• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Skaidrojums grozījumiem Komerclikumā par tiesībām iesniegt nepilnīgu pirmreizējo akcionāru reģistra nodalījumu

2024.gada 30.maijā Latvijas Republikas Saeima steidzamības kārtā pieņēma grozījumus Komerclikumā (turpmāk – Grozījumi), kuri stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, t.i., 2024.gada 5.jūnijā. Grozījumi ir saistīti ar 2022.gada 16.jūnijā pieņemtajiem grozījumiem Komerclikumā (turpmāk – Sākotnējie grozījumi), kuri stājās spēkā 2023.gada 1.jūlijā[1].

Grozījumi maina Sākotnējo grozījumu pārejas noteikumos ietvertās normas par akciju sabiedrību (turpmāk – AS) pienākumu atklāt savus akcionārus:

  1. Komerclikuma pārejas noteikumu 66.punkā minētie dokumenti (statūtu grozījumi, kas paredz, ka visas AS akcijas ir vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas, aktuālais AS akcionāru reģistra nodalījums (turpmāk – Nodalījums), pieteikums un apliecinājums par akciju iegrāmatošanu centrālajā vērtspapīru depozitārijā) iesniedzami līdz 2024.gada 30.septembrim;
  2. akcionāru sapulce līdz 2024.gada 30.septembrim lēmumu par statūtu grozījumiem, kas paredz, ka visas AS akcijas ir vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas ir tiesīga pieņemt ar akcionāru sapulcē klātesošo akcionāru vienkāršu balsu vairākumu;
  3. Komerclikuma 236.3 panta piektajā daļā minētais paziņojums par akcionāra līdzdalības iegūšanu, palielināšanos vai samazināšanos iesniedzams līdz 2024.gada 30.septembrim.

Vienlaikus ar Grozījumiem netiek grozīts Komerclikuma pārejas noteikumu 69. un 80.punkts, kas paredz, ka Komerclikuma pārejas noteikumu 66.punkā  minētie dokumenti iesniedzami vienlaikus ar statūtu grozījumus vai izmaiņas pamatkapitālā, kā arī pieteikumu par ieraksta par reorganizāciju izdarīšanu.

Ar Grozījumiem tiek mainīts Komerclikuma pārejas noteikumu 70.punktā noteiktais datums, ar kuru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Reģistrs)  uzsāks vienkāršotās likvidācijas procesu attiecībā uz tām AS, kuras nav atklājušas savus akcionārus – 2024.gada 1.oktobris.

Grozījumi papildina Komerclikuma pārejas noteikumus ar 66.1 un 66.2 punktu, kas paredz rīcību situācijā, kad AS rīcībā nav visu aktuālo ziņu par akcionāru. Līdz 2024.gada 30.septembrim AS akcionāru reģistrā ieraksta tās rīcībā esošās ziņas un iesniedz Reģistram aktuālo Nodalījumu arī tad, ja AS rīcībā nav nevienas vai kādas no šā likuma 235.panta pirmās daļas 4. punkta "a" apakšpunktā minētajām ziņām. Piemēram, ja AS iesniedz Nodalījumu, kurā nav norādīta neviena vai kāda no ziņām par akcionāru, kas jānorāda, ja akcionārs ir fiziska persona (vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un adresi, kurā tā sasniedzama), Nodalījums tiks pievienots AS reģistrācijas lietai. Minētais attiecas tikai uz Komerclikuma 235.panta pirmās daļas 4. punkta "a" apakšpunktā minētajām ziņām, nevis citām. Piemērām, ja netiek norādīts no akcijām izrietošo balsu skaits, šāds nodalījums netiks pievienots AS reģistrācijas lietai. Tāpat izņēmums neattiecas uz ziņām par akcionāru kopīgo pārstāvi.

Minētais izņēmums attieksies tikai uz pirmo Nodalījumu, kas Reģistrā tiek iesniegts līdz 2024.gada 30.septembrim. Turpmākajos Nodalījumos var tiks saglabātas pirmajā Nodalījumā norādītās nepilnīgās ziņas par akcionāru, bet nevar tik uzņemti jauni akcionāri, nenorādot visas Komerclikuma 235.panta pirmās daļas 4. punkta "a" apakšpunktā minētās ziņas.

