• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komersantu amatpersonas un administratīvās struktūras locekļi

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrības un Eiropas komercsabiedrības amatpersonas, administratīvās struktūras locekļi

Valdes loceklis

Kā kļūt?

Dibinātāji ieceļ valdes locekļus, dibinot sabiedrību. Pēc sabiedrības dibināšanas dalībnieki vai padome (ja tāda ir) ievēlē valdes locekļus (Komerclikuma 143. pants, 224. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums (pārstāvības tiesības)?

 • Pienākums vadīt un pārstāvēt sabiedrību atbilstoši statūtos noteiktajam pārstāvības apjomam (kopīgi vai atsevišķi) (Komerclikuma 221. pants, 301. pants).
 • Pienākums reizi ceturksnī sniegt sabiedrības ar ierobežotu atbildību padomei pārskatu par sabiedrības darbību un finansiālo stāvokli, kā arī ziņot par finansiālā stāvokļa pasliktināšanos (Komerclikuma 221. pants).
 • Pienākums reizi ceturksnī sniegt rakstveida ziņojumu par savu darbību akciju sabiedrības padomei, bet gada beigās – akcionāru sapulcei (Komerclikuma 311. pants).
 • Pienākums nodrošināt dalībnieku (akcionāru) tiesības, organizējot dalībnieku (akcionāru) sapulci.
 • Pienākums savus pienākumus pildīt kā krietnam un rūpīgam saimniekam (Komerclikuma 169.pants).

Padomes loceklis

Kā kļūt?

Dibinātāji ieceļ padomes locekļus, dibinot sabiedrību. Pēc sabiedrības dibināšanas - dalībnieki (akcionāri) ievēl padomes locekļus (Komerclikuma 143. pants, 268. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums (pārstāvības tiesības)?

 • Pilnvaroti uzraudzīt valdes darbību, izskatīt sabiedrības gada pārskatu; dot piekrišanu valdes lēmumiem un rīcībai likumā noteiktajos gadījumos (Komerclikuma 292. pants, 294. pants).
 • Pilnvaroti pārstāvēt sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem, kā arī valdes locekļu celtajās prasībās pret sabiedrību, kā arī pārstāvēt sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem (Komerclikuma 292. pants).
 • Pienākums sniegt dalībniekiem (akcionāriem) paskaidrojumus pēc pieprasījuma.
 • Pienākums savus pienākumus pildīt kā krietnam un rūpīgam saimniekam (Komerclikuma 169. pants).

Prokūrists

Kā kļūt?

Sabiedrības valde vai likvidators izdod prokūru (Komerclikuma 35. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums (pārstāvības tiesības)?

 • Pilnvarots sabiedrības vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā, piemēram, celt prasību tiesā, slēgt izlīgumus, pārsūdzēt tiesas nolēmumus u.c. (Komerclikuma 34. pants).
 • Pilnvarots atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamu īpašumu, ja šādas tiesības piešķīrusi sabiedrības valde (Komerclikuma 34. pants).
 • Pilnvarots pārstāvēt sabiedrību kopā ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem, ja tas paredzēts sabiedrības statūtos (Komerclikuma 34. pants).

Revidents

Kā kļūt?

Dibinātāji ieceļ revidentu, dibinot sabiedrību. Pēc sabiedrības dibināšanas revidentu ievēlē dalībnieki (akcionāri) (Komerclikuma 143. pants, 210. pants, 268. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums?

 • Pienākums pārbaudīt un sniegt atzinumu par sabiedrības gada pārskatu, slēguma finanšu pārskatu un atlikušās mantas sadales plānu, ja to paredz likums vai statūti vai dalībnieku sapulces lēmums (Komerclikuma 176. pants, 328. pants).
 • Pildīt citus no normatīvajiem aktiem izrietošus pienākumus, tai skaitā, pārbaudīt reorganizācijas līguma projektu u.c. (Komerclikuma 340. pants).
 • Pienākums veikt iekšējo revīziju pēc dalībnieku (akcionāru) vai valdes, bet ja sabiedrībai ir padome - pēc padomes lēmuma, vai pēc lēmuma, ko pieņem dalībnieki (akcionāri), kuri pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla (Komerclikuma 183. pants).

Kontrolieris

Kā kļūt?

Dalībnieki (akcionāri) ievēlē kontrolieri (Komerclikuma 184. pants, 268. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums?

 • Pienākums pārbaudīt sabiedrības darbību, kā arī gadījumos, kad to pieprasa dalībnieki (akcionāri), kuri pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, veic sabiedrības gada pārskata pārbaudi (Komerclikuma 184. pants).

Likvidators

Kā kļūt?

Ievēlē sabiedrības dalībnieki (akcionāri) (Komerclikuma 210. pants, 268. pants).

Kādi ir pienākumi un pilnvarojums?

 • Pilnvarots pārstāvēt sabiedrību likvidācijas procesa gaitā, ievērojot pārstāvības tiesību apjomu (kopīgi vai atsevišķi), realizējot visas valdes un padomes tiesības un pienākumus, kas nav pretrunā ar likvidācijas mērķi (Komerclikuma 322. pants).
 • Pienākums veikt ar likvidāciju saistītās darbības, tai skaitā slēgt darījumus, kuri nepieciešami sabiedrības likvidācijai, piedzīt parādus, pārdot sabiedrības mantu, apmierināt kreditoru prasījumus, sadalīt mantu dalībniekiem (akcionāriem), iesniegt maksātnespējas pieteikumu, ja ar sabiedrības mantu nepietiek visu kreditoru prasījumu apmierināšanai (Komerclikuma 322. pants).
 • Pienākums pieteikt sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra, nodot sabiedrības dokumentus glabāšanā vienam no sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) vai trešajai personai, saskaņojot ar Latvijas Nacionālo arhīvu to glabāšanas vietu, kā arī arhīviski vērtīgos dokumentus nodot glabāšanai Latvijas Nacionālajam arhīvam (Komerclikuma 329. pants).