• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercreģistra ierakstu izsludināšana – no 1.augusta https://info.ur.gov.lv

No 2021. gada 1. augusta stājas spēkā jauns regulējums attiecībā uz komercreģistra ierakstu izsludināšanu. Izsludināšana ir juridisks termins, kas nozīmē komercreģistrā (vai citā reģistrā) reģistrētās informācijas publiskošanu.  

Proti, uzņēmēju pieņemtajiem lēmumiem ir divi atbildības līmeņi. Brīdī, kad uzņēmumā tiek pieņemts lēmums, piemēram, uzņēmuma dalībnieki (īpašnieki) nolemj mainīt valdes locekli, lēmums kļūs saistošs uzņēmuma iekšienē. Savukārt visiem ārpus uzņēmuma esošajiem – klientiem, sadarbības partneriem, valsts iestādēm – jauninājums kļūst saistošs tikai pēc tam, kad tas kļuvis publisks, ir notikusi tā publiskošana jeb izsludināšana.

Vēsturiski – “papīra laikmetā” - Uzņēmumu reģistra valsts notārs uzņēmuma jauninājumu reģistrēja komercreģistrā (ja iesniegtie dokumenti atbilda likumos noteiktajām prasībām) un pēc tam nodeva oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” publiskošanai. Tā kā “papīra laikmetā” dzīve ritēja lēnāk, tad parasti starp ieraksta izdarīšanu komercreģistrā un izsludināšanu “Latvijas Vēstnesī” pagāja vairākas dienas.

E-laikmetā pēc reģistrēšanas komercreģistrā informācija uzreiz kļūst publiska un visiem pieejama Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv Arī Digitalizācijas direktīva nosaka, ka Eiropas Savienības valstīs par galveno vietu/vietni komercreģistrā reģistrētās informācijas publiskošanai kļūt dalībvalstu Reģistri.

 Ar likumu grozījumiem, kas 1. augustā stājas spēkā, sākas pārejas posms attiecībā uz vietu/vietni, kurā komercreģistra ieraksti tiek izsludināti juridiskā nozīmē.

Zemāk – juridisks skaidrojums par grozījumiem Komerclikumā un grozījumiem likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (spēkā ar 2021. gada 1. augustu).

Ierakstu un dokumentu izsludināšana

Līdzšinējais (spēkā līdz 2021. gada 31. jūlijam) Komerclikuma 11. panta regulējums paredz, ka komercreģistra ieraksti ir jāizsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tāpat ir jāizsludina ziņas par dibināšanas dokumentiem un to grozījumiem, par reorganizācijas līguma projektu un tā grozījumiem. Savukārt Komerclikuma 12. pants paredz komercreģistra ieraksta spēkā stāšanos no tā izsludināšanas brīža.

Ar grozījumiem Komerclikumā tiek mainīta līdzšinējā komercreģistra ierakstu un dokumentu izsludināšanas kārtība, paredzot, ka ar izsludināšanu tiek saprasta komercreģistra ierakstu publiska pieejamība Reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv. Proti, ir grozīts Komerclikuma 11. pants, un turpmāk tiek paredzēts, ka visus komercreģistra ierakstus izsludina, komercreģistra iestādei nodrošinot to pirmreizēju publisku pieejamību tiešsaistē. Tāpat arī tiks izsludināti reģistrācijas lietai pievienotie dokumenti (Komerclikuma 11.panta pirmā daļa).

Ņemot vērā minēto, sākot ar 2021. gada 1. augustu komercreģistra ierakstu un dokumentu izsludināšana tiks nodrošināta Reģistra tīmekļvietnē (nevis oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā tas ir bijis līdz šim).

Ierakstus, kas komercreģistrā izdarīti līdz 2021. gada 30. jūlijam, vēl izsludinās oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tāpat izsludinās ziņas par dibināšanas dokumentiem un to grozījumiem un reorganizācijas līguma projektu un tā grozījumiem, kuri pievienoti reģistrācijas lietai līdz 2021. gada 30. jūlijam (Komerclikuma pārejas noteikumu 60.punkts)

Ieraksti un dokumenti tiks uzskatīti par izsludinātiem nākamajā dienā jeb pēc pulksten 00.00 pēc ieraksta izdarīšanas vai dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai (Komerclikuma 11.panta otrā daļa). Komerclikuma 11. pants tika papildināts ar šīm norādēm, lai aizsargātu trešo personu, piemēram, gadījumos, kad izsludināšana vēl nav bijusi, bet ieraksts jau ir veikts komercreģistrā (Komerclikuma 12. pants).

Komerclikuma 12. panta trešajā daļā tiek paredzēts, ka, ja komercreģistrā ierakstāmās izsludinātās ziņas ir ierakstītas nepareizi, trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, var atsaukties uz ierakstītajām ziņām, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka komercreģistrā ierakstītās ziņas neatbilst patiesajam tiesiskajam stāvoklim.

