• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Uzņēmumu reģistrs paplašina datu apmaiņu Eiropas platformā

Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) ir paplašinājis datu apmaiņu ar Eiropas reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu (turpmāk – BRIS), kas paredz nodrošināt informācijas apmaiņu ar citu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstu komercreģistriem birokrātiskā sloga mazināšanai un uzņēmējdarbības vides caurredzamības uzlabošanai pārrobežu gadījumos.

Šis ir pirmais solis uz plašāku datu apmaiņu starp ES dalībvalstu Reģistriem. Šobrīd izmaiņas jutīs tie, kas uzņēmējdarbībai izvēlas juridisko statusu “komersanta filiāle”, tas ir, tie, kas atvēruši filiāles ārvalstīs vai arī ES komersanti, kas atvēruši filiāles Latvijā, kā arī jebkurš interesents, kurš vēlas iegūt informāciju par dalībvalsts komersantu filiālēm un to dibinātājiem (mātes komersantiem).

Ieguvumi klientiem – dalībvalstu filiālēm Latvijā

Jaunas dalībvalsts komersanta filiāles reģistrācijā, tām valstīm, kuras pievienojušās BRIS datu apmaiņai nebūs jāsniedz dokumenti, kas pierāda reģistrāciju konkrētā dalībvalstī, kā arī statūti, dibināšanas līgums vai tiem pielīdzināms dokuments. Turpmāk informāciju par to, ka komersants ir reģistrēts, Reģistrs saņems no BRIS.

BRIS pamatinformācijas apmaiņai pievienojušās 28 ES un Eiropas ekonomiskās zonas valstis (šobrīd nav pievienojusies Bulgārija un Īslande).

Dalībvalsts komersanta filiāles izmaiņu reģistrācijai nebūs jāiesniedz pieteikums par izmaiņām mātes sabiedrības datos. Reģistrs informāciju par nosaukumu, adresi, pārstāvēt tiesīgajām amatpersonām saņems no BRIS.

Uzmanību! Izmaiņas nav jāiesniedz tikai to valstu komersantu filiālēm, kuras pievienojušās BRIS paplašinātajai (jaunākajai) datu apmaiņai. Pašlaik (28.02.2022.) BRIS paplašinātajai informācijas apmaiņai pievienojusies Itālija un Beļģija, bet testēšanas fāzē ir Austrija un Kipra. Reģistrs publicēs un regulāri atjaunos sarakstu ar valstīm, kuras pievienojušās jaunajai datu apmaiņai.

Dalībvalsts komersanta filiāles izslēgšanai nebūs jāiesniedz pieteikums, ja komersants izslēgts no reģistra dalībvalstī. Reģistrs informāciju par mātes sabiedrības likvidāciju, maksātnespēju, darbības izbeigšanu saņems no BRIS un automātiski izdarīs ierakstu par filiāles izslēgšanu.

Datu atjaunošana notiks visām valstīm, kuras pievienojušās BRIS pamatinformācijas apmaiņai.

Dati par Latvijas komersantu filiālēm ārvalstīs

Reģistrs saņems un publiskos datus par Latvijas komersantu filiālēm ārvalstīs, kas līdz šim netika reģistrēts komercreģistrā. BRIS jaunās datu apmaiņas paredz regulāru informācijas apmaiņu par Latvijas komersantu reģistrētajām filiālēm ārzemēs. Dati tiks regulāri atjaunoti.

Datu apmaiņa ir organizēta abos virzienos – Latvija nosūtīs arī informāciju par Latvijā reģistrētām filiālēm dalībvalsts reģistram. Līdz ar to dati par filiāles izveidotāju ārvalstīs arī būs vienmēr aktuāli.

Ar datiem varēs iepazīties jebkurš bez maksas Reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv Dati tiks nodrošināti arī Reģistra datu izplatīšanas servisos.

Dalībvalstij jābūt pievienotai paplašinātai BRIS datu apmaiņai.

Vienotais Eiropas e-tiesiskuma portāls https://e-justice.europa.eu

Eiropas e-tiesiskuma portāla sadaļā “Atrast uzņēmumu” var atrast ar uzņēmumiem saistītu informāciju no ES valstu komercreģistriem. Reģistrs pieejamībai bez maksas nodod kapitālsabiedrību pamatinformāciju, kā arī tagad uzsācis nodot informāciju par pārstāvēttiesīgām amatpersonām un pamatdokumentus.

Dati portālā tiek regulāri atjaunoti caur BRIS. Informācija tiek saņemta no tām valstīm, kuras pievienojušās jaunākajai datu apmaiņai.

LĪdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments