akcionāriem), ka dalībnieku (akcionāru) sapulce notiek tikai elektroniski, un paziņojumā norāda kārtību, kādā dalībnieki (akcionāri) var izmantot tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku (akcionāru) sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ja akciju sabiedrības akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, šajā punktā minēto paziņojumu akcionāriem publicē akciju sabiedrības tīmekļvietnē.