• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Par grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

2021. gada 12. jūlijā spēkā stājās likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā” (turpmāk – Likums). Ar Likumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta otrā daļa tiek izteikta jaunā redakcijā, paplašinot to tiesību subjektu loku, kam vienlaikus ar izmaiņām vadības institūcijas sastāvā jāaktualizē arī informācija par patiesajiem labuma guvējiem.

Tiek paredzēts, ka, iesniedzot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram pieteikumu par juridiskās personas vai personālsabiedrības reģistrāciju (dibināšanu) vai kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) un valdes locekļu izmaiņām vai izmaiņām citu juridisko personu vai personālsabiedrību vadības institūciju un pārstāvēttiesīgo personu sastāvā, pieteikumā norāda informāciju par juridiskās personas vai personālsabiedrības un ārvalsts subjekta patieso labuma guvēju. Turpmāk informācija par patieso labuma guvēju aktualizējama vienlaikus ar sekojošām izmaiņām:

1) kapitālsabiedrību, dalībnieku vai valdes locekļu izmaiņām (kā līdz šim), Eiropas komercsabiedrību valdes izmaiņām;

2) izmaiņām personālsabiedrību  un Eiropas ekonomisko interešu grupu vadības institūcijas sastāvā;

3) izmaiņām ārvalstu komersanta filiāļu un ārvalstu komersanta (vai organizācijas) pārstāvniecību pārstāvju sastāvā (aktualizējama informācija par ārvalsts subjekta patiesajiem labuma guvējiem);

4) izmaiņām individuālo uzņēmumu, zemnieku un zvejnieku saimniecību pārstāvēttiesīgo personu sastāvā (īpašnieku vai pārvaldītāju maiņa);

5) izmaiņām kooperatīvās sabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības valdē;

6) izmaiņām biedrību un nodibinājumu pārstāvēttiesīgo personu sastāvā;

7) izmaiņām arodbiedrību vai arodbiedrību apvienību, kā arī arodbiedrību patstāvīgo vienību izpildinstitūciju sastāvā;

8) izmaiņām reliģisko organizāciju vadības institūcijas sastāvā, kā arī reliģisko organizāciju iestāžu amatpersonu sastāvā. Minētais neattiecas uz Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskām personām;

9) izmaiņām politisko partiju, politisko partiju apvienību pārstāvēttiesīgo personu sastāvā.

Tāpat saglabājās līdzšinējais princips, ka informācija par patieso labuma guvēju iesniedzama vienlaikus ar pieteikumu par jaunas juridiskās personas, personālsabiedrības vai ārvalsts komersanta filiāles vai ārvalsts komersanta (organizācijas) pārstāvniecības atvēršanas reģistrāciju (dibināšanu).

Savukārt ar Likumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.2 panta trešā daļa tiek izteikta jaunā redakcijā, paplašinot to personu loku, kuru izmaiņu gadījumā aktualizējama arī informācija par patiesajiem labuma guvējiem. Tātad, ja patiesais labuma guvējs (attiecas uz visiem iepriekš minētajiem subjektiem, kur patiesais labuma guvējs reģistrēts šādos statusos) zaudē statusu kā:

  • dalībnieks;
  • akcionārs;
  • biedrs;
  • īpašnieks,

juridiskajai personai vai personālsabiedrībai cita starpā piesakāmas izmaiņas arī patieso labuma guvēju sastāvā un/vai īstenotajā kontrolē.

 Ja persona, ar kuras starpniecību patiesais labuma guvējs īsteno kontroli juridiskajā personā vai personālsabiedrība, zaudē savu statusu – arī šajā gadījumā juridiskajai personai vai personālsabiedrībai jāpiesaka izmaiņas patieso labuma guvēju sastāvā un/vai īstenotajā kontrolē. Minētais attiecas arī uz ārvalsts komersanta filiāļu vai ārvalsts komersanta (organizācijas) pārstāvniecību reģistrētajām īstenoto kontroļu “ķēdēm”.