• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

10. Personas datu apstrāde, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju

Uzņēmumu reģistrs nodrošina iespēju saņemt datu servisus standartizētā veidā, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) koplietošanas komponenti API Pārvaldnieks. Informācija par pieejamajām tīmekļa pakalpēm (servisiem) ir pieejama šeit. Uzņēmumu reģistrs kā pārzinis apstrādā datu ņēmēja pieteikumā norādītos fizisko personu (pakalpes lietotāju) datus.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu);
 • likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"4.8 panta ceturtā daļa.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

 • nodot informāciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrai piekļuves, kas nodrošina informācijas saņemšanu no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, izveidei;
 • nepieciešamības gadījumā saziņai ar pieteikumā norādītajām personām dažādos datu apmaiņas jautājumos.

Personas datu kategorijas

 • datu ņēmējā pieteikumā norādītā fizisko personu identificējošā informācija;
 • datu ņēmējā pieteikumā norādītā fiziskas personas kontaktinformācija.

Datu subjekta tiesības

–  tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Personas datu glabāšanas termiņš

10 gadi

Personas datu nodošana

Datu ņēmēja pieteikumā norādītie dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādei uz pamatota pieprasījuma pamata.

Trešajām personām vai trešajām valstīm datus nenodod.

Informējam, ka datu ņēmēja pieteikumā norādītas personas datus kā pārzinis apstrādā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA):

VRAA personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu);
 • Valsts informācijas sistēmu likuma 10. panta otrā daļa;
 • Ministru kabineta 14.06.2016. noteikumi Nr.374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”;
 • Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” 15.10 punkts.

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

 • nodrošināt datu apriti starp VISS un trešo pušu sistēmām;
 • nodrošināt valsts informācijas sistēmas lietotāju identitātes un piekļuves tiesību pārbaudi;
 • nodrošināt pakalpojuma metadatu un personas identitātes apliecinājumu esamību izmeklēšanas vai pretenziju apstrādes gadījumiem.

Informācijas saņemšanai par Valsts reģionālās attīstības aģentūru kā pārzini, tā datu aizsardzības speciālistu un veikto datu apstrādi aicinām vērsties Valsts reģionālās attīstības aģentūrā - https://www.vraa.gov.lv/lv/privatuma-politika