• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Precizēts regulējums biedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām partijām par attālinātu sapulču organizēšanu

Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas stājās spēkā 23.decembrī, pagarina līdz 2021. gada 31. decembrim termiņu, kādā biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti.

Papildus ir noteiktas valdes tiesības pēc savas iniciatīvas vai pēc to biedru pieprasījuma, kuri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedru skaita, noteikt, ka biedru kopsapulce notiek tikai elektroniski un biedri piedalās un balso, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Šādā gadījumā valde nosaka prasības attiecībā uz biedru identifikāciju un kārtību, kādā biedri piedalās un balso biedru kopsapulcē.

Vienlaikus regulējums precizēts, nosakot šā panta regulējuma attiecināšanu uz politisko partiju biedru sapulču, kā arī ievēlēto pārstāvju sapulču norisi un politisko partiju apvienību sapulču norisi (37. panta desmitā daļa).

Likums papildināts ar regulējumu partiju dibināšanas sapulces sasaukšanas iespējai attālināti, regulējumu iekļaujot 37.1 pantā, kurš attiecīgi nosaka, ja pulcēšanās ierobežojumu dēļ nav iespējams klātienē sasaukt politiskās partijas dibināšanas sapulci, to var sasaukt un noturēt attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Attālinātajā dibinātāju sapulcē pieņem lēmumu par partijas dibināšanu, apstiprina partijas programmu un statūtus, ievēlē valdi un saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūciju un sagatavo dibinātāju sapulces protokolu.

Protokolā norāda Politisko partiju likuma 13. panta pirmajā, 1.1 un otrajā daļā minēto informāciju, izņemot prasību uzrādīt personas pasi vai personas apliecību, kā arī norāda, ka dibinātāju sapulce notiek attālināti. Protokolu paraksta dibinātāju sapulces vadītājs un protokolētājs. Dibinātājam ir pienākums 10 dienu laikā pēc dibinātāju sapulces norises dienas pie jebkura zvērināta notāra apliecināt parakstu par piekrišanu lēmumam par partijas dibināšanu. Ar paraksta notariālu apliecināšanu par piekrišanu lēmumam par partijas dibināšanu dibinātājs apstiprina, ka piekrīt partijas dibināšanai un atzīst par pareizu dibinātāju sapulces protokolā norādīto informāciju.
Par datumu, kad pieņemts lēmums par partijas dibināšanu, uzskata dibinātāju sapulces norises dienu.
Partijas dibinātāju pilnvaroti pārstāvji Politisko partiju likumā noteiktajā kārtībā iesniedz partiju reģistra iestādei pieteikumu par partijas ierakstīšanu partiju reģistrā, pievienojot ne mazāk kā 200 partijas dibinātāju notariāli apliecināto piekrišanu lēmumam par partijas dibināšanu un citus Politisko partiju likuma 16. panta otrajā daļā minētos dokumentus.