• lv
  • en

Darbības jomas

Uzņēmumu reģistra darbības mērķis ir veikt likumā Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru noteikto tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu (par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem) publisku ticamību, kā arī lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību.

Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā.

Likumā noteikto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

Uzņēmumu reģistra funkcijas:

  1. veikt komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises, biedrību un nodibinājumu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumus, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību, šķīrējtiesu, reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrāciju un nodrošināt attiecīgo reģistru vešanu;
  2. sniegt informāciju par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem;
  3. kontroles funkcija tiek veikta par reģistrētiem tiesību subjektiem. Konstatējot normatīvo aktu pārkāpumus, valsts notārs sagatavo brīdinājumus, aicinot iesniegt paskaidrojumus un novērst konstatētos trūkumus.

Konstatētie trūkumi var būt šādi:

  • nav iesniegti gada pārskati;
  • amatpersonām beigušies pilnvaru termiņi;
  • sabiedrība neatrodas juridiskajā adresē.

Ja brīdinājumā norādītajā termiņā trūkumi netiek novērsti, tiesību subjektam var tikt izbeigta darbība saskaņā ar Komerclikuma 314.pantu ceļot prasību tiesā sabiedrības darbības izbeigšanai. 

UR ir tiesīgs uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietās, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt sodus saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.3 pantu.

Vadlīnijas nosacītai daļējai atbrīvošanai no naudas soda samaksas administratīvo pārkāpumu lietās: skat.šeit. Kontroles nodaļas kompetencē ir arī izskatīt dažāda veida iesniegumus, tai skaitā:

  • par tiesību subjektiem, kuri neatrodas UR vestajos reģistros ierakstītajā juridiskajā adresē;
  • par tiesību subjektiem, kuri reģistrēti vai pārreģistrēti, viltojot kādas personas parakstu. Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.panta 4.punktā noteikto, iesniegums tiek pārsūtīts Valsts policijai, kā arī informācijai VID Nodokļu kontroles pārvaldei, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei.

Saskaņā ar likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 8. panta otro daļu, 14. panta otro daļu un 18.1 panta otro daļu UR kompetencē neietilpst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), komersanta, biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude. Tas nozīmē, ka likumdevējs nav deleģējis UR tiesības veikt pārbaudi, kādos apstākļos ir sastādīti UR iesniegtie dokumenti. UR valsts notārs pārbauda, vai reģistrējamie dokumenti ir sastādīti atbilstoši normatīvajiem aktiem, nevis pārbauda šajos dokumentos atspoguļoto faktu atbilstību patiesībai.