• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komersantu amatpersonas un administratīvās struktūras locekļi

3. Komandītsabiedrības amatpersonas, administratīvās struktūras locekļi

Biedrs (komplementārs)

Kā kļūt?

Dibinot komandītsabiedrību, dibinātāji, kuru ir personiski atbildīgi un kuru atbildība nav ierobežota, kļūst par komandītsabiedrības biedru - komplementāru (Komerclikuma 118. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums (pārstāvības tiesības)?

 • Pienākums vest komandītsabiedrības lietvedību, ja sabiedrības līgums neparedz citādas biedru savstarpējās attiecības (Komerclikuma 120. pants, 121. pants).
 • Lietvedis tiesīgs rīkoties vienpersoniski, ja sabiedrībā nav paredzēti vairāki lietveži un kāds iebilst pret otra rīcību vai lietvežiem noteiktas tiesības rīkoties tikai kopīgi (Komerclikuma 83. pants).
 • Lietvedis pilnvarots veikt jebkuru rīcību, kas saistīta ar komandītsabiedrības veikto komercdarbību (Komerclikuma 84. pants).
 • Tiesības pārstāvēt komandītsabiedrību attiecībās ar trešajām personām, ja sabiedrības līgums neparedz citādas biedru savstarpējās attiecības (Komerclikuma 120. pants, 126. pants).
 • Sabiedrības izbeigšanas gadījumā biedriem pienākums parakstīt pieteikumu par sabiedrības izbeigšanos (Komerclikuma 105. pants).

Prokūrists

Kā kļūt?

Sabiedrības biedri izdod prokūru, saņemot visu lietvežu piekrišanu (Komerclikuma 84. pants, 92. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums (pārstāvības tiesības)?

 • Pilnvarots pilnsabiedrības vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā, piemēram, celt prasību tiesā, slēgt izlīgumus, pārsūdzēt tiesas nolēmumus u.c. (Komerclikuma 34. pants).
 • Pilnvarots atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamu īpašumu, ja šādas tiesības piešķīruši biedri (Komerclikuma 34. pants).
 • Pilnvarots pārstāvēt komandītsabiedrību kopā ar vienu vai vairākiem komandītsabiedrības biedriem, ja tas paredzēts sabiedrības līgumā (Komerclikuma 34. pants).

Likvidators

Kā kļūt?

Komandītsabiedrības biedri ieceļ likvidatoru (Komerclikuma 107. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums?

 • Pilnvarots veikt ar likvidāciju saistītās darbības, tai skaitā slēgt darījumus, norēķināties ar komandītsabiedrības kreditoriem un sadalīt atlikušo mantu starp biedriem. Ja likvidāciju veic vairāki likvidatori, tad visas darbības likvidatori veic kopīgi, ja vien likvidatori no sava vidus nav pilnvarojuši vienu vai vairākus likvidatorus slēgt noteiktus darījumus (Komerclikuma 108. pants, 112. pants).
 • Pienākums pieteikt sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, nodot sabiedrības dokumentus glabāšanā vienam no komandītsabiedrības biedriem vai trešajai personai, saskaņojot ar Latvijas Nacionālo arhīvu to glabāšanas vietu, kā arī arhīviski vērtīgos dokumentus nodot glabāšanai Latvijas Nacionālajam arhīvam (Komerclikuma 115. pants).