• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jautājumi par metu konkursu „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija”

1. jautājums

Mēs vēlētos iepazīties ar visiem nolikuma 2.2 punktā minētajiem dokumentiem

1. Atbilde

Saskaņā ar metu konkursa „ Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” Nr. UR 2018/1 (turpmāk – Konkurss) nolikuma 2.2.punktā noteikto 2.2.punktā minētos dokumentus var saņemt nosūtot pieteikumu dokumentu saņemšanai (5. pielikums) uz elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv (pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), iesniedzot pieteikumu uz vietas vai nosūtot to pa pastu uz adresi: Pērses iela 2, Rīga, LV – 1011, Latvija.

2.jautājums

Mēs vēlētos iepazīties ar nolikuma 2.1.2.8.punktā minētā publisko personu un iestāžu saraksta dokumentāciju – programmatūras prasību specifikāciju, programmatūras projektējuma aprakstu, administratora rokasgrāmatu vai šiem dokumentiem pielīdzināmu informāciju. Ja šāda dokumentācija nav pieejama, lūdzam sniegt informāciju, kas iekļauj vismaz šādu informāciju:

 • Risinājumā arhitektūra, izmantotās tehnoloģijas, produkti, infrastruktūras apraksts
 • Integrācijas punkti ar ārējām sistēmām un UR iekšējām sistēmām
 • Risinājuma datu modelis
 • Risinājuma galveno biznesa procesu apraksts

2. Atbilde

Saskaņā ar Konkursa nolikumu pašreiz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – Reģistrs) nepiedāvā iespēju iepazīties ar prasīto dokumentāciju. Pieejamība Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.1.2.8. punktā minētā publisko personu un iestāžu saraksta arhitektūras aprakstam tiks iekļauta nolikuma grozījumos, kas tiks publicēti tuvākajā laikā, atbilstoši pagarinot Konkursa nolikuma 5.2.punktā noteikto Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Arhitektūras aprakstā tiks iekļauta sekojoša informācija – risinājuma arhitektūra, izmantotās tehnoloģijas, infrastruktūras apraksts, integrācijas punkti ar ārējām sistēmām un UR iekšējām sistēmām. Tāpat Konkursa nolikuma grozījumos tiks iekļauts risinājuma galveno biznesa procesu apraksts. Ņemot vērā publisko personu un iestāžu saraksta izstrādes stadiju, datu modelis pagaidām ir izstrādes stadijā.

3.jautājums

Nolikuma 1. pielikumā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” nodaļā “2.11.1 Jauns datu modelis” teikts “Ar detalizētu informāciju par datu modeli var iepazīties klātienē.” Lūgums norādīt termiņus, kādos mēs varam iepazīties ar jauno datu modeli.

3. Atbilde

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.3.punktā noteikto Konkursa dalībnieks var iepazīties ar Pasūtītāja informācijas sistēmu vismaz darba dienu iepriekš piesakoties, norādot tās Pasūtītāja informācijas sistēmas sastāvdaļas ar kurām Konkursa dalībnieks vēlas iepazīties un klātienē parakstot apliecinājumu par informācijas neizpaušanu. Tāpat Reģistrs vērš uzmanību, ka ar nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.11.1. punktā minēto datu modeli ir iespēja iepazīties, pieprasot informāciju elektroniski nolikuma 2.2. punktā minētajā kārtībā (Konkursa nolikuma 2.2. punktā minētais “URIS reģistru datu modelis”).

4.jautājums

Nolikuma 1. pielikumā “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” nodaļā “2.10 Izmantotās tehnoloģijas” minēts Docker un Kubernetes. Mēs vēlētos precizēt sekojošo:

  • Vai Docker un Kubernetes paredzēts izmantot maksas vai bezmaksas platformās? Lūdzu precizēt platformu versijas.
  • Kādi ir plānotie instrumenti klastera monitorēšanai un pārvaldībai?

4. Atbilde

Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.10. punktā “Izmantotās tehnoloģijas” minētās Docker un Kubernetes tehnoloģiskās platformas ir plānots izmantot Dockers v17.12.0 un Kubernetes v1.9.2 versijas, kas atrodas uz bezmaksas platformām.

5.jautājums

Konkursa nolikuma 3.5.6.punktā paredzēta iespēja noformēt Metu kā interaktīvu risinājumu.

 1. Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai uz Metu – interaktīvu risinājumu, attiecināmas Konkursa nolikuma 3.5.2.; 3.5.3.; 3.5.5.; 3.5.6.punktos noteiktās metu noformējuma prasības. Ja – jā, tad, lūdzam skaidrot, kādā veidā tas ir realizējams.
 2. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā tiks vērtēta  Meta – interaktīva risinājuma, atbilstība Konkursa nolikuma 6.4.6.punktā uzskaitītajiem kritērijiem K1-K8?
 3. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā veidā Metā – interaktīvā risinājumā, iekļaut Konkursa nolikuma 4.7.punktā noteiktās daļas.

5.Atbilde

Ņemot vērā radušos jautājumus no Ieinteresēto Metu konkursa “Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” (turpmāk – Konkurss) ieinteresēto dalībnieku puses, kas liecina par neskaidrībām, neviennozīmīgu izpratni par Konkursa nolikuma 3.5.6.apakšpunktā minētā interaktīvā risinājuma būtību, nolemts grozīt Konkursa nolikumu un tam pievienojamos dokumentus, izslēgt no Konkursa nolikuma 3.5.6.apakšpunkta iespēju metu iesniegt kā interaktīvu risinājumu un atbilstoši pagarināt nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

6.jautājums

Lūdzu precizēt vai tiešām Konkursa nolikuma 6.4.6.punktā aprakstītajam vērtēšanas kritērijam K7 ir jāgatavo apraksts, atsaucoties uz  Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” (turpmāk  - Tehniskā specifikācija) aprakstītajām prasībām P8.

6.Atbilde

Konkursa nolikuma 6.4.6. punktā noteiktā vērtēšanas kritērija K7 sasaiste ar prasību P8 ir pārrakstīšanās kļūda, jābūt atsaucei uz prasību P7. Nolemts, vienlaikus ar citiem grozījumiem Konkursa nolikumā un tam pievienotajos dokumentos, precizēt arī Konkursa nolikuma 6.4.6. punktu un atbilstoši pagarināt nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

7.jautājums

Ņemot vērā, ka Metā jāpiedāvā arī redzējums modernizēto reģistru un visas esošās Pasūtītāja informācijas sistēmas uzturēšanai, lūdzu precizēt, vai plānotajā līgumcenā 1 900 826,45 EUR jāiekļauj visas iespējamās izmaiņas vai tikai Tehniskās specifikācijas 2.14. punktā  uzskaitītās funkcionalitātes?

6.Atbilde

Konkursa žūrija secina, ka Konkursa Nolikumā un tā pielikumos ietvertā informācija attiecībā uz Konkursam sekojošās sarunu procedūras rezultātā noslēdzamā līguma summu, tās sadalījumu ir pārāk neskaidra. Atbilstoši tiks veikti grozījumi Konkursa Nolikumā un tā pielikumos, pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

8.jautājums

Tehniskās specifikācijas 2.1.2.18 punktā noteikts, ka viens no Reģistriem, ko Uzņēmumu reģistrs uztur, ir “publisko personu un iestāžu saraksts (produkcijā no 01.03.2018.)”. Lūdzam precizēt šī reģistra tehnoloģijas un galveno funkcionalitāti.