No brīža, kad akcionāru reģistra nodalījums tiek iekļauts komercreģistrā reģistrācijas lietas publiskajā daļā, līdz brīdim, kad akcionāru reģistrā tiek ierakstītas visas Komerclikuma  235.panta pirmās daļas 4. punkta "a" apakšpunktā minētās akcionāru identificējošās ziņas (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, - dzimšanas datums), akcionāram nav tiesību atsavināt akcijas vai apgrūtināt tās ar lietu tiesībām, nav balsstiesību un, nosakot pārstāvības normu, viņa balsis netiek ņemtas vērā, turklāt akciju sabiedrība neizmaksā attiecīgajam akcionāram dividendes. Minētais ierobežojums iestājas tikai gadījumā, ja iztrūkst kāda no turpmāk minētajām ziņām – vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, dzimšanas datums. Piemēram:

  1. akcionāru reģistra nodalījumā nav norādītas ziņas par akcionāra personas kodu – ierobežojumi ir piemērojami;
  2. akcionāru reģistra nodalījumā ir norādītas ziņas par akcionāra, kuram nav piešķirts personas kods, dzimšanas datumu, bet nav norādītas visas ziņas par personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi, ierobežojums nav piemērojams, jo Komerclikuma pārejas noteikumu 66.1 punktā apzināti uzsvērts, ka akcionāram sekas iestājas, ja nav norādīts tieši dzimšanas datums;
  3. akcionāru reģistra nodalījumā ir norādītas visas ziņas par akcionāru (vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi)), bet nav norādīta adrese, kurā akcionārs ir sasniedzams, ierobežojums akcionāram nav piemērojams, jo ziņas par akcionāra vārdu, uzvārdu, personas kodu/dzimšanas datumu ir norādītas.

Atsevišķi Komerclikuma pārejas noteikumu 66.1 punktā noteiktie ierobežojumu attiecās uz Reģistru. Proti, no brīža, kad Nodalījums tiek iekļauts komercreģistrā reģistrācijas lietas publiskajā daļā, līdz brīdim, kad akcionāru reģistrā tiek ierakstītas visas šā likuma 235. panta pirmās daļas 4. punkta "a" apakšpunktā minētās akcionāru identificējošās ziņas (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums), akcionāram nav tiesību atsavināt akcijas vai apgrūtināt tās ar lietu tiesībām, nav balsstiesību un, nosakot pārstāvības normu, viņa balsis netiek ņemtas vērā. Gadījumā, ja tiek iesniegts jauns Nodalījums, no kura redzams, ka tiek atsavinātas tāda akcionāra akcijas, uz kuru attiecināms ierobežojums par akciju atsavināšanu (nav atklāts akcionāra vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums), Reģistrā sākotnēji nav jāiesniedz Nodalījums, kurā ir atklāta visas nepieciešamā akcionāru identificējošā informācija. Pamatojums šādai praksei izriet no apstākļa, ka atsavinātājām jāparaksta jaunais Nodalījums. Paraksts uz jaunā Nodalījuma apliecināms notariāli vai arī tas parakstāms ar drošu elektronisko parakstu. Abos gadījumos tiek atklāta nepieciešamā identificējošā informācija par akcionāru, kurš atsavina akcijas. Tāpat Nodalījums reģistrācijas lietai tiks pievienots gadījumā, ja akcijas tiks iegūtas kādā no Komerclikuma 235.1 panta trešajā daļā paredzētajiem gadījumiem.

Gadījumā, ja akcijām ir reģistrēta nepilnīga informācija par akcionāru – nav norādīts vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums (kāds no minētajiem), komercķīlu uz šīm akcijām reģistrēt nevar.

Ja līdz 2024.gada 31.decembrim akcionāru reģistrā netiks ierakstīta neviena no Komerclikuma 235.panta pirmās daļas 4. punkta "a" apakšpunktā minētajām akcionāru identificējošajām ziņām (vārds, uzvārds, personas kods vai, ja personai nav personas koda — dzimšanas datums), tad AS, sākot ar 2025.gada 1.janvāri, iesniedz tiesā pieteikumu par uzaicinājuma izdarīšanu un īpašuma tiesību uz akcijām dzēšanu. Šādu pieteikumu tiesā iesniedz gadījumā, ja nav neviena no turpmāk minētajām ziņām – vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums. Piemēram, ja Nodalījumā ir norādīts kaut vai akcionāra vārds, AS prasību tiesā nav tiesīga celt.

Akcijas, īpašuma tiesības uz kurām ir dzēstas uzaicinājuma kārtībā, pāriet AS. AS tās iegūtās akcijas atsavina saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem. Ja AS neatsavina savas akcijas Komerclikuma 242.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, šīs akcijas dzēšamas, attiecīgi samazinot pamatkapitālu saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.


[1] Plašāks skaidrojums par grozījumiem pieejams šeit: https://www.ur.gov.lv/lv/jaunumi/aktualitates/tiek-uzsakta-akciju-sabiedribu-reforma-ipasnieki-jaatklaj-gada-laika/