• lv
  • en

Rekvizīti un maksājumi

9. Preču zīmes, patentu, dizainparaugu komercķīlas nodeva

Par preču zīmes, patentu, dizainparaugu ieķīlāšanu jāpārskaita Euro 30.00 (par katru vienību)

 


LR Patentu valde

Nod. maks. reģ. Nr.:90000042944
Adrese:Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010, Latvija
Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: Konts:LV43TREL919046201500B