8.Atbilde

Konkursa žūrija nolemj, ka veicami grozījumi Konkursa nolikumā, papildinot 2.2.apakšpunktu ar jaunu Konkursa piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentu “Uzņēmumu reģistra informācijas izplatīšanas sistēmas arhitektūras apraksts”  un Konkursa nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”, papildinot to ar  informāciju par paredzamo publisko personu un iestāžu reģistrācijas procesu un atbilstoši pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

Papildus kā vispārpieejama informācija jāņem vērā arī 2017.gada 1.jūnijā Latvijas Republikas Saeimā pieņemtie Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru". Pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/291453-grozijumi-likuma-par-latvijas-republikas-uznemumu-registru-

9.jautājums

Lūdzam sniegt šādu informāciju par Tehniskās specifikācijas 2.3. punktā norādīto “Informācijas izplatīšanas sistēmu”:

 1. kas un kādā formātā sagatavo informācijas pieprasījumus?
 2. vai ir pieejama pieprasījumu specifikācija?
 3. kādā formātā tiek nodrošināta informācijas izsniegšana?
 4. kā tiek nodrošināta izmaiņu piegāde pieprasītājiem (izmaiņas dokumentos vai reģistrā)?
 5. pa kuriem kanāliem tiek nodrošināta informācijas izsniegšana?
 6. kā tiek autorizēti informācijas pieprasītāji?
 7. uz kuru no UR reģistriem (komercreģistru, UR žurnālu, komercķīlu reģistru utt) attiecas diagrammā redzamā “reģistra ieraksti”?

9.Atbilde

 1. Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.3. punktā norādītās “Informācijas izplatīšanas sistēma” informācijas saņēmēji ir:
  • Juridiskas personas – atkalizmantotāji;
  • Juridiskas personas (ar līgumu, ar lietotājiem, ar administrēšanu);
  • Fiziskas personas – (bez līguma, bez lietotāju administrēšanas);
  • Publiskas iestādes – (ar lietotājiem, ar administrēšanu);
  • Publiskas tiesībsargājošās iestādes;
  • Publiskas iestādes ar individuāliem servisiem.

  Informācija tiks pieprasīta izmantojot tīmekļa vietni tiešsaistē un tīmekļa pakalpe (REST serviss Json formātā), atbilstoši saņēmēju grupai.

 2. Pašreiz pieprasījumu specifikācija ir izstrādes stadijā un iepazīšanās ar dokumentāciju nav iespējama.
 3. Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšana tiks dalīta sekojošos pakalpojumos:
  1. Informācijas pārlūkošana UR tīmekļa vietnē;
  2. Izmaiņu ziņotājs un monitorings uz e-pastu;
  3. Informācijas saņemšanas tīmekļa pakalpe,  Izmaiņu ziņotāja un monitoringa tīmekļa pakalpe, ko nodrošinās REST serviss Json formātā.
 4. Izmaiņu piegāde tiks nodrošināta ar REST servisu Json formātā. Pakalpojums tiek veidots pēc principa, kur informācijas saņēmējs pieprasa izmaiņas par interesējošo laika periodu un attiecīgi tiek atgriezts izmaiņu saraksts.
 5. Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.3. punktā aprakstītā “Informācijas izplatīšanas sistēma” nodrošinās informācijas izplatīšanu pa trīs kanāliem – izmantojot e-pastu, tīmekļa pakalpi vai tīmekļa vietni tiešsaistē.
 6. Informācijas pieprasītāji tiks autorizēti, izmantojot IP adresi, lietotāja vārdu un paroli.
 7. Konkursa žūrija nolemj, ka veicami grozījumi Konkursa nolikumā papildinot 2.2.apakšpunktu ar jaunu Konkursa piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentu “Uzņēmumu reģistra informācijas izplatīšanas sistēmas arhitektūras apraksts” un atbilstoši pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

Atbildot uz jautājumu “uz kuru no UR reģistriem (komercreģistru, UR žurnālu, komercķīlu reģistru utt) attiecas diagrammā redzamā “reģistra ieraksti”?” norādāms, ka, kā jau izriet no ietvertās norādes, diagrammā redzamā norāde “reģistra ieraksti” attiecināmi uz visiem Uzņēmumu reģistra

10.jautājums

Tehniskās specifikācijas 2.8 punktā ir sniegta kopējā sistēmas komponentu arhitektūra, tomēr tajā neparādās Tehniskās specifikācijas 2.3 punktā ietvertā “Informācijas izplatīšanas sistēma”. Kur un kā Pretendents varētu iepazīties ar esošo risinājumu? Kā no jauna izstrādājamā komponente ir saistāma ar esošo risinājumu?

10.Atbilde

2.2.apakšpunktu ar jaunu Konkursa piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentu “Uzņēmumu reģistra informācijas izplatīšanas sistēmas arhitektūras apraksts” un atbilstoši pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

Konkursa piedāvājuma ietvaros sagatavojamajam metam ar “Informācijas izplatīšanas sistēmu”, kas minēta Konkursa Tehniskās specifikācijas 2.3.apakšpunktā, ir saistība tikai datubāzes līmenī. Ievērojot minēto, Konkursa piedāvājuma sagatavošanai, plašāka informācija kā dokumentā “Uzņēmumu reģistra informācijas izplatīšanas sistēmas arhitektūras apraksts” nav nepieciešama. No Konkursa dalībnieka netiek sagaidīts redzējums attiecībā uz “Informācijas izplatīšanas sistēmas” uzlabojumiem.

11.jautājums

Tehniskās specifikācijas 2.10.1.punktā teikts: “Tiek veidots jauns datu modelis, lai atrisinātu problēmas saistībā ar esošo URIS datu modeli”. Lūdzam nosaukt visas galvenās problēmas ar esošo URIS datu modeli, jo tas būtiski ietekmē meta ietvaros aprakstāmos risinājumus.

11.Atbilde

Konkursa nolikuma 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija’ 2.11.1. apakšpunktā aprakstītie risinājumi arī norāda, kādas problēmas ar jauno datu modeli paredzēts risināt.

12.jautājums

Tehniskās specifikācijas 2.13.2.punkts sniedz skaidrojumu par izmantoto infrastruktūru, tajā pašā laikā, Tehniskās specifikācijas 2.9.punkts norāda uz izmantotajām tehnoloģijām – virtualizācija un dokeru izmantošana. Lūdzam sniegt šādu apjoma informāciju:

 • kopējais virtuālo mašīnu skaits produkcijas vidē, kas tiek izmantotas sistēmas darbināšanai
 • kopējais datu bāzu serveru skaits?
 • kopējais aplikāciju serveru skaits?
 • kopējais web/http serveru skaits?
 • kopējais dokeru skaits?
 • kopējais integrācijas vidu skaits?

12.Atbilde

Konkursa žūrija nolemj, ka veicami grozījumi Konkursa nolikumā, papildinot 2.2.apakšpunktu ar jaunu Konkursa piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentu “UR serveru resursu saraksts” un atbilstoši pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

Papildus vērā ir ņemama sekojoša informācija par pašreiz izstrādē esošās Informācijas izplatīšanas sistēmas vajadzībām plānotajiem serveriem:

a. Produkcijas vide:

30 gb hdd, 16gb vai 32gb ram   (Kubernetes master) - 1 gab.

30 gb hdd, 16gb vai 32gb ram   (Kubernetes slave) 2 gab.

20 gb hdd, 8gb ram (jenkins / nginx) – 1 gab.

20 b hdd, 8gb ram (git) – 1 gab.

b. Testa vide:

30 gb hdd, 16gb vai 32gb ram   (Kubernetes master) - 1 gab.

30 gb hdd, 16gb vai 32gb ram   (Kubernetes slave) 1 gab.

Kopējais integrācijas vidu skaits secināms no Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.9. punkta  13. attēla “URIS reģistrācijas moduļi un ārējās datu apmaiņas UR reģistru darbības nodrošināšanai”, 14.attēla “Komercķīlu reģistrācijas modulis un ārējās datu apmaiņas komercķīlu reģistrācijas nodrošināšanai”, 15. attēla “Komercķīlu e-pakalpojumu portāla komerckila.ur.gov.lv arhitektūra”, 16.attēla “URIS ārējās datu apmaiņas” un 17.attēla “URIS reģistrācijas moduļu arhitektūra”.

13.jautājums

Vai eksistē infrastruktūras un drošības pārvaldības (konfigurācijas, monitoringa, žurnālu savākšanas un analīzes) rīki un tiem ir paredzētas papildus licences lietošanai jaunajā sistēmā?

13.Atbilde

Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.10.apakšpunktā “Izmantotās tehnoloģijas” norādītas esošās tehnoloģijas. Ja sagatavojot Konkursa piedāvājumu Konkursa dalībnieks paredz papildus licences, tās jāiekļauj kopējo izmaksu aprēķinā.

14.jautājums

Nolikuma 4.pielikums - Informācija par sarunu procedūru:

Šī dokumenta punkts Nr. 2.10. nosaka - Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017.gads) ir pieredze (projekts pabeigts iepriekšējo trīs gadu laikā) vismaz vienas informācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā vai uzturēšanā, ja uzturēšanas laikā realizēta informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde, kuru izmanto vismaz 100 000 (simts tūkstoši) lietotāji;

Vēršam jūsu uzmanību uz apstākli, ka vispārējo lietotāju apmērs tieši neraksturo nedz sistēmas veiktspēju, nedz sarežģītību, taču nepamatoti ierobežo konkurenci un dalības iespēju metu konkursā -  piemēram, pastāv informācijas sistēmas, kurām ir pat miljons lietotāju, taču tās tiek lietota tik periodiski, ka vienlaicīgi to izmanto teiksim simts lietotāju. Tai pat laikā ir sistēmas ar salīdzinoši mazāku kopējo lietotāju skaitu, taču tie šo sistēmu izmanto daudz intensīvāk (ir vairāki simti vienlaicīgo lietotāju).

Vai pareizi saprotam, ka Jums ir būtiska pieredze sistēmā, kuru izmanto ar Jūsu prasībām (200 iekšējo un 200 ārējo lietotāju skaits) – tādejādi par 2.10. prasībai atbilstošu pieredzi tiks uzskatīta arī pieredze ar informācijas sistēmu, kurai bijuši vismaz 400 vienlaicīgie lietotāji?

14.Atbilde

Saskaņā ar metu konkursa „ Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” Nr. UR 2018/1 (turpmāk – Konkurss) nolikuma 4.pielikuma “Informācija par sarunu procedūru” 2.10.apakšpunktu Pretendentam izvirzīta sekojoša prasība - pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017.gads) ir pieredze (projekts pabeigts iepriekšējo trīs gadu laikā) vismaz vienas informācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā vai uzturēšanā, ja uzturēšanas laikā realizēta informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde, kuru izmanto vismaz 100 000 (simts tūkstoši) lietotāji.

Prasība izvirzīta attiecībā uz vispārējo informācijas sistēmas lietotāju skaitu nevis vienlaicīgo lietotāju skaitu, ņemot vērā, ka veicot sistēmas uzturēšanu, kā arī informācijas sistēmu papildinājumu izstrādi, būtisks ne tikai veiktspējas ātrums, bet arī sistēmas lietotāju administrēšana, atbalsts, informēšana un pārvaldība. Konkursa pasūtītāja gadījumā, nereti sistēmas lietotājiem ir jāsniedz arī konsultācijas, skaidrojumi, apmācības, kas īpaši aktuāli strauju normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kuri paredz lietotājiem salīdzinoši īsos termiņos iesniegt reģistrācijas pieteikumus.

Tāpat norādāms, ka izvirzītās prasības apmērs – 100 000 lietotāju nesasniedz pat pusi no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu- potenciālo lietotāju skaita (vairāk nekā 213 000 aktīvu uzņēmumu un komersantu vien), līdz ar to prasība attiecībā pret pasūtītāja faktisko situāciju jau ir mazināta, lai veicinātu konkurenci.  

Papildus - Konkursa pasūtītājs jau iepriekš publiskajos iepirkumos ir izvirzījis līdzvērtīgas prasības pretendentiem un tas nav kavējis publiskā iepirkuma procedūrā pieteikties vairākiem pretendentiem, tādejādi atspoguļojot konkurenci.

Ievērojot minēto, par Konkursa nolikuma 4.pielikuma 2.10.apakšpunktā izvirzītajai prasībai atbilstošu netiks uzskatīta pieredze informācijas sistēmas, kurai bijuši vismaz 400 vienlaicīgie lietotāji, uzturēšanā.

15.jautājums

Nolikuma 4.pielikums - Informācija par sarunu procedūru

Vēršam Jūsu uzmanību uz apstākli, ka 2.13.1, 2.13.2, 2.13.3, 2.13.4, 2.13.5, 2.13.6, un 2.3.7.punktu prasības par “... reģistrēto lietotāju skaits ir vismaz 20 000”  tieši neraksturo nedz sistēmas veiktspēju, nedz sarežģītību. taču nepamatoti ierobežo konkurenci un dalības iespēju metu konkursā. 

Analoģiski ar pirmo jautājumu - Vai pareizi saprotam, ka Jums ir būtiska pieredze sistēmā, kuru izmanto ar Jūsu prasībām (200 iekšējo un 200 ārējo lietotāju skaits) – tādejādi par 2.10. prasībai atbilstošu pieredzi tiks uzskatīta arī pieredze ar informācijas sistēmu, kurai bijuši vismaz 400 vienlaicīgie lietotāji?

15.Atbilde

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Informācija par sarunu procedūru” 2.13.1., 2.13.2., 2.13.3., 2.13.4., 2.13.5., 2.13.6., 2.3.7. apakšpunktiem Pretendenta speciālistiem izvirzīta prasība pēc pieredzes pēdējo trīs gadu laikā, kas saistīta ar informācijas sistēmas, kuru izmanto vismaz 20 000 (divdesmit tūkstoši) lietotāji, izstrādi.

Prasība izvirzīta attiecībā uz vispārējo informācijas sistēmas lietotāju skaitu nevis vienlaicīgo lietotāju skaitu, ņemot vērā, ka veicot sistēmas uzturēšanu, kā arī informācijas sistēmu papildinājumu izstrādi, būtisks ne tikai veiktspējas ātrums vai sistēmas sarežģītība, bet arī sistēmas lietotāju administrēšana, atbalsts, informēšana un pārvaldība, jo īpaši sistēmas ieviešanas fāzē. Konkursa pasūtītāja gadījumā, nereti sistēmas lietotājiem ir jāsniedz arī konsultācijas, skaidrojumi, apmācības, kas īpaši aktuāli strauju normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kuri paredz lietotājiem salīdzinoši īsos termiņos iesniegt reģistrācijas pieteikumus.

Tāpat norādāms, ka izvirzītās prasības apmērs – 20 000 lietotāju nesasniedz pat vienu piektdaļu no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu – potenciālo lietotāju skaita (vairāk nekā 213 000 aktīvu uzņēmumu un komersantu vien) , līdz ar to prasība attiecībā pret pasūtītāja faktisko situāciju jau ir mazināta, lai veicinātu konkurenci.  

Ievērojot minēto, par Konkursa nolikuma 4.pielikuma ” 2.13.1., 2.13.2., 2.13.3., 2.13.4., 2.13.5., 2.13.6., 2.3.7. apakšpunktos (nav saprotama jautājumā ietvertā atsauce uz 2.10.apakšpunktu) izvirzītajām prasībām atbilstošu netiks uzskatīta pretendenta speciālistu pieredze informācijas sistēmas, kurai bijuši vismaz 400 vienlaicīgie lietotāji, ieviešanā/izstrādē/projektēšanā.

16.jautājums

Nolikuma 4.pielikums - Informācija par sarunu procedūru

Punkts 1.5. nosaka “..Konkursa rezultātā tiks noteikti līdz 3 (trīs) uzvarētājiem”.

Lūdzam skaidrot kāds tieši būs kritērijs uzvarētāju skaita noteikšanai (viens, divi vai trīs uzvarētāji), kā arī vai ir domāts maksimālais skaits divi vai trīs?

16.Atbilde

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.5. apakšpunktu, 6.4.10. apakšpunktu kā arī Konkursa nolikuma 4.pielikuma ‘Informācija par sarunu procedūru” 1.1. apakšpunktu Konkursa rezultātā tiks noteikti līdz 3 (trīs) uzvarētājiem, kuri tiks uzaicināti uz Sarunu procedūru, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā “Informācija par sarunu procedūru” norādītajiem noteikumiem. Minētajos apakšpunktos norādītais, ka tiks uzaicināti līdz 3 (trīs) uzvarētājiem primāri saprotams kā ierobežojums noteikt vairāk kā 3 (trīs) uzvarētājus un otrkārt saprotams arī tādejādi, ka, ja Konkursā, izvērtējot iesniegtos Konkursa piedāvājumus, par derīgiem (nebūs izslēdzami) tiek atzīti, piemēram, tikai divi, tad Konkursa žūrija var noteikt arī tikai 2 (divus) uzvarētājus.

17.jautājums

Nolikuma 4.pielikums  - Informācija par sarunu procedūru

Punkts 3.1. nosaka – “Sarunas tiks organizētas ar visiem Konkursa žūrijas ieteiktajiem pretendentiem.”

Vai pareizi saprotam, ka žūrija ieteiks tikai tos pretendentus, kuri būs atzīti par Konkursa uzvarētājiem un visi uzvarētāji tiks “ieteikti”?

Vai pareizi saprotam, ka punktā 3.1. un 3.2. aprakstītās sarunas tiks veiktas vienlaicīgi ar visiem ieteiktajiem Pretendentiem un tikai gala piedāvājumu katrs Pretendents iesniegs atsevišķi?

17.Atbilde

Atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikuma 1.1. apakšpunktā noteiktajam uz sarunām tiks uzaicināti Konkursa dalībnieki, kuru Meti būs saņēmuši augstākos novērtējumus. Savukārt atbilstoši Konkursa nolikuma 1.5.apakšpunktā noteiktajam Konkursa rezultātā tiks noteikti līdz 3 (trīs) uzvarētājiem, kuri tiks uzaicināti uz sarunu procedūru. Konkursa nolikuma 4.pielikuma 3.1.apakšpunktā norādīts, ka sarunas tiks organizētas ar visiem Konkursa žūrijas ieteiktajiem pretendentiem. Tulkojot minētos Konkursa dokumentācijas punktus, kopsakarā saprotams, ka Konkursa žūrijas ieteiktie pretendenti ir ar Konkursa žūrijas komisijas lēmumu atzītie Konkursa uzvarētāji.

Atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikuma 1.6. apakšpunktam sarunas tiks veiktas ar katru sarunu procedūras pretendentu atsevišķi un kā tas norādīts Konkursa nolikuma 4.pielikuma 3.4. apakšpunktā, kopsakarā ar Konkursa nolikuma 4.pielikuma 3.2. apakšpunktu – sarunu gaitā pasūtītājs un pretendents vienosies par tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu), kuru pretendents atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikuma 3.4. apakšpunktam būs iesniedzis 10 (desmit) dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža kopā ar finanšu piedāvājumu, un līguma noteikumiem.

18.jautājums

Nolikums - Informācija par sarunu procedūru

Punkts 1.7. nosaka plānoto līgumcenu ar un bez PVN maksājuma.

Ņemot vērā, ka dažām no komponentēm var tikt piemērots reversais PVN režīms, lūdzam skaidrot vai pareizi saprotam, ka primārā ir Nolikumā norādītā summa bez PVN maksājuma?

18.Atbilde

Atbilstoši Konkursa nolikuma 1.7.apakšpunktā noteiktajam plānotā līgumcena ir līdz 1 900 826,45 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 399 173,55 euro. Kopējā plānotā līgumcena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli ir 2 300 000 euro, Gadījumu, kuros piemērojams reversais pievienotās vērtības nodoklis, kontekstā norādāms, ka primārā ir līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa, tiktāl, cik tas nepalielina pasūtītāja kopējos izdevumus.

19.jautājums

Nolikuma informācija par sarunu procedūru

Lūdzam skaidrot punktu 6.4.6. un kritēriju K1-K8  – punktu piešķiršanas kārtību. Vai pareizi saprotam, ka augstāka vieta tiks piešķirta katrā kritērijā piedāvājuma, kurš sniedz labāku funkcionalitāti nevis piedāvājumam ar labāku detalizāciju (“labāku aprakstu”), jo pretējā gadījumā vietas tiek piešķirtas nevis par ieguvumu, bet gan apraksta apjomu?

Lūdzam papildus skaidrot Kritēriju K8 – kas konkursa komisijas ieskatā būs labāks “izmaksu sadalījums”. Vai ar to ir domāts, ka augstāku vērtējumu saņem piedāvājums, kurš paredz mazāku avansa maksājumu?

