• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Fizisko personu datu apstrāde

5. Personas datu telefonsarunu ierakstos apstrāde

Uzņēmumu reģistrs veic informatīvā tālruņa 67031703 telefonsarunu ierakstīšanu. Sarunu ierakstus glabā, nodrošinot to integritāti, konfidencialitāti un drošību.

Apstrādātājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "Helmes Latvia", vienotais reģistrācijas Nr. 40003016728, juridiskā adrese – Mūkusalas iela 42D, Rīga.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts (valsts pārvaldes uzdevumu īstenošana, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras) un f) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai);
  • Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestā daļa (pienākums pārbaudīt un uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti).

Personas datu apstrādes nolūks (mērķis)

Konsultāciju kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana, sūdzību par iestādes rīcību izskatīšana

Personas datu kategorijas

Balss un fiziskas personas sniegta informācija

Personas datu glabāšanas termiņš

2 mēneši, pēc tam telefonsarunu ieraksti tiek neatgriezeniski dzēsti.

Datu subjekta tiesības

Tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Personas datu nodošana

Telefonsarunas ieraksts var tikt izsniegts tiesībaizsardzības iestādēm uz pamatota pieprasījuma pamata.