• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

1. Personas datu pārzinis

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Uzņēmumu reģistrs), adrese – Pērses iela 2, Rīga, LV – 1011, e-pasta adrese – pasts@ur.gov.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: e-pasta adrese – pasts@ur.gov.lv, tālrunis – 67031727, 67031703.

Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – datu subjekts): personas vārds, uzvārds un identifikators, piemēram, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija, darba vieta.

Uzņēmumu reģistrs apstrādā personas datus tikai savu funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

Uzņēmumu reģistrs ar šo personas datu apstrādes politiku apliecina savu apņemšanos nodrošināt personas datu aizsardzību un drošību atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu tiesību aktu regulējumam un ievērot sava darbībā personas datu apstrādes labas prakses principus:

  • apstrādāt personas datus likumīgi, godprātīgi un pārredzami, sniedzot Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē informāciju par datu apstrādes procesiem un to tiesisko pamatojumu un nolūkiem (mērķiem). Personas datu apstrādi veic tikai tie nodarbinātie, kuru amata pienākumos ietilpst veikt šādas darbības;
  • apstrādāt personas datus skaidros, konkrētos un leģitīmos nolūkos, neveikt apstrādi ar sākotnējo nolūku nesavietojamā veidā;
  • piemērot datu apjoma un apstrādes minimizēšanas principu – apstrādāt tikai tos datus, kas ir nepieciešami datu apstrādes nolūka sasniegšanai;
  • nodrošināt datu precizitāti – neprecīzus datus labot vai aktualizēt, izņemot, ja normatīvajos aktos noteikts pretējais;
  • glabāt datus, nepārsniedzot datu apstrādes nolūka sasniegšanai nepieciešamo vai tiesību aktos noteikto glabāšanas termiņu;
  • izmantot un pastāvīgi pilnveidot samērīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu konfidencialitāti, integritāti (nemainību) un drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu datu nozaudēšanu vai bojāšanu.