• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

3. Personas datu publiskā pieejamība tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā

Uzņēmumu reģistrs darbojas saskaņā ar likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikto Uzņēmumu reģistra darbības mērķi – veikt tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu statusu un nodrošinātu ziņu publisko reģistru datu publisku ticamību un pieejamību.

Lai sabiedrības interesēs stiprinātu cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, 2019.gada grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteica Uzņēmumu reģistram pienākumu nodrošināt ikvienai personai iespēju tiešsaistē identificēt fiziskās personas – darījuma partnerus (patiesajos labuma guvējus), lai pārliecinātos, ka uz tām nav attiecināmi Sankciju likumā noteiktie ierobežojumi.

Līdz ar to, ar 07.01.2020. jaunākā (aktuālā) informācija par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem, tostarp fizisko personu identificējošie dati - vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums un personu apliecinoša dokumenta dati), ir brīvi un bezmaksas pieejama Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē, tai skaitā neidentificētiem lietotājiem.

Vēršam uzmanību, ka likumdevējs, darot pieejamus publisku reģistru informācijas neidentificētiem lietotājiem, izvērtēja, vai šajā gadījumā personas tiesības uz tās datu aizsardzību prevalē pār sabiedrības interesēm. Ņemot vērā datu publiskošanas mērķus, secināts, ka vispārējo sabiedrības interešu mērķiem, jo īpaši ekonomiskās un finanšu interesēs, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, un citiem mērķiem datu pieejamības nodrošināšana visas sabiedrības interesēs ir pilnībā attaisnojama, jo ietekmē gan katras personas materiālo (finansiālo) stāvokli, kā arī dzīvības apdraudējumu (2019.gada 14.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” anotācija ir pieejama Saeimas tīmekļvietnē).

Datu valsts inspekcijas, kas ir datu apstrādes likumību uzraugošā iestāde Latvijā, tīmekļa vietnē ir pieejams inspekcijas viedoklis par Uzņēmumu reģistra datu publiskošanu.

Personas datu saņēmēju kategorijas

  • ikviena fiziska vai juridiska persona var saņemt:
    • Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē – vispārpieejamu informāciju un dokumentus par tiesību subjektu un juridiskajiem faktiem, tai skaitā par patiesajiem labuma guvējiem;
    • pēc pieprasījuma, norādot informācijas izmantošanas pamatojumu un mērķi – informāciju, kurai atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss;
    • atvērto datu formātā Latvijas atvērto datu portālā - tiesību subjektu valdes locekļu, pārstāvēttiesīgo biedru vai citu pārstāvēttiesīgo amatpersonu, patieso labuma guvēju un sabiedrību ar ierobežotu pieejamību (SIA) dalībnieku datus.
  • valsts un pašvaldību iestādes, tiesībaizsardzības iestādes, tiesas savu funkciju veikšanai – normatīvajos aktos noteiktajā datu apmērā.
  • fiziska vai juridiska persona, kas informāciju pieprasījusi atkalizmantošanas nolūkā. Uzņēmumu reģistrs nenodod personas datus atkalizmantošanai ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas.