• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Komercķīlas e-pakalpojums

1. Kopsavilkums

No 2018.gada 18.septembra, atbilstoši Komercķīlas likuma 14.panta pirmajai daļai pieteikumi un tiem pievienojamie dokumenti Reģistram iesniedzami elektroniski, izmantojot Reģistra izstrādāto Komercķīlas e-pakalpojumu - https://komerckila.ur.gov.lv.

Komercķīlas e-pakalpojumā iespējams iesniegt, kā arī saņemt atbildes dokumentu tiešsaistē. E-pakalpojumā jāautentificējas,  jāaizpilda speciāli izveidotu forma - pieteikums, t.sk. jāpievieno pieteikumam pievienojamie dokumenti. Pieteikums un pieteikumam pievienojamie dokumenti jāparaksta ar e-parakstu - viedkartes e-parakstu (eParaksts, eID) vai eParaksts mobile. Izmantojot komercķīlas e-paklpojumu nav nepieciešama papildus parakstu apliecināšana. E-pakalpojums pieejams izmantojot portāla www.latvija.lv autentifikācijas rīkus vai noslēdzot E-pakalpojuma izmantošanas līgumu.


Gadījumi, kad tiek izmantots cits iesniegšanas kanāls:

   • Laboto dokumentu iesniegšanai atkārtotai izskatīšanai (pēc valsts notāra lēmumā par reģistrācijas atlikšanu norādīto trūkumu novēršanas) – bet tikai gadījumā, ja sākotnējie dokumenti bija iesniegti, izmantojot kādu no citiem iesniegšanas kanāliem (klātiene, e-pasts) nevis Komercķīlas e-pakalpojumu. Gadījumā, ja sākotnējie dokumenti iesniegti Komercķīlas e-pakalpojumā, tad arī laboto dokumentu iesniegšanai jāizmanto e-pakalpojums.
   • Gadījumos, kad līgums ar Uzņēmumu reģistru par e-pakalpojuma lietošanu nav noslēgts, kā arī e-pakalpojumā nedarbojas autentifikācija fiziskām personām.
   • Gadījumos, kad līgums ar Uzņēmumu reģistru par e-pakalpojuma lietošanu nav noslēgts, kā arī ārvalsts persona nevar autentificēties e-pakalpojumā ar Latvija.lv autentifikācijas rīku.
   • Gadījumos, kad līgums ar Uzņēmumu reģistru par e-pakalpojuma lietošanu ir noslēgts, savukārt no Uzņēmumu reģistra puses vēl nav piešķirtas administratora tiesības (lietotāja rekvizīti).
   • Gadījumos, kad tehnisku iemeslu dēļ, konkrētam pieteikuma iesniedzējam, izmantojot e-pakalpojumu, pieteikumu neizdodas iesniegt, elektroniski iesūtītais pieteikums pieņemams e-pastā. Šādos gadījumos pieteikumam pievienojams iesniegums vai ekrānšāviņš, kur ir redzama kļūda vai kļūdas paziņojums.
   • Gadījumos, kad pieteikums jau ir iesniegts Uzņēmumu reģistram un ir nepieciešams nosūtīt papildus dokumentu (minētais izņēmuma gadījums neattiecas uz pieteikuma atsaukšanu, jo šāda sistēmas funkcionalitāte ir iestrādāta Komercķīlas e-pakalpojumā).

 Minētajos izņēmumu gadījumos elektroniska dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā iespējama, izmantojot e-pasta adresi komerckila@ur.gov.lv.


