• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

3. Personas datu publiskā pieejamība tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā

Uzņēmumu reģistrs darbojas saskaņā ar likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" noteikto Uzņēmumu reģistra darbības mērķi – veikt tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu tiesību subjektu statusu un nodrošinātu ziņu publisko reģistru datu publisku ticamību un pieejamību.

Lai sabiedrības interesēs stiprinātu cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, 2019.gada grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteica Uzņēmumu reģistram pienākumu nodrošināt ikvienai personai iespēju tiešsaistē identificēt fiziskās personas – darījuma partnerus (patiesajos labuma guvējus), lai pārliecinātos, ka uz tām nav attiecināmi Sankciju likumā noteiktie ierobežojumi.

Līdz ar to, ar 07.01.2020. jaunākā (aktuālā) informācija par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem, tostarp fizisko personu identificējošie dati - vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums un personu apliecinoša dokumenta dati), ir brīvi un bezmaksas pieejama Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē, tai skaitā neidentificētiem lietotājiem.

Vēršam uzmanību, ka likumdevējs, darot pieejamus publisku reģistru informācijas neidentificētiem lietotājiem, izvērtēja, vai šajā gadījumā personas tiesības uz tās datu aizsardzību prevalē pār sabiedrības interesēm. Ņemot vērā datu publiskošanas mērķus, secināts, ka vispārējo sabiedrības interešu mērķiem, jo īpaši ekonomiskās un finanšu interesēs, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, un citiem mērķiem datu pieejamības nodrošināšana visas sabiedrības interesēs ir pilnībā attaisnojama, jo ietekmē gan katras personas materiālo (finansiālo) stāvokli, kā arī dzīvības apdraudējumu (2019.gada 14.novembra likuma “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” anotācija ir pieejama Saeimas tīmekļvietnē).

Datu valsts inspekcijas, kas ir datu apstrādes likumību uzraugošā iestāde Latvijā, tīmekļa vietnē ir pieejams inspekcijas viedoklis par Uzņēmumu reģistra datu publiskošanu.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 • ikviena fiziska vai juridiska persona var saņemt:
  • Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē – vispārpieejamu informāciju un dokumentus par tiesību subjektu un juridiskajiem faktiem, tai skaitā par patiesajiem labuma guvējiem (datu nodošanas tiesiskais pamatojums - likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta piektā daļa un 4.11 panta pirmā, otrā un trešā daļa);
  • pēc pieprasījuma, norādot informācijas izmantošanas pamatojumu un mērķi – informāciju, kurai atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss (datu nodošanas tiesiskais pamatojums - likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.15 panta ceturtā daļa);
  • atvērto datu formātā Latvijas atvērto datu portālā gov.lv/lv - tiesību subjektu valdes locekļu, pārstāvēttiesīgo biedru vai citu pārstāvēttiesīgo amatpersonu un sabiedrību ar ierobežotu pieejamību (SIA) dalībnieku un kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) personu identificējošus datus (vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda (ja nav personas koda, – dzimšanas mēnesi un gadu) un Reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru), patieso labuma guvēju personu identificējošus datus (vārdu, uzvārdu, daļu no personas koda (ja nav personas koda, – dzimšanas mēnesi un gadu), valstspiederību, dzīvesvietas valsti un Reģistra piešķirto vienoto resursu identifikatoru) (datu nodošanas tiesiskais pamatojums – likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta divpadsmitā daļā;
  • Reģistra informācijas sistēmas vispārpieejamo informāciju – izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) koplietošanas komponenti API Pārvaldnieks, tai skaitā atkalizmantošanas nolūkā (datu nodošanas tiesiskais pamatojums - likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta otrā un piektā daļa). Uzņēmumu reģistrs nenodod personas datus atkalizmantošanai ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas;
  • tiesību subjektu pārstāvēttiesīgo personu un patieso labumu guvēju personu identificējošus datus - izmantojot Eiropas Komisijas uzturēto Eiropas e-tiesiskuma portālu (E-Justice).
 • valsts un pašvaldību iestādes, tiesībaizsardzības iestādes, tiesas savu funkciju veikšanai saņem datus normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (datu nodošanas tiesiskais pamatojums –likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta pirmā daļa, 4.15 panta ceturtā daļa).
 • starptautiskās organizācijas:
  • Eiropas Savienības dalībvalstu valsts iestādes saņem tiesību subjektu izpildinstitūciju amatpersonu identificējošus datus, izmantojot Eiropas Savienības Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI) (tīmekļvietne http://ec.europa.eu/imi-net) (datu nodošanas tiesiskais pamatojums - Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 22. pants un Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību" 2., 4., 5. punkts);
  • Eiropas Savienības dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas reģistra iestādes saņem tiesību subjektu pārstāvēttiesīgo personu identificējošus datus – izmantojot Biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēmu (BRIS) (datu nodošanas tiesiskais pamatojums – likuma «Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru» 4. panta (5.13) daļa).