• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Tieslietu ministrijas informācija reliģiskajām organizācijām

Informējam, ka Ministru kabinets,  pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu un Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,  2020.gada 12.martā pieņēma rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – rīkojums). 

Likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4.pants pirmā daļa paredz, ka ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus. Ņemot vērā minēto, rīkojums ir saistošs visām personām.

Saskaņā ar rīkojuma 4.5. punktu, ar 2020.gada 13.martu tiek atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi virs 200 cilvēkiem. Kaut gan saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 3.panta otrās daļas 1.punktu likums neattiecas uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotajiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, klosteros vai šo reliģisko organizāciju īpašumā (valdījumā) esošā teritorijā, tomēr jāņem vērā, ka reliģisko organizāciju rīkoti pasākumi - ceremonijas un dievkalpojumi pulcē lielu cilvēku skaitu, kas var radīt iespējamu risku cilvēku veselībai un dzīvībai. Tādējādi visām organizācijām, arī reliģiskajām (draudzēm, baznīcām, klosteriem, misijām un diakonijām) ir jāpilda rīkojumā noteiktais par pulcēšanās ierobežojumiem.

Tāpat, ņemot vērā, ka par ārkārtējās situācijas izsludināšanas cēloni ir atzīts bioloģiskais cēlonis (epidēmijas, epizootijas, epifitotijas), un rīkojums paredz noteikt epidemioloģiskās drošības pasākumus, lūdzam pievērst uzmanību arī reliģisko rituālu rīkošanai, veicot īpašus piesardzības pasākumus, lai maksimāli mazinātu infekcijas izplatīšanos.

Norādām, ka atbilstoši rīkojuma 2.punktam atbildīgā ministrija darbību koordinācijai ārkārtējas situācijas laikā ir Veselības ministrija.