• lv
  • en

Fizisko personu datu apstrāde

4. Telefonsarunu apstrāde

Uzņēmumu reģistrs (Pērses iela 2, Rīga, LV - 1011) veic informatīvā tālruņa – 67031703, telefonsarunu ierakstīšanu konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā.
Apstrādes juridiskais pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta piektā un sestā daļa, Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6.panta  1. punkta e) un f) apakšpunkts - valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta sestā daļa – pienākums pārbaudīt un uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti), kā arī pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (sūdzību par iestādes rīcību izskatīšana).
Telefonsarunu ieraksti tiek glabāti 45 dienas un pēc šā termiņa izbeigšanās tiek neatgriezeniski dzēsti.
Uzņēmumu reģistrs nodrošina sarunu ierakstu saglabāšanu un konfidencialitāti. Telefonsarunas var tikt izsniegtas tiesībsargājošām iestādēm konkrētos gadījumos, uz atsevišķa pieprasījuma pamata. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem telefonsarunu ierakstiem, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
Personas datu apstrādes operators ir SIA Lattelecom (reģ.nr. 40003052786), pamatojoties uz līgumu Nr.1-6.1/48 “Balss tīkla izveidošana, uzturēšana un izmaiņu realizācija”.