• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

11. Sankciju subjektu personas datu apstrāde

Apstrādātājs (Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturētājs):

 • Personu apvienība Visma Consulting SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103916493, juridiskā adrese – Sporta iela 11, Rīga, un SIA “OZOLS Software”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103504819, juridiskā adrese – Slokas iela 185-13, Rīga;
 • valsts akciju sabiedrība “Tiesu nama aģentūra”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003334410, juridiskā adrese – Baldones iela 1B, Rīga

Uzņēmumu reģistrs savas kompetences ietvaros izvērtē, reģistrē, ieraksta un aktualizē Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros informāciju par starptautisko un nacionālo un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju piemērošanu publiskajos reģistros reģistrētajiem vai ierakstītajiem tiesību subjektiem vai personām.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulaspanta 1. punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu) un e) apakšpunkts (valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);
 • likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.panta 5.15 punkts, 2 panta otrā, trešā un ceturtā daļa, 4.10 divpadsmitās daļas 4) punkts un 4.15 panta pirmās daļas d) un e) punkts, Pārejas noteikumu 49.punkts;

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

 • sankciju subjektu reģistrācija, lai nodrošinātu informācijas par sankciju subjektiem un sankciju risku publisku pieejamību.

Personas datu kategorijas

 • fizisko personu identificējoša informācija.

Personas datu ieguves avoti 

 • tiesību akti, lēmumi, citu institūciju sniegtā informācija;
 • Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros esošā informācija un Uzņēmumu reģistra rīcībā esošie dokumenti.

Personas datu pieejamība

Sankciju subjektu fizisko personu identificējošie dati: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums) un valstspiederība, ir brīvi un bezmaksas pieejami Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē, tai skaitā neidentificētiem lietotājiem. Līdz atbilstošā tehniskā risinājuma izstrādei, bet ne vēlāk kā līdz 02.06.2025., ziņas par sankciju subjektiem publicē Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē apkopota saraksta veidā (https://www.ur.gov.lv/lv/sanem-informaciju/bezmaksas-pakalpojumi/dati-par-piemerotajam-sankcijam/ ).

Personas datu glabāšanas termiņš

 • Tiesību subjektu un juridisko faktu aktuālos un vēsturiskos datus, t.i. reģistru ierakstus un reģistrētās ziņas, pastāvīgi glabā Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā (likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.9 panta otrā daļa).

Datu subjekta tiesības

 • Piekļuves tiesības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15.pantu pieprasīt un saņemt informāciju par datu apstrādi: apstrādes tiesiskais pamatojums, nolūki, personas datu kategorijas un to saņēmēji u.c.
 • Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Datu subjekta tiesību ierobežošana

 • Personas datu labošanas un dzēšanas tiesības ir ierobežotas ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 1 pantu – lai veicinātu ekonomiskās un tiesiskās vides drošību un stabilitāti, nodrošinātu reģistru ierakstu publisku ticamību un pieejamību un dokumentu integritāti un nemainīgumu, personai nav tiesību uz personas datu labošanu vai dzēšanu Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstos, citās reģistros reģistrētajās ziņās, kā arī tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas lietā esošajos dokumentos iekļauto līdz attiecīgās ziņas vai dokumenti glabājami Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

Tiesības uz datu pārnesamību ir ierobežotas ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 20.panta trešo daļu.