• lv
 • en

Juridiskām personām jāatklāj patiesie labuma guvēji

2017.gada 9.novembrī stājas spēkā likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (turpmāk – Grozījumi). Grozījumu mērķis ir ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un nodrošināt pareizas, aktuālas informācijas par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem (turpmāk – PLG) pieejamību, līdz ar to grozījumi paredz pienākumu ikvienai Uzņēmumu reģistrā reģistrētai juridiskajai personai atklāt PLG. Nosacījumi attiecībā uz PLG reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā stāsies spēkā 2017.gada 1.decembrī.

Kas ir PLG?

Grozījumi nosaka, ka juridiskās personas PLG ir fiziska persona, kurai:

 • juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai;
 • kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Kam ir pienākums iesniegt informāciju par PLG?

Pienākums iesniegt PLG ir

Pilnsabiedrībām  Nodibinājumiem  Kooperatīvajām sabiedrībām
 Komandītsabiedrībām  Arodbiedrībām  Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām
Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību  Arodbiedrību apvienībām  Politiskajām partijām
 Akciju sabiedrībām  Arodbiedrību patstāvīgajām vienībām  Politisko partiju apvienībām
 Eiropas komercsabiedrībām  Individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem  Reliģiskajām organizācijām un to iestādēm
 Biedrībām  Zemnieku saimniecībām  Eiropas ekonomisko interešu grupām
 Biedrību apvienībām  Zvejnieku saimniecībām  

Kādu informāciju juridiskajai personai jāatklāj un jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā par PLG fizisko personu?

 • vārds, uzvārds
 • personas kods (ja tāda nav - dzimšanas datums, mēnesis, gads, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un iestāde, kas dokumentu izdevusi);
 • valstspiederība;
 • pastāvīgās dzīvesvietas valsts;
 • veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu (tai skaitā norādot dalībnieka (akcionāra), biedra vai īpašnieka, ar kura starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, - dzimšanas datumu, mēnesi un gadu), bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi).

Pieteikuma veidlapa visiem subjektiem PLG paziņošanai 

Informācija par valsts nodevu apmēru, reģistrējot patieso labuma guvēju/-s

Iesniedzot Uzņēmumu reģistrā informāciju par PLG reģistrāciju piemērojamas valsts nodevas likmes atbilstoši attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem par valsts nodevu likmēm attiecīgajam reģistram.

Reģistrs

Valsts nodeva (euro)

Komercreģistrs

18, 00 euro

Uzņēmumu reģistrs

10, 00 euro

Politisko partiju reģistrs

11,38 euro

Biedrību un nodibinājumu reģistrs

5,69 euro

Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs

5,69 euro

Reliģiskajām organizācijām un to iestādēm valsts nodeva nav jāmaksā

Kādos gadījumos informāciju var neiesniegt?

Informāciju par PLG var neiesniegt, ja:

 • ja informācija par juridiskās personas PLG jau ir iesniegta UR citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet no attiecīgā juridiskās personas dalībnieka, biedra, īpašnieka, dibinātāja vai valdes locekļa statusa;
 • PLG ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu izriet tikai no akcionāra statusa.

Tām juridiskajām personām, uz kurām neattiecas iepriekš norādītie izņēmumi, tiem informācija par PLG jāsniedz līdz 2018.gada 1.martam.

Uzņēmumu reģistra klientiem svarīgi datumi:

 • No 1.12.2017. Uzņēmumu reģistrs uzsāks PLG reģistrāciju atbilstoši Grozījumu prasībām.
 • Līdz 1.02.2018. komersantiem, kas Uzņēmumu reģistrā iesnieguši informāciju par PLG, atbilstoši Komerclikuma 17.1.panta prasībām, informācija par PLG jāatjauno atbilstoši Grozījumos noteiktajam informācijas apjomam. Iepriekš iesniegtās informācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrs nodrošinās, nepieņemot atsevišķu lēmumu, līdz 01.01.2018.
 • Līdz 1.03.2018. visām juridiskajām personām, kuras ir reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros vai par kuru reģistrāciju tiks iesniegts pieteikums līdz 2017.gada 1.decembrim, ir pienākums iesniegt pieteikumu par to PLG, norādot Grozījumos noteikto informāciju par PLG. Vienlaikus norādām, ka jebkurā gadījumā informācija par juridiskas personas PLG būs jānorāda reģistrējot jaunu juridisko personu, piesakot izmaiņas kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvā vai valdē.

Svarīgi zināt!

Ņemot vērā Grozījumu mērķi, no 2018.gada 1.aprīļa informācija par PLG būs pieejama ikvienai personai tiešsaistes formā, par maksu Ministru Kabineta noteiktajā apmērā.

Plašāka informācija par “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” pieejama šeit .

Informācija valsts kapitālsabiedrībām

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta pirmo daļu visām juridiskajām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos publiskajos reģistros, jāiesniedz informācija par to patiesajiem labuma guvējiem. Savukārt atbilstoši 18.2 panta otrajai daļai iesniedzot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu par juridiskās personas reģistrāciju (dibināšanu) vai kapitālsabiedrību dalībnieku vai valdes locekļu izmaiņām, pieteikumā norāda informāciju par juridiskās personas patieso labuma guvēju atbilstoši šā panta prasībām. Ja juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, pieteicējs to apliecina pieteikumā.

Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā komercreģistrā tiek reģistrētas arī publiskas personas kapitālsabiedrības (valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības) - kapitālsabiedrības, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vienai publiskai personai, norādāms sekojošais.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta a) apakšpunktu patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

Savukārt saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 1. un 2. apakšpunktu publiska persona ir Latvijas Republika kā sākotnējā publisko tiesību juridiskā persona un atvasinātas publiskas personas. Tās darbojas saskaņā ar publisko tiesību principiem, savukārt atvasināta publiska persona — pašvaldība vai cita ar likumu vai uz likuma pamata izveidota publiska persona, kurai ar likumu piešķirta sava autonoma kompetence, kas ietver arī sava budžeta veidošanu un apstiprināšanu un tai var būt sava manta.

Ievērojot minēto, jo īpaši ņemot vērā publiskas personas definīciju, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām pieteikumā par patieso labuma guvēju jāapliecina, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams.