• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistrs maina praksi vienkāršotās likvidācijas gadījumos

2021. gada 1. jūnijā Latvijas Republikas Senāts pieņēma lēmumu lietā Nr. SKA-341/2021; A420318017, ar kuru cita starpā tika noraidīta Uzņēmumu reģistra kasācijas sūdzība lietā, kurā Uzņēmumu reģistrs atcēla lēmumu par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra un iecēla sabiedrībai likvidatoru, pamatojoties uz sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas apstrīdēšanas iesniegumu.

Senāts spriedumā norādījis, ka gadījumos, kad notiek tiesību subjektu vienkāršotā likvidācija, proti, sabiedrības darbība tiek izbeigta saskaņā ar Komerclikuma 314.1 pantu un sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona mēneša laikā pēc publikācijas “Latvijas Vēstnesī” neiesniedz Uzņēmumu reģistrā pieteikumu likvidatora iecelšanai, Uzņēmumu reģistram ir pienākums izslēgt sabiedrību no komercreģistra un minēto lēmumu Uzņēmumu reģistrs nav tiesīgs atcelt uz sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas apstrīdēšanas iesnieguma pamata. Papildus tam Senāts spriedumā norādījis, ka Uzņēmumu reģistrs nav tiesīgs atjaunot pieteikuma (likvidatora iecelšanai) iesniegšanas termiņu, ja vien nav konstatējams kāds būtisks cilvēktiesību aizskārums.

Ņemot vērā iepriekš minēto tiek mainīta Uzņēmumu reģistra prakse sabiedrību vienkāršotās likvidācijas gadījumos, proti,

  • gadījumos, kad saskaņā ar Komerclikuma 314.1 pantu sabiedrības (sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības) darbība tikusi izbeigta pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra lēmumu un pēc publikācijas “Latvijas Vēstnesī” sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona mēneša laikā nav iesniegusi Uzņēmumu reģistrā pieteikumu likvidatora iecelšanai, Reģistrs neatjaunos nokavēto termiņu pieteikuma (likvidatora iecelšanai) iesniegšanai, ja vien nav konstatējams kāds būtisks cilvēktiesību aizskārums;
  • gadījumos, kad saskaņā ar Komerclikuma 314.1 pantu sabiedrības (sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību) darbība tikusi izbeigta pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra lēmumu un Uzņēmumu reģistrs izslēdzis sabiedrību no komercreģistra, jo Uzņēmumu reģistrs nebija saņēmis sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas pieteikumu likvidatora iecelšanai mēneša termiņā pēc publikācijas “Latvijas Vēstnesī”, Reģistrs neatcels lēmumu par sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra.

Papildus tam norādāms, ka minētā prakse tiks attiecināta arī uz kooperatīvajām sabiedrībām, jo atbilstoši Kooperatīvo sabiedrību likumam kooperatīvajām sabiedrībām ir attiecināta tāda pati vienkāršotās likvidācijas kārtībā kā kapitālsabiedrībām.

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām ikvienu sabiedrību ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrību un kooperatīvo sabiedrību sekot līdzi tam, vai:

  • esat sasniedzami juridiskajā adresē. Atgādinām par iespēju ikvienam subjektam aktivizēt e-adresi, lai saņemtu korespondenci no valsts iestādēm, tai skaitā Uzņēmumu reģistra;
  • ir valde ar pārstāvības tiesībām;

Savukārt šo subjektu kreditoriem aicinām sekot līdzi tam, vai kādam no debitoriem ir izbeigta darbība un “Latvijas Vēstnesī” publicēts aicinājums mēneša laikā iesniegt Uzņēmumu reģistrā pieteikumu likvidatora iecelšanai.