Ieraksta izdarīšanas datuma norādīšana

Ar grozījumiem Komerclikumā tiek paredzēti grozījumi 11. pantā, paredzot, ka visus komercreģistra ierakstus izsludina, komercreģistra iestādei nodrošinot to pirmreizēju publisku pieejamību tiešsaistē. Tāpat izsludina reģistrācijas lietai pievienotos dokumentus. Izsludinot komercreģistra ierakstus un reģistrācijas lietai pievienotos dokumentus, papildus norāda komercreģistra ieraksta izdarīšanas datumu un datumu, kad dokuments pievienots reģistrācijas lietai. Minētā norma stāsies spēkā 2023.gada 1.jūlijā (Komerclikuma pārejas noteikumu 61.punkts).

Savukārt līdz 2023. gada 30. jūnijam atbilstoši likumam "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (turpmāk – Reģistra likums), komercreģistra ieraksta datums un datums, kad dokumenti pievienoti reģistrācijas lietai, būs redzams valsts notāra lēmumā par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai. Šie valsts notāra lēmumi būs pieejami reģistrācijas lietas publiskajā daļā (Reģistra likuma 4.15 panta pirmās daļas 3. punkta "a" apakšpunkts). Lietas publiskajai daļai tiks pievienoti lēmumi, kas pieņemti, sākot ar 2021. gada 1. augustu (Reģistra likuma pārejas noteikumu 44.punkts).

Šāds risinājuma variants izvēlēts, ņemot vērā, ka ir uzsākts Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu modernizācijas projekts, un šobrīd informācijas tīmekļvietnē nav iespējams tehniski nodrošināt, ka pie ierakstiem un dokumentiem tiktu norādīts ieraksta izdarīšanas datums vai datums, kad dokuments pievienots reģistrācijas lietai. Tiem lēmumiem, kuros būs iekļauta ierobežotas pieejamības informācija, tiks sagatavota un publiskota rediģēta lēmuma versija, kurā aizklāta ierobežotas pieejamības informācija.

Paziņojumu izsludināšana no 2023. gada 1. jūlija

Tāpat arī ir veikti precizējoši grozījumi, lai salāgotu Komerclikuma 11. panta izmaiņas ar pārējiem Komerclikuma pantiem. Proti, citi paziņojumi (galvenokārt, paziņojumi kreditoriem) turpmāk tiks publicēti Reģistra tīmekļvietnē, bet uz šiem paziņojumiem netiks piemērots Komerclikuma 11. pants par ziņu un dokumentu izsludināšanu. Līdz ar to ir veikti grozījumi Komerclikuma 207. panta otrajā daļā, 264. panta otrajā daļā, 318.1 panta trešajā daļā, 324. panta pirmajā daļā, 333.3 panta trešajā daļā, 333.panta pirmajā daļā, 345. panta otrajā daļā, 346. panta trešajā daļā un 347. panta trešajā daļā, kas paredz, ka turpmāk likumā noteiktos paziņojumus publicēs Reģistra tīmekļvietnē. Šāda kārtība tika paredzēta, jo minētie paziņojumi ir nesaraujami saistīti ar komercreģistra ierakstiem vai noteiktu darbību veikšanu komercreģistrā un līdz ar to būtu publicējami vienuviet kopā ar attiecīgiem komercreģistra ierakstiem un citām komercreģistra ziņām.

Lai pielāgotu Reģistra tīmekļvietni paziņojumu izsludināšanai un izstrādātu papildus funkcionalitāti Reģistra informācijas sistēmā attiecīgu paziņojumu ierakstīšanai, ir nepieciešami papildu resursi, līdz ar to šie likumprojekta grozījumi stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā, bet līdz tam paziņojumi tiks izsludināti līdzšinējā kārtībā oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (Komerclikuma pārejas noteikumu 63. un 64.punkts).

Noderīgi! Infografikas par to, kā izmaiņas ietekmē katru tiesību subjektu – SIA, AS, IK utt. skatāmas Uzņēmumu reģistra ierakstos sociālo tīklu Facebook un Twitter platformās.

Noderīgi! Papildus vēršam uzmanību (nesaistīti ar izsludināšanu), ka atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 pantam tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv publicētā informācija ir patiesa un ticama, un atbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem un citām reģistrētajām ziņām. Tas nozīmē, ka tajos gadījumos, kad nepieciešama oficiāla informācija no Uzņēmum reģistra, nav nepieciešams pieprasīt “oficiālu izziņu” (maksas pakalpojums), bet ir iespējams sadarbības partnerim, zvērinātam notāram, tulkam utt. nosūtīt saiti uz attiecīgo sadaļu Reģistra informācijas tīmekļvietnē.

Informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem iespējams saņemt trīs dažādos pašapkalpošanās veidos:

  • informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv, ja nepieciešami informācijas vienumi (aktuālie dati – bez autorizācijas, vēsturiskie dati un dokumenti – ar autorizāciju; bez maksas);
  • izmantojot API (tīmekļa pakalpes), ja informācija nepieciešama masveidā, bez maksas;
  • izmantojot atvērtos datus, bez maksas.