19.Atbilde

Konkursa nolikuma 6.4.6. apakšpunktā noteiktais vērtēšanas kritērijs K1 paredz, ka Konkursa žūrijas komisija vērtēs vai ir sniegts pilns un detalizēts esošās situācijas novērtējums, identificētas problēmas un izstrādāta vīzija par problēmas risinājumu, Norādāms, ka kritērijā lietotie jēdzieni nav skatāmi atrauti viens no otra un, ka   jēdziens “detalizācija” nav sinonīms vārdam “apjomīgs”. Atbilstoši minētajam kritērijam tiek vērtēta Konkursa dalībnieka  izpratnes pakāpe par pasūtītāja problēmām, funkcionalitātes un to uzlabojumu nepārprotama izskaidrošana.

Arī Konkursa nolikuma 6.4.6. apakšpunktā noteiktajā vērtēšanas kritērijā K8 iekļautie jēdzieni nav skatāmi atrauti no kopējā vērtēšanas kritērija. Kritērijs K8 paredz vērtēt vai un kā ir paredzēta informācijas sistēmas izstrādes un uzturēšanas darba plānošana, organizācija, risku pārvaldība un izmaksu sadalījums. Ievērojot minēto, izmaksu sadalījumā netiek vērtētas atsevišķas tā pozīcijas atrauti no kopējā redzējuma par informācijas sistēmas izstrādi un uzturēšanu visos kritērijā K8 minētajos aspektos. Augstāku vērtējumu saņem Konkursā iesniegtais mets, kas pirmkārt ietver visas kritērijā K8 minētās komponentes un otrkārt šo komponenšu savstarpējā mijiedarbība ir visoptimālākā.

20.jautājums

Nolikuma 4.pielikums - Informācija par sarunu procedūru - Lūdzam rast iespēju izslēgt prasību par šo speciālistu kvalifikāciju, jo šo tipa speciālistu  ieguldījums un darba rezultāts jau būs atspoguļots meta piedāvājumā:

 • 2.13.8 Valsts pārvaldes eksperts un
 • 2.13.9 Eksperts juridiskos jautājumos

Un tādejādi, ja metu uzvarētāja piedāvājums saturēs pasūtītājam nepieciešamo kvalitāti, tad nav pamata uzskatīt, ka attiecīgais uzvarētājs šādu kvalitāti procesiem nespēs nodrošināt arī līguma izpildes laikā.

20.Atbilde

Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Informācija par sarunu procedūru” 2.3.18. un 2.3.19. apakšpunktā minētie speciālisti – valsts pārvaldes eksperts un eksperts juridiskajos jautājumos kā jau izriet no Konkursa nolikuma 4.pielikuma 2.punkta pretendentam jāspēj nodrošināt visu līguma laiku. Pakalpojumu analīze un optimizācija ir aktuāla un nepieciešama pasūtītājam visu līguma izpildes laiku, tai skaitā pasūtītāja informācijas sistēmas uzturēšanas procesā, ņemot vērā normatīvo aktu un valsts pārvaldē pakalpojumiem izvirzīto prasību ietekmi uz informācijas sistēmas darbību kopumā.

21.jautājums

Nolikuma 1.pielikums – lūdzam skaidrot punktu 2.13. . Vai pareizi saprotam, ka, ja pretendenta arhitektoniskais piedāvājums paredz papildinājumus infrastruktūrai, tad šis papildinājums ir detalizēti jāatspoguļo piedāvājumā un jāiekļauj cenā (cenas piedāvājumā detalizēti izdalot šo papildinājumu).

21.Atbilde

Apstiprinām.

22.jautājumi

Nolikuma 1. pielikums

Lūdzam sniegt informāciju par 2.13. minēto informāciju:  kādas tieši standartprogrammatūras licences (tai skaitā kādas versijas un licences veida) un kādā skaitā ir pasūtītāja rīcībā un izmantojamas pretendenta piedāvājumā?

22.Atbilde

Konkursa žūrija secina, ka Konkursa nolikuma 1.pielikums papildināms ar informāciju par standartprogrammatūras licencēm. Atbilstoši tiks veikti grozījumi Konkursa nolikuma pielikumā, pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

23.jautājums

Nolikuma 1. pielikums

Vai pareizi saprotam 2.13.1.2 punkta prasības un pretendentam nebūs jāpārņem esošās garantijas un uzturēšanas saistības par  URIS sistēmu?

23.Atbilde

Konkursa nolikuma 1.pielikuma 2.13.1.2. apakšpunktā sniegts esošās situācijas apraksts un tajā minētais līgums ir pieejams Konkursa nolikuma 2.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Attiecībā uz garantijas saistībām norādāms, ka tās attiecībā uz esošā Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturētāja veiktajiem darbiem saglabājas esošajam uzturētājam. Taču attiecībā uz Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšanas saistībām vēršam uzmanību uz Konkursa nolikuma 1.1.apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu - Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija. Atbilstoši minētajam – pretendentam, kurš Konkursam sekojošās sarunu procedūras rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši noslēdzamajam līgumam, pēc tā noslēgšanas būs jāveic Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana.

24.jautājums

Par metu piedāvājuma autortiesībām

Vai pareizi saprotam, ka tā kā Konkursa Nolikums neparedz nauda balvas Uzvarētājiem, Konkursa ietvaros iesniegtie meti paliek attiecīgo iesniedzēju īpašumā?

24.Atbilde

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 220.punktu godalgas izsniedz metu konkursa nolikumā norādītajā termiņā. Godalgotie meti pāriet pasūtītāja īpašumā, ja metu konkursa noteikumos nav noteikts citādi. Dalībnieks saglabā personiskās autortiesības saskaņā ar Autortiesību likumu.

Norādāms, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta otrajai daļai metu konkursu rīko kā iepirkuma procedūras sastāvdaļu, kuras rezultātā tiek piešķirtas publiska pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības, vai kā atsevišķu konkursu, kurā paredzētas godalgas vai maksājumi dalībniekiem. Ievērojot minēto, līguma slēgšanas tiesību piešķiršana (Konkursa gadījumā paredzot tiesības piedalīties sarunu procedūrā, kā rezultātā tiktu piedāvāts slēgt līgumu) pēc būtības pielīdzināma piešķiramai godalgai, jo nenoliedzami rada ieguvumus Konkursa dalībniekam. Saprotams, ka minētie ieguvumi Konkursa dalībniekiem neizslēdz viens otru un līdz ar to var tikt noteikti paralēli.

Vienlaikus Konkursa žūrija secina, ka, lai nerastos pārpratumi neesošas judikatūras rezultātā, Konkursā paredzamas godalgas un līdz ar to veicami Konkursa nolikuma grozījumi, pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

25.jautājums

Nolikuma 4.1.punkts - kontekstā ar 4.1.p. ietverto norādi “iepirkuma līguma izpildes laikā būs jāveic detalizēta esošās situācijas analīze” lūdzam skaidrot, vai iepirkuma līguma noslēgšanas brīdī iepirkuma priekšmets un/vai pakalpojumu rezultāti (gala nodevumi) var nebūt pilnībā precizēti, aprakstīti līgumā? Ja “jā”, tad kāda apjoma izmaiņas (t.sk. darbu apjoma vai līguma summas ziņā) pieļauj Pasūtītājs iepirkuma līguma izpildes laikā?

