• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

11. Ārzemnieku personas datu apstrāde tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā

Uzņēmumu reģistrs savas kompetences ietvaros iekļauj un aktualizē ziņas Fizisko personu reģistrā par ārzemnieku, kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu un izglītības jomā (skaidrojums pieejams ziņojumā par ziņu iekļaušanu un aktualizēšanu Fizisko personu reģistrā).

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.  punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu);
  • Fizisko personu reģistra likuma 2. panta otrās daļas 6. punkts un 8. panta sestā daļa;
  • Ministru kabineta 22.06.2021. noteikumu Nr. 412 "Ziņu iekļaušanas un aktualizēšanas kārtība Fizisko personu reģistrā" 2. punkts.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

  • fizisko personu ­– ārzemnieku datu iekļaušana vienotās fizisko personu reģistrācijas un uzskaites sistēmas Fizisko personu reģistrā, lai nodrošinātu fizisko personu ­– ārzemnieku identifikāciju.

Personas datu kategorijas

  • tiesību subjekta ārvalsts īpašnieka, dibinātāja, pārstāvēttiesīgās izpildinstitūcijas amatpersonas, patiesā labuma guvēja fizisko personu identificējoša informācija, kontaktinformācija, valsts piederība.

Datu subjekta tiesības

–  tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Personas datu glabāšanas termiņš

75 gadi

Personas datu nodošana

Datu subjekta anketā norādītie dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādei uz pamatota pieprasījuma pamata.

Trešajām personām vai uz trešajām valstīm datus nenodod.

Informējam, ka datu subjekta anketā norādītas personas datus kā pārzinis apstrādā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP):

PMLP personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu);
  • Fizisko personu reģistra likuma 2. panta pirmā daļa un 3. pants;

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Fizisko personu reģistra uzturēšana.

Informācijas saņemšanai par PMLP kā pārzini, tā datu aizsardzības speciālistu un veikto datu apstrādi aicinām vērsties PMLP – https://www.pmlp.gov.lv/lv/privatuma-politika,  elektroniskā pasta adrese – DAS@pmlp.gov.lv