 E-pakalpojumā lietotājiem ir iespēja:

    • elektroniski aizpildīt, labot, saglabāt PDF formātā elektroniskai parakstīšanai, iesniegt, atcelt, atsaukt pieteikumu jaunas komercķīlas reģistrēšanai, komercķīlas noteikumu grozījumu reģistrēšanai, komercķīlas pārjaunojuma reģistrēšanai, ar komercķīlu nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrēšanai, komercķīlas ņēmēja maiņas reģistrēšanai uzņēmuma pārejas vai reorganizācijas gadījumā, komercķīlas tiesību izlietošanas reģistrēšanai, komercķīlas pārvaldnieka reģistrēšanai, komercķīlas dzēšanas reģistrēšanai;
    • aizpildot pieteikumu, pārbaudīt un importēt pieteikumā informāciju no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas par juridisku personu;
    • aizpildot pieteikumu, pārbaudīt un importēt pieteikumā informāciju no Patentu valdes uzturētā preču zīmju reģistra un dizainparaugu reģistra;
    • iesniegt pieteikumu Reģistram atkārtoti, ja Reģistra valsts notāra lēmums bijis negatīvs;
    • veikt aizpildīto un Reģistram iesniegto pieteikumu atlasi un saglabāšanu.

Savukārt, noslēdzot līgumu par E-pakalpojuma izmantošanu, E-pakalpojumā lietotājam tiek nodrošinātas vairākas papildus iespējas, kas nav pieejamas izmantojot portāla www.latvija.lv autentifikāciju, piemēram:

    • administrēt lietotāju tiesības uzņēmuma nodarbinātajiem (piešķirt lietotājiem lomas un piekļuves tiesības u.c.);
    • aizpildot pieteikumu, pārbaudīt un importēt pieteikumā informāciju no CSDD uzturētā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra, no Lauksaimniecības datu centra uzturētajiem ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku reģistriem;
    • strādāt ar visiem (visu uzņēmuma nodarbināto) pieteikumiem;
    • ievadot pieteikumā datus, ja līgumorganizācija pie konkrētā komercķīlas numura ir definēta kā puse pie aktuālajiem ierakstiem, ielādēt datus no komercķīlas akta.

Līguma “Par elektroniskā pakalpojuma izmantošanu pieteikumu iesniegšanai ierakstu izdarīšanai komercķīlu reģistrā” noslēgšanas kartība, t.sk. piekļuves piešķiršana Komercķīlas e-pakalpojumam:

    • Uzņēmumu reģistrs un attiecīgā iestāde (turpmāk – Iestāde) noslēdz līgumu “Par elektroniskā pakalpojuma izmantošanu pieteikumu iesniegšanai ierakstu izdarīšanai komercķīlu reģistrā”. Līguma projektu skatīt šeit (līguma projekts jāaizpilda un jānosūta uz Uzņēmumu reģistra oficiālo elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv).
    • Kad līgums ir noslēgts, Iestāde iesniedz Uzņēmumu reģistram iesniegumu par administratora tiesību piešķiršanu Iestādes nodarbinātajam (turpmāk – Administrators), kur norāda Administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un tīkla interneta protokola iekārtas adresi (datora izejošā IP adrese), no kuras tiks veikti pieslēgumi (pieprasījumi).
    • Uzņēmumu reģistrs 10 darbdienu laikā izveido un piešķir Administratoram lietotāja rekvizītus (piešķir lietotāja vārdu un paroli), turpmāk – Rekvizīti, lai viņš varētu darboties Komercķīlas e-pakalpojumā, t.sk. administrēt grupas lietotājus.
    • Uzņēmumu reģistrs paziņo Iestādes Kontaktpersonai par Rekvizītu piešķiršanu, norādot vietu, kur ir iespējams tos saņemt.
    • Uzņēmumu reģistrs 2.punktā minētajā iesniegumā norādītajam Administratoram nodod Rekvizītus slēgtā aploksnē, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
    • Administrators autorizējas Komercķīlas e-pakalpojumā ar tam piešķirtiem Rekvizītiem un administrē Komercķīlas e-pakalpojuma lietotāju tiesības saviem nodarbinātajiem (piešķirot lietotājiem lomas (“Lietotājs” vai “Administrators”) un piekļuves tiesības).