• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Par grozījumiem Komerclikumā no 1.jūlija

2022.gada 16.jūnijā tika pieņemti grozījumi Komerclikumā, kuri stāsies spēkā 2023.gada 1.jūlijā.

Grozījumi maina vairākas pašreiz Komerclikumā iekļautās normas attiecībā uz akcijām, pamatkapitāla apmaksu, kā arī paredz jaunas komercreģistrā ierakstāmās ziņas un iesniedzamos dokumentus. Būtiskākās izmaiņas ir veiktas sekojošos jautājumos:

1) vārda akcijas tiek pārsauktas par reģistrējamajām akcijām un uzrādītāja akcijas par dematerializētajām akcijām, nemainot šo akciju veidu izpratni. Proti, reģistrētā akcija ir akcija, kas ir reģistrēta akcionāru reģistrā, bet dematerializētā akcija ir akcija, kas tiek iegrāmatota finanšu instrumentu kontos. Tāpat no Komerclikuma tika izslēgts 229.pants, kas regulē akciju formas un tiek noteikts ierobežojums, ka akciju sabiedrības (AS) turpmāk varēs emitēt tikai vienu akciju veidu. Proti, visām akcijām būs jābūt vai nu reģistrējamajām akcijām vai arī dematerializētajām akcijām.

Līdz 2023.gada 30.jūnijam komercreģistrā reģistrētās akciju sabiedrības, kurām ir vārda un uzrādītāja akcijas, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 30.jūnijam būs jāpiesaka Uzņēmumu reģistram (Reģistrs) statūtu grozījumus, kas paredz, ka visas akcijas ir vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas. Laika posmā no 2023.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.jūnijam akcionāru sapulce lēmumu par minētajiem statūtu grozījumiem ir tiesīga pieņemt ar akcionāru sapulcē klātesošo akcionāru vienkāršu balsu vairākumu. Vienlaikus ar statūtu grozījumiem AS iesniedz aktuālo AS akcionāru reģistru (reģistrētajam akcijām) vai arī pieteikumu, kurā norāda centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā akcijas iegrāmatotas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (dematerializētajām akcijām). Minētajam pieteikumam pievienojams depozitārija izsniegts apliecinājums par akciju iegrāmatošanu;

2) Reģistrējamās akcijas tāpat kā līdz šim ir reģistrējama akcionāru reģistrā, kuru ved AS valde. Tomēr ar grozījumiem Komerclikumā šī kārtība tiek pilnveidota un vienādota ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) dalībnieku reģistra vešanas kārtību – reģistrējamajām akcijām turpmāk ir piešķirami individuāli kārtas numuri, ieraksti akcionāru reģistrā ir izdarāmi hronoloģiskā secībā, akcionāru reģistrs sastāvēs no atsevišķiem nodalījumiem, katrs nodalījums ir jāsagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens 3 (triju) darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas ir iesniedzams Reģistrā, paraksti uz akcionāru reģistra nodalījuma ir apliecināmi notariāli vai arī nodalījums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu.

Vienlaikus ar grozījumiem Komerclikumā tiek veikti arī grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, kas paredz, ka ziņas par akcionāriem tiks iekļautas reģistrācijas lietas publiskajā daļā un piekļuve tām tiks nodrošināta arī atvērto datu veidā. Tāpat grozījumi attiecīgajā likumā paredz regulējumu par Reģistra rīcību gadījumā, ja akcionāram ir piemērota starptautiskā vai nacionālā sankcija vai ja akcionāram kriminālprocesa ietvaros ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību. Informācija par akcionāriem tiks ņemta vērā pirmsreģistrācijas pārbaudes ietvaros, vērtējot sabiedrības nodokļu riskus un juridisko veidojumu dibināšanas un vadības pakalpojumu sniedzējus;

3) Dematerializētās akcijas ir obligāti iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā ar tiesībām akcionāram tās pārvest uz savu finanšu instrumentu kontu kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā. Minētais attiecas gan uz biržā kotētajām AS, gan uz tādām AS, kuru akcijas ir iekļautas vai ir plānots iekļaut daudzpusējās tirdzniecības sistēmā, kā arī uz jebkurām citām uzrādītāja akcijām. Lēmumu par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā iegrāmatot akcijas, pieņem akcionāru sapulce ar ne mazāk kā trīs ceturtdaļu no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, ja statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits. Pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas valdei ir pienākums iesniegt pieteikumu Reģistram par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas AS akcijas. Pieteikumā būs norādāms centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā akcijas iegrāmatotas, nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, kā arī pievienojams depozitārija izsniegts apliecinājums par akciju iegrāmatošanu. Tāpat komercreģistrā tiks ierakstītas jaunas ziņas par centrālā vērtspapīru depozitāriju, kurā ir iegrāmatotas AS dematerializētās akcijas, nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.

