• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Turpmāk ziņas par sankciju subjektiem pieejamas Uzņēmumu reģistrā

Uzņēmumu reģistrs informē, ka šodien, 12. oktobrī, stājušies spēkā grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”. To galvenā būtība un mērķis ir veicināt Latvijā pilnvērtīgu Eiropas Savienības sankciju ieviešanu, kas noteiktas saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas, lai nodrošinātu sankciju subjektu datu analīzi un publisku pieejamību Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra (turpmāk – Reģistrs) vestajos reģistros, kas kalpos kā palīdzīgs instruments ikvienam ekonomiskās aprites dalībniekam, t.sk., arī valsts institūcijām, veicot publisko iepirkumus.

Ar minētajiem grozījumiem tiek nostiprinātas Reģistra funkcijas sankciju jomā t.i., paredzot Reģistram tiesības veikt tiesību aktu, lēmumu, citu dokumentu, citu institūciju sniegtās informācijas, kā arī publiski ikvienam pieejamas informācijas analīzi par piemērotajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām (finanšu un civiltiesiskajiem ierobežojumiem) un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem būtiski ietekmē finanšu tirgus dalībnieku vai finanšu tirgus intereses (turpmāk – Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas) kopsakarā ar Reģistra vestajos reģistros ierakstīto vai reģistrēto informāciju un citiem tam iesniegtajiem dokumentiem, lai secinātu noteikto sankciju attiecināšanu uz tiesību subjektiem, kas reģistrēti Reģistra vestajos reģistros, un nodrošinātu šo ziņu publisku pieejamību.

Līdz ar to Reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā reģistrētu un aktualizētu ziņas par to, ka tiesību subjektam, kas reģistrēts kādā no Reģistra vestajiem reģistriem vai personai, kas ierakstīta vai reģistrēta kādā no Reģistra vestajiem reģistriem, ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Reģistrējot informāciju par piemērotajām sankcijām, norādāms dokuments, saskaņā ar kuru minētās sankcijas ir piemērotas.

Ja minētās sankcijas ir piemērotas personai, par kuru ziņas ierakstītas vai reģistrētas kādā no Reģistra vestajiem reģistriem, Reģistrs papildus pie tiesību subjekta, ar kuru saistīta attiecīgā persona, aktualizēs informāciju, ka attiecībā uz tiesību subjektu pastāv iespējams paaugstināts sankciju risks (turpmāk — sankciju risks).

Ja tiek secināts, ka Reģistra reģistros reģistrēto tiesību subjektu, iespējams, kontrolē sankciju subjekts, kas nav ierakstīts vai reģistrēts kādā no Reģistra vestajiem reģistriem, Reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, reģistrēs un aktualizēs informāciju par to, ka attiecībā uz tiesību subjektu pastāv sankciju risks, un papildus norādīs informāciju, kas liecinās par sankciju subjekta saistību ar reģistrēto tiesību subjektu:

  • ja sankciju subjekts ir juridiskā persona, — nosaukumu, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti;
  • ja sankciju subjekts ir fiziskā persona, — vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu) un valstspiederību;
  • ja sankciju subjekts ir starptautisko publisko tiesību subjekts, — nosaukumu un citu šo starptautisko publisko tiesību subjektu identificējošu informāciju;
  • ja sankciju subjekts ir cits identificējams subjekts, — nosaukumu un citu šo subjektu identificējošu informāciju.

Līdz brīdim, kad tiks ieviesta jauna Reģistra informācijas sistēmas funkcionalitāte, kas ļaus atspoguļot reģistrētās ziņas atzīmju veidā pie Reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem,[1] kas būs pieejama Reģistra informācijas tīmekļvietnē, apkopotā informācija saraksta veidā Excel formātā tiks publicēta Reģistra tīmekļvietnē, kas vienlaikus nodrošinās iespēju to izmantot atvērto datu veidā. Informācija būs brīvi pieejama ikvienam interesentam bez ierobežojumiem.

Informācija tiks sistemātiski monitorēta, nodrošinot, ka Reģistrs atspoguļo tikai aktuālās ziņas par piemērotajiem sankciju ierobežojumiem. Vienlaikus, ja tiesību subjekts vai persona, par kuru reģistrēta informācija, ka tai piemēroti sankciju ierobežojumi, vai jebkura cita persona, kurai reģistrētā informācija ir radījusi tiesību aizskārumu, uzskata, ka atspoguļotā informācija par sankciju ierobežojumiem nav korekta ir tiesības vērsties Reģistrā, iesniedzot pamatotu iesniegumu.

Atgādinām, ka Reģistrā reģistrētās informācijas vai ziņu norādīšana vai norādes par piemērotajām starptautiskajām vai nacionālajām sankcijām vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju neesība reģistrā pati par sevi neatbrīvo personu no pienākumiem, kas noteikti normatīvajos aktos starptautisko un nacionālo sankciju jomā.


[1] Tehniskā risinājuma izstrāde tiks nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2025. gada 2. jūnijam.