25.Atbilde

Saskaņā ar metu konkursa „ Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” Nr. UR 2018/1 (turpmāk – Konkurss) nolikuma 4.1. apakšpunktu Konkursa dalībnieks Metu sagatavo, ievērojot šī Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” Konkursam noteiktās prasības un esošās situācijas aprakstu, kā arī ņemot vērā to, ka iepirkuma līguma izpildes gaitā būs jāveic detalizēta esošās situācijas analīze, lai nodrošinātu Nolikuma 1.6. punktā noteikto Konkursa mērķu sasniegšanu. Norādāms, ka ne iepirkuma līguma noslēgšanas brīdī, ne pēc tam iepirkuma līgumos nav pieļaujami grozījumi, kas mainītu iepirkuma priekšmetu. Attiecībā uz pakalpojumu rezultātu precizēšanu vēršam uzmanību, ka Konkursa nolikuma 1.1.apakšpunktān noteiktais iepirkuma priekšmets ietver arī pasūtītāja informācijas sistēmas uzturēšanu, kas cita starp ietver Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 3.2. apakšpunktā minēto informācijas sistēmas uzturēšanas obligāto nosacījumu N20 - jānodrošina sistēmas attīstības un izmaiņu konsultācijas, kuru ietvaros nodrošina sistēmas pielāgošanu, kas ietver sistēmas funkcionalitātes izstrādi un piegādi atbilstoši iesniegtajiem izmaiņu pieprasījumiem. Ievērojot minēto, saprotams, ka sistēmas pielāgojumu, kuri līguma noslēgšanas brīdī nebūs zināmi, ieviešana prasīs papildus detalizētu esošās situācijas analīzi. Attiecībā uz līgumcenu norādāms, ka tā nevar pārsniegt Konkursa nolikuma 1.7. apakšpunktā noteikto plānoto līgumcenu.

26.jautājums

Lūdzam precizēt nolikuma 4.4.punktā ietverto norādi “var sasniegt Meta mērķus ar citām pieejām” -

 • Vai ar minēto domāta Konkursa mērķu sasniegšana;
 • Vai minētā norāde paredz konkursa dalībnieka tiesības iesniegt piedāvājumu ar vairākiem variantiem (pieejām)?

26.Atbilde

Ar Konkursa nolikuma 4.4. punktā ietverto norādi “var sasniegt Meta mērķus ar citām pieejām” ir saprotama Konkursa nolikuma 1.6. apakšpunktā noteiktā mērķa sasniegšana.

Atbilstoši Konkursa nolikuma 5.1. apakšpunktam katrs Konkursa dalībnieks var iesniegt vienu Konkursa piedāvājumu par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu. Savukārt atbilstoši Konkursa nolikuma 4.4. apakšpunktam gadījumā, ja Konkursa dalībnieks var piedāvāt sasniegt Meta mērķus ar citām pieejām un risinājumiem, Konkursa dalībnieks var sagatavot un iesniegt Metu ar pamatojumu, kādā veidā Konkursa mērķi varēs sasniegt ar Konkursa dalībnieka piedāvāto risinājumu. Minētie apakšpunkti neparedz Konkursa dalībnieka tiesības iesniegt piedāvājumu ar vairākiem variantiem (pieejām). Ar citām pieejām un risinājumiem ir saprotamas no Konkursa dokumentos izvirzītajām prasībām atšķirīgas pieejas un risinājumi, proti, redzējums, kas atšķiras pat no Konkursa dokumentos ietvertā redzējuma ievirzes. Tai skaitā, bet ne tikai, piemēram, paredzot normatīvo aktu grozījumus no kuriem izriet obligātās prasības, kas noteiktas Konkursa 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”. Vienlaikus paredzot citas pieejas un risinājumus tie tiks vērtēti atbilstoši Konkursa nolikuma 6.4.6. apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, līdz ar to tiem jāsniedz pilnvērtīgs priekšstats par to kā rezultāts sasniedzams, turklāt jābūt realizējamiem līgumcenas un termiņu ietvaros.

27.jautājums

Nolikuma 4.5.punkts - kontekstā ar 4.5.p. lūdzam precizēt, vai Konkursa dalībniekam Meta piedāvājuma iesniegšanas laikā jāatbilst 4.pielikumā norādītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām?

27.Atbilde

Konkursa nolikuma 4.5. apakšpunktā noteikts, ka Konkursa dalībniekam, sagatavojot Metu, ir jāņem vērā Nolikuma 4.pielikums “Informācija par sarunu procedūru”. Savukārt, saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.5.apakšpunktu Konkurss un tam sekojošā sarunu procedūra tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Nolikumu. Konkursa rezultātā tiks noteikti līdz 3 (trīs) uzvarētājiem, kuri tiks uzaicināti uz Sarunu procedūru, saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā “Informācija par sarunu procedūru” norādītajiem noteikumiem. Norādāms, ka Konkursa ietvaros, atbilstoši Konkursa nolikuma 6.4.6. apakšpunktam tiek vērtēti Konkursā iesniegtie meti, bet ne Konkursa dalībnieki, ievērojot minēto, Konkursa dalībnieks var arī neatbilst Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Informācija par sarunu procedūru” 2.punktā noteiktajām prasībām pretendentiem, bet, ja Konkursa dalībnieks tiks noteikts kā viens no Konkursa uzvarētājiem un attiecīgi tiks uzaicināts uz Konkursam sekojošo sarunu procedūru, atbilstība Konkursa nolikuma 4.pielikuma pielikuma “Informācija par sarunu procedūru” 2.punktā noteiktajām prasībām būs obligāta – pretējā gadījumā pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības sarunu procedūrā un nevarēs pretendēt uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

28.jautājums

Nolikuma  4.6.punkts - kontekstā ar 4.6.punktā ietverto noteikumu “deviņu mēnešu laikā paredzot vismaz komercreģistra modernizāciju” lūdzam precizēt, vai jaunā sistēma 9 mēnešu laikā tiek izstrādāta un piegādāta Pasūtītājam, vai arī jānodrošina tās darbības uzsākšana produkcijas vidē?

28.Atbilde

Konkursa nolikuma 4.6. apakšpunktā noteikts, ka Konkursa dalībniekam, iesniedzot Metu, jāiepazīstas ar esošās situācijas aprakstu un jāizstrādā Pasūtītāja vesto reģistru modernizācijas plāna ideja, ievērojot reģistru modernizācijas Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteikto reģistru prioritāro secību, pirmo deviņu mēnešu laikā paredzot vismaz komercreģistra modernizāciju, kā arī jāpiedāvā redzējums modernizēto reģistru un visas esošās Pasūtītāja informācijas sistēmas uzturēšanai. Konkursa nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” 1.1.apakšpunktā savukārt norādīts, ka “9 mēnešu laikā nodrošināt jaunas informācijas sistēmas izbūvi, kas nodrošinās mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu, kā arī sadarbspēju ar informācijas izplatīšanas vidi un datu apmaiņu ar citām Valsts un pašvaldību iestādēm, primāri koncentrējoties uz Komercreģistra attīstību.”. Ievērojot minēto, saprotams, ka 9  mēnešu laikā jānodrošina sistēmas darbība produkcijas vidē.

