• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

6. Oficiālajā Uzņēmumu reģistra elektroniskā pasta adresē pasts@ur.gov.lv saņemto personas datu apstrāde

Uzņēmumu reģistra oficiālajā elektroniskā pasta adresē pasts@ur.gov.lv saņemtus ziņojumus izskata, nodrošinot ziņojumu integritāti, konfidencialitāti un drošību.

Apstrādātājs: valsts akciju sabiedrība “Tiesu nama aģentūra”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003334410, juridiskā adrese – Baldones iela 1B, Rīga.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts (valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras) un f) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai);
  • Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestā daļa (pienākums pārbaudīt un uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti).

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Konsultāciju un informācijas sniegšana, kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana, elektronisko dokumentu saņemšana un nosūtīšana, sūdzību par iestādes rīcību izskatīšana

Personas datu kategorijas

  • fizisko personu identificējoša informācija;
  • fiziskas personas kontaktinformācija;
  • fiziskas personas sniegta informācija.

Personas datu glabāšanas termiņš

1 gads, pēc tam elektroniska pasta ziņojumi tiek neatgriezeniski dzēsti.