• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

2. Personas datu apstrāde tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā

Apstrādātājs  (Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturētājs):

 • Personu apvienība Visma Consulting SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103916493, juridiskā adrese – Sporta iela 11, Rīga, un SIA “OZOLS Software”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103504819, juridiskā adrese – Slokas iela 185-13, Rīga;
 • Valsts akciju sabiedrība “Tiesu nama aģentūra”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003334410, juridiskā adrese – Baldones iela 1B, Rīga

Uzņēmumu reģistrs ved vairākus publiskus reģistrus, kuros atbilstoši normatīvajiem aktiem reģistrē ziņas par tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem:

 • Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistra žurnāls;
 • Komercreģistrs;
 • Biedrību un nodibinājumu reģistrs;
 • Politisko partiju reģistrs;
 • Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs
 • Masu informācijas līdzekļu reģistrs
 • Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrs;
 • Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs;
 • Šķīrējtiesu reģistrs;
 • Publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrs;
 • Komercķīlu reģistrs;
 • Maksātnespējas reģistrs;
 • Laulāto mantisko attiecību reģistrs;
 • Publisko personu un iestāžu saraksts;
 • Mantiskā ieguldījuma vērtētāju saraksts;
 • Sabiedrisko organizāciju reģistrs (vēsturiskais);
 • Arodbiedrību reģistrs (vēsturiskais) u.c.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu) un e) apakšpunkts (valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);
 • likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un attiecīgo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju reglamentējošie normatīvie akti (Komerclikums, Biedrību un nodibinājumu likums Arodbiedrību likums, Politisko partiju likums, Reliģisko organizāciju likums, likums “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, Šķīrējtiesu likums, Maksātnespējas likums, Komercķīlas likums, Eiropas ekonomisko interešu grupu likums, Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr. 401 “Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība”, u.c.).

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

 • tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācija, lai nodibinātu tiesību subjektu juridisko statusu un nodrošinātu informācijas par tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem publisku ticamību un pieejamību;
 • tiesību subjektu un juridisko faktu reģistru vešana.

Personas datu kategorijas

 • fizisko personu identificējoša informācija;
 • fiziskas personas kontaktinformācija;
 • fiziskas personas konta dati maksājuma dokumentos;
 • netiešie identifikācijas dati.

Personas datu ieguves avoti 

 • ieinteresēto personu pieteikumi;
 • tiesas nolēmumi,
 • valsts pārvaldes iestādes lēmumi;
 • citu valsts informācijas sistēmu (piemēram, Iedzīvotāju reģistrs, Nederīgo dokumentu reģistrs u.c.) dati, lai pārbaudītu datu pareizību, tai skaitā personas statusu (dzīva vai mirusi), rīcībspēju, tiesisko statusu;
 • paziņojumi, kas saņemti reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no ārvalsts reģistra normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Personas datu glabāšanas termiņš

 • Tiesību subjektu un juridisko faktu aktuālos un vēsturiskos datus, t.i. reģistru ierakstus un reģistrētās ziņas, pastāvīgi glabā Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā (likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.9 panta otrā daļa).
 • Tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas lietu, t.i. dokumentu, glabāšanas termiņi:
Uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) reģistrācijas lietas 10 gadi pēc izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra žurnāla
Komercsabiedrību reģistrācijas lietas 10 gadi pēc izslēgšanas no komercreģistra
Individuālo komersantu reģistrācijas lietas 3 gadi pēc izslēgšanas no komercreģistra
Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību reģistrācijas lietas 10 gadi pēc izslēgšanas no pārstāvniecību reģistra
Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrācijas lietas 10 gadi pēc izslēgšanas no Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra
Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību, arodbiedrību pastāvīgo vienību un arodbiedrību apvienību reģistrācijas lietas 10 gadi pēc izslēgšanas no biedrību un nodibinājumu reģistra
Fizisko personu maksātnespējas reģistrācijas lietas 10 gadi pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas
Masu informācijas līdzekļu reģistrācijas lietas 10 gadi pēc izslēgšanas no masu informācijas līdzekļu reģistra
Reliģisko organizāciju un to iestāžu lietas Pastāvīgi
Politisko partiju reģistrācijas lietas Pastāvīgi
Šķīrējtiesu reģistrācijas lietas 10 gadi pēc izslēgšanas no šķīrējtiesu reģistra
Komercķīlu reģistrācijas lietas 3 gadi pēc ķīlas dzēšanas
Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas lietas 10 gadi pēc attiecību izbeigšanas reģistrācijas
Koncesijas līgumu un publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrācijas lietas 10 gadi pēc līguma termiņa izbeigšanās
Kreditoru sapulces protokoli maksātnespējas procesā, kas nav pievienojami reģistrācijas lietai 2 gadi

 

Datu subjekta tiesības

 • Piekļuves tiesības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.pantu pieprasīt un saņemt informāciju par datu apstrādi: apstrādes tiesiskais pamatojums, nolūki, personas datu kategorijas un to saņēmēji u.c.
 • Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Datu subjekta tiesību ierobežošana

 • Personas datu labošanas un dzēšanas tiesības ir ierobežotas ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 3.1 pantu – lai veicinātu ekonomiskās un tiesiskās vides drošību un stabilitāti, nodrošinātu reģistru ierakstu publisku ticamību un pieejamību un dokumentu integritāti un nemainīgumu, personai nav tiesību uz personas datu labošanu vai dzēšanu Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstos, citās reģistros reģistrētajās ziņās, kā arī tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas lietā esošajos dokumentos iekļauto līdz attiecīgās ziņas vai dokumenti glabājami Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.
 • Tiesības uz datu pārnesamību ir ierobežotas ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 20.panta trešo daļu.