Grozījumi paredz pienākumu akcionāram, kuram pieder dematerializētās akcijas vairāk kā 5% apmērā no AS akcijām, 2 (divu) nedēļu laikā no akciju iegūšanas dienas informēt AS par savu akciju kopējo skaitu un ar šo skaitu saistītajām balsstiesībām. Tāpat akcionāram būs pienākums paziņot par katru turpmāko akciju iegūšanu, kas palielina viņa līdzdalību AS virs katriem nākamajiem 5% no AS akciju skaita, kā arī paziņot par līdzdalības samazināšanos ikreiz, kad akcionāra līdzdalība samazinās par katriem nākamajiem 5% vai arī kļūst mazāka par 5% no AS akciju skaita. Ja akcionārs nebūs  paziņojis par līdzdalības iegūšanu vai palielināšanos, akcionārs nebūs tiesīgs izlietot balsstiesības, kas izriet no akcijām, par kuru iegūšanu nav paziņots AS, kā arī nosakot pārstāvības normu sapulcē, minētās akcionāra balsis netiek ņemtas vērā. Minētais neattieksies uz AS, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, kurām ir paredzēts speciālais regulējums Finanšu instrumentu tirgus likumā. Tāpat kā AS, kuras ir izlaidusi reģistrētās akcijas, arī AS ar dematerializētajām akcijām  ir noteikts pārejas posms līdz 2024.gada 1.jūlijam, kura laikā būs jāiesniedz paziņojums par līdzdalības iegūšanu, palielināšanos vai samazināšanos, kā arī depozitārija apliecinājums. Ziņas par AS, kura emitējuši dematerializētās akcijas, akcionāriem, kuriem pieder vairāk kā 5% no akcijām tiks publiskotas. Ja minētie dokumenti netiks iesniegti, Reģistrs pieņems lēmumu par AS darbības izbeigšanu.

Tāpat norādāms, ka, ja AS ir dematerializētās akcijas, tad, dibinot AS vai palielinot AS pamatkapitālu, ir veicamas ne tikai reģistrācijas darbības Reģistrā, bet ir arī jāiegrāmato akcijas centrālajā vērtspapīru depozitārijā. Dematerializētās akcijas nedrīkst apmaksāt pa daļām. Tās apmaksājamas pilnā apmērā, parakstoties uz akcijām. Iesniedzot pieteikumu Reģistrā par AS dibināšanu vai par AS pamatkapitāla palielināšanu, pieteikumam ir jāpievieno centrālā vērtspapīru depozitārija izsniegts apliecinājums par akciju iegrāmatošanu. Ja pieteikums AS dibināšanai tiks iesniegts pirms 2023.gada 1.jūlija, bet Reģistra valsts notārs to izskatīs jau pēc minētā datuma, tad pieteikums tiks vērtēts atbilstoši aktuālajai Komerclikuma redakcijai.

4) Ar grozījumiem tiek mainīta Komerclikumā nostiprinātā kārtība kādā apmaksājams SIA un AS pamatkapitāls un vienādota pamatkapitāla apmaksas kārtība visām kapitālsabiedrībām (SIA, AS un mazkapitāla SIA), paredzot, ka visām kapitālsabiedrībām ir jābūt pilnībā apmaksātam pamatkapitālam līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai Reģistram. Turpmāk pamatkapitāla apmaksas termiņiem dibināšanas līgumā būs jābūt noteiktiem tā, lai pamatkapitāls pilnā apmērā būtu parakstīts un apmaksāts līdz brīdim, kad tiek iesniegts pieteikums Reģistrā par kapitālsabiedrības dibināšanu. Proti, turpmāk kapitālsabiedrībai dokumenti un ziņas, kas saistītas ar pamatkapitālu un tā apmaksu būs jāiesniedz tikai vienu reizi. Tāpat kā kapitālsabiedrības dibināšanas gadījumā arī pamatkapitāla palielināšanas gadījumā pieteikums Reģistram par pamatkapitāla palielinājumu būs jāsniedz tikai tad, kad ir beidzies pamatkapitāla apmaksas termiņš. Atbilstoši Grozījumos ietvertajam regulējumam pamatkapitāla apmaksa ir jāveic 6 (sešu) mēnešu laikā pēc tam, kad dalībnieku (akcionāru) sapulcē ir pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu. Ja šajā termiņā nav apmaksāts viss izsludinātais pamatkapitāls, tad akciju emisija ir uzskatāma par notikušu apmaksāto akciju apjomā (izņemot, ja pamatkapitāla palielināšanas noteikumi šādu palielināšanu nepieļauj).

Ja pēc 2023.gada 1.jūlija  jaundibināta sabiedrība būs ierakstīta komercreģistrā ar daļēji apmaksātu pamatkapitālu, t.i., parakstītais pamatkapitāls nesakrīt ar apmaksāto pamatkapitālu, pamatkapitāla apmaksa pilnā apmērā būs jāveic termiņā, kāds ir noteikts dibināšanas līgumā. Pēc šī termiņa beigām sabiedrībai būs jāiesniedz paziņojums Reģistram par pamatkapitāla apmaksu un aktuālais dalībnieku (akcionāru) reģistrs.

Vienlaikus norādām, ka kapitālsabiedrībām, kas sākotnēji pieteikumu ierakstīšanai komercreģistrā vai pamatkapitāla palielināšanai iesniedza līdz 2023.gada 30.jūnijam un Reģistra valsts notārs ir atlicis pieteikto izmaiņu reģistrāciju, konstatētie trūkumi ir jānovērš un dokumenti atkārtotai izskatīšanai Reģistrā jāiesniedz līdz 2023.gada 30.jūlijam. Pēc minētā termiņa beigām pieteikto izmaiņu reģistrācijas process būs jāuzsāk no jauna, atbilstoši jaunajam Komerclikuma regulējumam, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.jūlijā.