29.jautājums

Nolikuma 4.8.punkts - vai norādītai “aptuveno izmaksu tāmei” ir jābūt:

 • Sagatavotai tādā detalizācijā , kura atbilst 4.2.punkta noteikumiem;
 • Saistošai konkursa dalībniekam un jākalpo par pamatu sarunu procedūras ietvaros precizējamam finanšu piedāvājumam

29.Atbilde

Konkursa nolikuma 4.2. apakšpunktā noteikts, ka Mets jāizstrādā ievērojot plānotās līgumcenas optimālu un ekonomisku finanšu līdzekļu pielietošanu potenciālās realizācijas laikā. Savukārt, atbilstoši Konkursa Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” P8 prasībai pretendents iesniedz kopējo UR vesto reģistru modernizācijas un uzturēšanas aktivitāšu ieviešanas plānu, paredzamo risku pārvaldības plānu, kā arī sniedz plānoto izmaksu sadalījumu par aktivitātēm. Ievērojot minēto, izmaksu sadalījums norādāms tā, lai Konkursa žūrijai būtu skaidri saprotams izmaksu sadalījums (katras aktivitātes paredzamās izmaksas), no kura būtu secināms arī Konkursa nolikuma 4.2. apakšpunktā noteiktais.

Atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma "Informācija par sarunu procedūru" 3.2.apakšpunktam sarunu gaitā Pasūtītājs un pretendents vienosies par tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu) un līguma noteikumiem. Savukārt atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma 1.4.apakšpunktam pretendentam informācija un finanšu piedāvājuma forma jāiesniedz, ievērojot tā Konkursā uzvarējušajā Metā noteikto, vienlaikus, ievērojot Iepirkuma komisijas šajā punktā minētās izvirzītās papildus, vai izslēgtās prasības. Ievērojot minēto, Konkursā iesniegtā meta aptuveno izmaksu tāmei ir jābūt par sarunu procedūrā iesniedzamajam finanšu piedāvājumam. Ievērojot minēto, kā arī metu konkursa būtību, Konkursam sekojošās sarunu procedūras rezultātā iesniedzamais finanšu piedāvājums jau daļēji būs iepriekš sagatavotais Konkursā viens no uzvarējušajiem metiem (daļā attiecībā uz izmaksām). Vienlaikus, sarunu procedūras ietvaros pasūtītājs ar piegādātājiem rīko sarunas par iepirkuma līguma noteikumiem, līdz ar to sarunu procedūras gaitā finanšu piedāvājums var tikt precizēts.

30.jautājums

Nolikuma 4.8.punkts - lūdzam minēt piemērus 4.8.punktā norādītājām “neparedzētajām aktivitātēm”, kā arī norādīt kārtību, kādā ar iepirkuma līgumu izpildi saistītās izmaksas varētu tikt attiecinātas uz neparedzētajām aktivitātēm.

30.Atbilde

Ar neparedzētām aktivitātēm saprotamas tādas aktivitātes, kuras nevarēja paredzēt vai ietekmēt ne pasūtītājs, ne Konkursa dalībnieks, piemēram, neparedzētas tehnoloģiju izmaiņas, pēkšņi normatīvo aktu grozījumi. Iepirkuma līguma izpildes gaitā izmaksas uz neparedzētajām aktivitātēm varētu tikt attiecinātas pusēm savstarpēji vienojoties.

31.jautājums

Kontekstā ar Nolikuma 6.4.6.apakšpunkta tabulas K4. ailē norādīto “informācijas sistēmas ekspluatācijas optimizāciju” lūdzam precizēt, vai ar minēto terminu Pasūtītājs ir domājis:

 • ar ekspluatāciju saistīto Pasūtītāja izmaksu optimizāciju (faktiski samazināšanu); un /vai
 • ar ekspluatāciju saistīto darba apjoma (piem., transakciju skaita) samazināšanu?

31.Atbilde

Atbilstoši Nolikuma 6.4.6. apakšpunktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam K4 Konkursa žūrijas komisija vērtēs vai un kā ir plānots optimizēt ekspluatācijas, uzturēšanas un citu IS integrāciju ar koplietošanas risinājumiem izmaksas, kā arī cik detalizēts un realizējams ir optimizācijas plāns. Ņemot vērā, ka Konkursa Nolikumā vai tā pielikumos nav izvirzīta noteikta prasība attiecībā uz to kura no jautājumā minētajām pozīcijām – darba apjoms vai izmaksas optimizējams primāri, piedāvātais risinājums atkarīgs no Konkursa dalībnieka piedāvājuma.  Norādāms, ka Konkursa mērķis ir, izmantojot radošo sacensību, iegūt iespējami labāko Metu Pasūtītāja vesto publisko reģistru modernizācijai un informācijas sistēmas uzturēšanai. Līdz ar to optimizēt vajadzētu abus gan izmaksas, gan darba apjomu, nepasliktinot situāciju nevienā no pozīcijām. Piedāvātais risinājums tiek vērtēts Nolikuma 6.4.6. apakšpunktā noteikto vērtēšanas kritēriju ietvaros.

32.jautājums

Saistībā ar Nolikuma 6.4.6.apakšpunktā sniegtajiem vērtēšanas kritērijiem, lūdzam skaidrot, kā tiek vērtēts izmaksu sadalījums un vai tiek vērtēts kopējais aptuvenais tāmes apjoms?

32.Atbilde

Atbilstoši Konkursa Nolikuma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” P8 prasībai pretendents iesniedz kopējo UR vesto reģistru modernizācijas un uzturēšanas aktivitāšu ieviešanas plānu, paredzamo risku pārvaldības plānu, kā arī sniedz plānoto izmaksu sadalījumu par aktivitātēm. Izmaksu sadalījums norādāms tā, lai Konkursa žūrijai būtu skaidri saprotams izmaksu sadalījums (katras aktivitātes paredzamās izmaksas). Izmaksas (jāietver visas plānotās izmaksas, tai skaitā licenču maksas) ierobežo Konkursa Nolikuma 1.7.apakšpunktā noteiktā plānotā līgumcena.

Konkursa nolikuma 6.4.6. apakšpunktā noteiktais kritērijs K8 paredz vērtēt vai un kā ir paredzēta informācijas sistēmas izstrādes un uzturēšanas darba plānošana, organizācija, risku pārvaldība un izmaksu sadalījums. Ievērojot minēto, izmaksu sadalījumā netiek vērtētas atsevišķas tā pozīcijas atrauti no kopējā redzējuma par informācijas sistēmas izstrādi un uzturēšanu visos kritērijā K8 minētajos aspektos. Augstāku vērtējumu saņem Konkursā iesniegtais mets, kas pirmkārt ietver visas kritērijā K8 minētās komponentes un otrkārt šo komponenšu savstarpējā mijiedarbība ir visoptimālākā.

