• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ziņu iekļaušana un aktualizēšana Fizisko personu reģistrā

2021.gada 28.jūnijā ir stājies spēkā Fizisko personu reģistra likums, kurā citastarp arī Uzņēmumu reģistram ir noteikta papildus funkcija jeb pienākums iekļaut un aktualizēt ziņas Fizisko personu reģistrā.

Pamatojoties uz Fizisko personu reģistra likuma 4.panta pirmās daļas 2.punkta d) apakšpunktu, Uzņēmumu reģistrs iekļauj un aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā par ārzemnieku, kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā.

Tādējādi, ja persona ir Fizisko personu reģistra likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta “d” apakšpunkta subjekts (t.i. persona, kurai veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības vai nodokļu jomā), tad saskaņā ar minētā likuma 14. panta pirmo daļu  šādas personas pienākums ir sniegt ziņas par sevi iekļaušanai Fizisko personu reģistrā.

Savukārt, Uzņēmumu reģistram atbilstoši minētajai tiesību normai ir deleģēts pienākums  Fizisko personu reģistrā iekļaut un aktualizēt ziņas par ārzemnieku, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods un kurš paraksta komersanta, komersanta un uzņēmuma filiāles, kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības, ārvalstu komersanta filiāles, ārvalstu komersanta pārstāvniecības, ārvalstu komersanta pārstāvja, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvja, Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas kooperatīvās sabiedrības, politiskās partijas, partiju apvienības, biedrības un nodibinājuma, arodbiedrības, arodbiedrības patstāvīgās vienības, arodbiedrību apvienības, reliģiskās organizācijas un tās iestādes, kā arī komercķīlas pieteikumu vai citus Uzņēmumu reģistram iesniedzamos dokumentus kā dibinātājs, valdes loceklis vai citas izpildinstitūcijas loceklis, padomes loceklis, filiāles pārstāvēttiesīgais, pārstāvniecības pilnvarotais pārstāvis, personālsabiedrības biedrs, kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieks, tāpat komercķīlas ņēmējs un komercķīlas devējs. Nav šķēršļu arī personu citos amatos vai statusos iekļaušanai Fizisko personu reģistrā, ja vien dokumenti reģistrācijai Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros tiek iesniegti kādā no augstāk minēto tiesību subjektu vai juridisko faktu lietās.

Taču Fizisko personu reģistra likums nepiešķir Uzņēmumu reģistram kompetenci veikt datu iekļaušanu un aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā citos minētā likuma 4. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos (jomās).

Jāņem vērā, ka Uzņēmumu reģistrs minēto pienākumu veic tikai vienlaikus ar reģistrāciju  Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Lai Uzņēmumu reģistram būtu pamats personu iekļaut Fizisko personu reģistrā, personai pašai par sevi jāaizpilda un Uzņēmumu reģistrā kopā ar reģistrācijas dokumentiem jāiesniedz anketa ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā. Anketa ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā jāparaksta pašai personai, par kuru ziņas Fizisko personu reģistrā tiks iekļautas. Turklāt būtiski atzīmēt, ka Fizisko personu reģistrā var iekļaut  ziņas tikai par nepārprotami identificētu fizisko personu. Tā kā Uzņēmumu reģistrs klientus klātienē neapkalpo, tad identifikācija iespējama vienīgi elektroniskajā vidē. Proti, kad persona ir parakstījusi iesniedzamo anketu ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK nosacījumiem. Jāņem vērā, ka papīra formā parakstīts dokuments Uzņēmumu reģistrā nevar būt par pamatu ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā.

Pēc ziņu iekļaušanas Fizisko personu reģistrā un Latvijas personas koda piešķiršanas, personai uz tās norādīto e-pasta adresi, ja anketā būs atzīme, ka persona piekrīt apliecinājuma par personas koda piešķiršanu saņemšanai nešifrētā veidā e-pastā, tiks nosūtīts apliecinājums, kurā norādīts, ka persona iekļauta Fizisko personu reģistrā un tai piešķirtasi Latvijas personas kods.

Svarīgi!
Tā kā Uzņēmumu reģistra kompetencē nav ziņu iekļaušana un aktualizēšana Fizisko personu reģistrā, ja Reģistrā vienlaikus netiek veikta reģistrācija arī Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros augstāk norādīto tiesību subjektu lietās, un ņemot vērā, ka Fizisko personu reģistra pārzinis ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, šādā gadījumā, lai personu iekļautu Fizisko personu reģistrā, personai jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.