• lv
  • en

Samazinātas cenas oficiālajām publikācijām

Šī gada 2.februārī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 65 „Oficiālo publikāciju noteikumi”. Jaunie noteikumi nosaka zemākus maksas apmērus, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus publikācijām „Latvijas Vēstnesis”.
Kopš šī gada sākuma Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis” iznāk tikai elektroniski (www.vestnesis.lv). Atsakoties no oficiālā laikraksta drukātā formāta, izmaksas samazinājās, jo nav laikraksta ražošanas izmaksas. Līdz ar to arī publikāciju maksas apmēri tiek samazināti vidēji par 19%. 

Aicinām Uzņēmumu reģistra klientus pirms oficiālo publikāciju apmaksas veikšanas iepazīties ar jaunajām cenām! Ja Jums ir šaubas par piemērojamo maksu, aicinām ieskatīties sadaļā „UR REĢISTRI”, kur norādīta maksa par publikāciju konkrētajiem gadījumiem.

N.B. Ar šiem noteikumiem maksa par ierakstu izsludināšanu paredzēta arī zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kurām līdz šim par publikācijām nebija jāmaksā.

Nr.
p.k.

Publikācijas veids

Mērvienība

Cena (eiro

1.

Komercreģistra ziņas

1.1.

jauns komersants, tai skaitā pēc reorganizācijas (jauns reģistrācijas numurs)

gab.

27,03

1.2.

jauna Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību (jauns reģistrācijas numurs)

gab.

14,23

1.3.

jauns individuālais komersants

gab.

18,50

1.4.

jauna komersanta filiāle

gab.

18,50

1.5.

ziņas, kas saistītas ar komersanta dibināšanas dokumentiem, reorganizācijas līguma projektu un to grozījumiem

gab.

9,25

1.6.

ziņas, ja izdara vairākus grozījumus viena komersanta komercreģistra ierakstos un dibināšanas dokumentos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus

gab.

9,25

1.7.

citi komercreģistra ieraksti 

gab.

9,25

1.8.

kļūdu labojumi

gab.

5,90

2.

Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ziņas

2.1.

ziņas par ierakstu vai ieraksta grozījumu veikšanu Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā

gab.

9,25

2.2.

ziņas, ja izdara vairākus grozījumus vienas Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra ierakstos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus

gab.

9,25

3.

Uzņēmumu reģistra žurnāla ziņas

3.1.

jauna kooperatīvā sabiedrība

gab.

27,03

3.2.

jauna zemnieka vai zvejnieka saimniecība

gab.

18,50

3.3.

jauns individuālais (ģimenes) uzņēmums

gab.

18,50

3.4.

grozījumi vai izmaiņas uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstos

gab.

9,25

3.5.

ziņas, ja izdara vairākus grozījumus viena uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstītā subjekta žurnāla ierakstos un dibināšanas dokumentos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus

gab.

9,25

4.

Laulāto mantiskās attiecības

paziņojums

gab.

9,25

5.

Politisko partiju reģistra ziņas

5.1.

jaunas politiskās partijas vai to apvienības reģistrācija reģistrā

gab.

27,03

5.2.

citi politisko partiju reģistra ieraksti un grozījumi

gab.

9,25

5.3.

ziņas, ja izdara vairākus grozījumus vienas partijas partiju reģistra ierakstos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus

gab.

9,25