• lv
  • en

Svarīgi: Preču zīmju izmantošanas nosaukumā

Svarīgi: Preču zīmju izmantošanas nosaukumā

Izvēloties nosaukumu (firmu) ņemiet vērā:

Preču zīmju vai to daļu izmantošanu nosaukumā regulē preču zīmes regulējošie normatīvie akti. Likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm” II nodaļā „Preču zīmes un tiesības uz tām” nosaka preču zīmes īpašnieka tiesības aizliegt citai personai izmantot sev piederošu preču zīmi nosaukumā.

Lai pārliecinātos, ka izvēlētais nosaukums nesakrīt ar jau reģistrētu preču zīmi, pirms izvēlētā nosaukuma reģistrēšanas iesakām apmeklēt Patentu valdes mājas lapā esošo reģistrēto preču zīmju meklētāju. Iepazīstoties ar preču zīmju reģistrā esošo informāciju Jūs pasargāsiet sevi no iespējama konflikta ar jau reģistrētas preču zīmes īpašnieku.