• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Iestādes juridiskais statuss

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk tekstā Reģistrs) ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā1. Reģistra vadītājs ir galvenais valsts notārs, kuru pēc tieslietu ministra ieteikuma ieceļ amatā Ministru kabinets. Galvenais valsts notārs izskata arī apstrīdētos Reģistra valsts notāru lēmumus.

Reģistra darbību regulē 1990. gadā pieņemtais likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru". Tas ir viens no vecākajiem spēkā esošajiem likumiem, kas pieņemts pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas. Iestādes darbinieki, veicot savus darba pienākumus, piemēro arī citus likumus - Komerclikumu, Biedrību un nodibinājumu likumu un vēl citus likumus.

 

Uzņēmumu reģistra funkcijas

Reģistra darbības mērķis ir kvalitatīvi nodrošināt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteiktās funkcijas:

  • veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu, kā arī nodrošināt publisko personu un iestāžu saraksta vešanu un ziņu pieejamību par tajā ierakstītajām publiskajām personām un iestādēm;
  • sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;
  • nodrošināt Reģistra informācijas sistēmas darbību un attīstību;
  • veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

Uzņēmumu reģistra vestie reģistri

Reģistrs uztur 13 publiskos reģistrus un 1 sarakstu.

 

Iestādes administrācija un reģionālās nodaļas

Pārejot uz attālinātu klientu apkalpošanu un pilnveidojot klientu apkalpošanas procesus, zuda nepieciešamība uzturēt pakalpojumu nodrošināšanas vietas visā Latvijā kā atsevišķas struktūrvienības. Tāpēc 2020. gadā notika iestādes reorganizācija. Gada sākumā iestādes administrācija atradās Rīgā un astoņās reģionālās nodaļās visā Latvijā: Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī. Savukārt gada beigās visi iestādes nodarbinātie strādāja vienotā plūsmā, attālināti, apkalpojot visu Latviju, bet ģeogrāfiski turpinot atrasties savās agrākajās atrašanās vietās. Iestādes administrācija turpina atrasties Rīgā.

 

(1) Reģistrs ir patstāvīga valsts iestāde, kuras politiku nosaka Tieslietu ministrija. Tieslietu ministrija neietekmē Uzņēmumu reģistra funkciju izpildi – lēmumus pieņem Reģistra valsts notāri, un viņu lēmumu apstrīdēšanas iesniegumus izskata Reģistra galvenais valsts notārs.


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”.

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti