• lv
  • en

Fizisko personu datu apstrāde

6. Fizisko personu datu publiska pieejamība

  1. reģistru ieraksti;
  2. citas reģistrētās ziņas.
  • Minētā tiesību norma ir pamats Reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu un juridisko faktu lietās izdarīto ierakstu vai reģistrēto ziņu, tostarp fizisko personu identificējošo datu - vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi), publiskošanai un pieejamībai neidentificētiem lietotājiem.
  • Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) 6.panta 1.punktam datu apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no šajā punktā minētajiem pamatojumiem.
  • Saskaņā ar Datu regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktu, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, tā ir likumīga.
  • Maldīgs ir uzskats, ka atbilstoši Datu regulas prasībām fizisko personu dati ir aizsargājama informācija pie jebkādiem apstākļiem. Datu regulā tiek paredzēti nosacījumi, pie kādiem ir pieļaujama fiziskas personas datu apstrāde, kad pieļaujama datu subjekta tiesību attiecībā uz tā datu aizsardzību  ierobežošana. Izskatāmajā gadījumā Reģistram kā pārzinim ar Likuma 4.11 panta pirmajā daļā noteikto ir likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras veikt konkrēto datu apstrādi. Tādējādi, nav pamata uzskatīt, ka datu apstrāde, nodrošinot pieejamību neidentificētiem lietotājiem Reģistra vestajos reģistros izdarītajiem ierakstiem un reģistrētajām ziņām par tiesību subjektu amatpersonu, pārstāvēttiesīgo personu, dalībnieku, patieso labuma guvēju, līguma slēdzēju pusēm, kā arī masu informācijas līdzekļa īpašnieku un izdevēju, būtu nepamatota vai pretrunā Datu regulas prasībām.
  • Vienlaikus Reģistrs vērš uzmanību, ka pieņemot 2019.gada 14.novembra likumu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” tika vērtēts, vai, darot pieejamus publisku reģistru ierakstu datus neidentificētiem lietotājiem, personas tiesības uz tās datu aizsardzību prevalē pār sabiedrības interesēm šajā gadījumā. Ņemot vērā datu publiskošanas mērķus, secināts, ka vispārējo sabiedrības interešu mērķiem, jo īpaši ekonomiskās un finanšu intereses, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, un citiem mērķiem datu pieejamības nodrošināšana ir pilnībā attaisnojama (Likuma grozījumu anotācija ir pieejama Saeimas tīmekļvietnē) .
  • Arī Datu valsts inspekcija, kas ir datu apstrādes likumību uzraugošā iestāde Latvijā, ir savā tīmekļvietnē sniegusi komentāru par Uzņēmumu reģistra datu apstrādi.