• lv
  • en

Fizisko personu datu apstrāde

1. Fizisko personu datu apstrāde

Personu datu pārzinis ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Pērses iela 2, Rīga, LV – 1011, e-pasts: info@ur.gov.lv).

Personu datu apstrādes nolūki ir komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību, šķīrējtiesu, publisko personu un iestāžu reģistrācijas veikšana un attiecīgo reģistru vešanas nodrošināšana, kā arī informācijas sniegšana par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

 Personas datu apstrādes pamatojums, personu datu sniegšana noteikta likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un attiecīgo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju reglamentējošos normatīvajos aktos.

 Publiski ticamu reģistru informācijas, t.sk. personu datu saņēmēju kategorijas: fiziskās vai juridiskās personas, valsts pārvaldes iestādes, Uzņēmumu reģistra regulāras informācijas saņēmēji (atkalizmantotāji), oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.10 pantu). Personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības / EEZ. Taču atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumiem Nr. 191 “Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem” ikvienai trešajai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no reģistriem.

 Personas datu ieguves avoti. Saskaņā ar likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.4 panta pirmo daļu Uzņēmumu reģistra amatpersona izdara ierakstus Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, pamatojoties uz ieinteresētās personas pieteikumu, tiesas nolēmumu, valsts pārvaldes iestādes lēmumu vai paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra. Tāpat Uzņēmumu reģistrs izmanto savai darbībai nepieciešamos citu valsts informācijas sistēmu datus, lai pārliecinātos par tam sniegto datu pareizību, tai skaitā pārbaudītu personas datus — personas statusu (dzīva vai mirusi), rīcībspēju, tiesisko statusu — un nodrošinātu dokumentu paziņošanu personai. Turklāt atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.4 panta otrajai daļai Uzņēmumu reģistram, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra informāciju, ir tiesības Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, nepieņemot atsevišķu lēmumu, aktualizēt ziņas par fizisko personu.

 Piekļuve saviem personas datiem. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu, vai Uzņēmumu reģistrs apstrādā datu subjekta datus, kā arī šādos gadījumos prasīt piekļuvi personas datiem, ko Uzņēmumu reģistrs apstrādā par datu subjektu.

 Personas datu labošana. Datu subjektam ir tiesības lūgt Uzņēmumu reģistram izlabot tikai Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros esošo aktuālo ierakstu datus par datu subjektu. Tā kā atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.8 panta piektajai daļai Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā jaunākos (aktuālos) datus reģistrē, vienlaikus saglabājot iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus, vēsturiskajos datos labojumi netiek veikti (vēsturisko ierakstu nemainīguma saglabāšanas mērķis ir nodrošināt iespēju trešajām personām pārliecināties par tādu ierakstu, kas par konkrēto datu subjektu bijis veikts noteiktā laika posmā).

 Personas datu dzēšana. Tā kā atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.8 panta piektajai daļai Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā jaunākos (aktuālos) datus reģistrē, vienlaikus saglabājot iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus, kā arī ņemot vērā publiskas ticamības un publiskas pieejamības nodrošināšanas pienākumu, kas izriet no likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” vispārīgajiem noteikumiem, publiskajos reģistros izdarītie ieraksti (t.sk. personas dati) netiek dzēsti.

Datu pārnesamība. Tā kā personas dati apstrādes tiesiskais pamats Uzņēmumu reģistrā nav  piekrišana un apstrāde līguma izpildei, turklāt Uzņēmumu reģistrs ir vienīgā konkrēto tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas iestāde, datu pārnešana citam datu pārzinim nav iespējama. 

Personu datu aizsardzības speciālisti:

Silga Celma, tālr. 67031792, e-pasts: Silga.Celma@ur.gov.lv

Jūlija Alekseruna, tālr. 67031721, e-pasts: Julija.Alekseruna@ur.gov.lv

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.