Konkursa žūrija secina, ka Konkursa Nolikumā un tā pielikumos ietvertā informācija attiecībā uz Konkursam sekojošās sarunu procedūras rezultātā noslēdzamā līguma summu, tās sadalījumu ir pārāk neskaidra. Atbilstoši tiks veikti grozījumi Konkursa Nolikumā un tā pielikumos, pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

33.jautājums

Nolikuma 6.4.8.apakšpunktā ietverta norāde “tiesīgs piešķirt vienādas vietas”. Lūdzam precizēt, vai žūrijas locekļi piešķirs punktus vai vietas

33.Atbilde

Atbilstoši Konkursa nolikuma 6.4.8. apakšpunktam punktu skaits tiek piešķirts katram Žūrijas komisijas loceklim vērtējot Metu individuāli (piešķirot noteiktu punktu skaitu un pamatojot savu lēmumu). Žūrijas komisijas loceklis līdzvērtīgiem metiem ir tiesīgs piešķirt vienādas vietas.

Ievērojot minēto, norādāms, ka Konkursa žūrijas komisija piešķirs punktus un atbilstoši piešķirtajiem punktiem vietas, atbilstoši punktu kopsummai piešķirot arī vietas.

Konkursa žūrija secina, ka Konkursa Nolikuma 6.4.8. apakšpunkts būtu redakcionāli precizējams.

34.jautājums

Vai Nolikuma 9.1.punktā paredzētais ierobežojums neattiecas uz 4.8.punktā norādītajām neparedzētajām aktivitātēm, kuras var papildus tikt paredzētas iepirkuma vai iepirkuma līguma izpildes rezultātā ?

34.Atbilde

Nē, neattiecas. Atbilstoši Konkursa nolikuma 9.1.apakšpunktam Konkursa dalībnieks pēc Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām nevar grozīt savu Konkursa piedāvājumu. Minētais Konkursa nolikuma punkts attiecas tikai un vienīgi uz metu konkursa daļu.

35.jautājums

Vai Nolikuma 4.pielikuma 1.6. un 3.2.punktos paredzētie noteikumi attiecībā uz pušu pienākumu sarunu ceļā vienoties par iepirkuma līguma noteikumiem ir noteicošie jebkādu iespējamu pretrunu ar citiem nolikuma noteikumiem (t.sk. 4.pielikuma 5.3.punkta noteikumiem, kur faktiski paredzēts bezierunu pienākums iepirkuma uzvarētājam parakstīt pasūtītāja vienpusēji sagatavoto iepirkuma līgumu) gadījumā?  

35.Atbilde

Atbildot uz jautājumu norādāms, ka sarunu procedūras ietvaros atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 30.punktam iepirkuma procedūra, kurā pasūtītājs, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, apspriežas ar paša izraudzītiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem rīko sarunas par iepirkuma līguma noteikumiem. Minēto, proti sarunu rīkošanu ar izraudzītajiem piegādātājiem paredz arī Konkursa nolikuma 4.pielikums, līdz ar to nav pamatota norāde uz “pasūtītāja vienpusēji sagatavoto iepirkuma līgumu”. Attiecībā uz Konkursa nolikuma 4.pielikuma 5.3. apakšpunktu savukārt norādāms, ka minētais punkts neparedz bezierunu pienākumu sarunu procedūras uzvarētājam parakstīt pasūtītāja sagatavoto līgumu, bet gan nosaka pasūtītāja tālāko rīcību, ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no vispārīgās vienošanās noslēgšanas, atsauc savu piedāvājumu vai neiesniedz parakstītu vispārīgās vienošanās eksemplāru 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no Pasūtītāja vīzēta līguma eksemplāra izsniegšanas dienas. Ņemot vērā, ka sarunu procedūras rezultātā tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saprotams, ka piegādātājs no līguma slēgšanas tiesības var arī neizmantot, proti, atteikties no līguma slēgšanas.

36.jautājums

Vai atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma 3.2.-3.4.punktu noteikumiem sagatavotā tehniskā specifikācija un/vai finanšu piedāvājums varēs būtiski atšķirties no konkrētā pretendenta iesniegtā metu piedāvājuma?

36.Atbilde

Atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma "Informācija par sarunu procedūru" 3.2.apakšpunktam sarunu gaitā Pasūtītājs un pretendents vienosies par tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu) un līguma noteikumiem. Savukārt atbilstoši Nolikuma 4.2.apakšpunktam Konkursā iesniegtajam metam jābūt izstrādātam līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai Konkursa žūrijas komisijai rastos pilnīgs priekšstats par to un tas varētu kalpot par pamatu (darba uzdevumu) attiecīgā pakalpojuma līguma noslēgšanai. Ievērojot minēto, kā arī metu konkursa būtību, Konkursam sekojošās sarunu procedūras rezultātā iesniedzama tehniskā specifikācija jau daļēji būs iepriekš sagatavotais Konkursā viens no uzvarējušajiem metiem. Sarunu procedūras ietvaros pasūtītājs ar piegādātājiem rīko sarunas par iepirkuma līguma noteikumiem, līdz ar to sarunu procedūras gaitā darba uzdevums var tikt precizēts.

37.jautājums

Nolikuma 4.pielikuma 2.13.7.punktā datu aizsardzības speciālistam ir noteikta prasība “ir veikts datu apstrādes novērtējums vismaz 1 (vienai) informācijas sistēmai, kuras reģistrēto lietotāju skaits ir vismaz 20 000”. Lūdzam precizēt, kas domāts ar “sistēmas novērtējumu”, jo kopš 2015.gada novērtējumus veic datu apstrādēm, nevis sistēmām (skat.: https://likumi.lv/ta/id/274002-kartiba-kada-sagatavo-un-iesniedz-personas-datu-apstrades-atbilstibas-novertejumu), un kopš 2015.gada datu aizsardzības speciālisti tādus novērtējumus neveic.

37.Atbilde

Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumu Nr.216 “Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” 2.punktā paredzēts, ka šie noteikumi attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām, kurām deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi. Kā jau norādīts jautājumā novērtējumu veic nevis sistēmai, bet datu apstrādei, kā mērķis ir izvērtēt personas datu apstrādes faktiskos apstākļus un to atbilstību normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. Vienlaikus nav patiess apgalvojums, ka datu aizsardzības speciālists neveic datu apstrādes novērtējumus. Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 12.maija noteikumu Nr.216 “Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu” 7.punktam novērtējumu sagatavo personas datu aizsardzības speciālists vai persona, kura ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo vai akadēmisko augstāko izglītību, kurai ir zināšanas personas datu aizsardzības jomā un kurai ir vismaz viena gada pieredze personas datu aizsardzības vai informācijas tehnoloģiju, vai audita, kā arī tam līdzvērtīgu pārbaužu veikšanas jomā. Ievērojot minēto, Konkursa nolikuma 4.pielikuma 2.13.7. punktā noteiktā prasība atzīstama par atbilstošu normatīvajam regulējumam, vienlaikus Konkursa žūrijas komisija secina, ka prasībā lietotais formulējums precizējams, skaidrojot, ka jābūt veiktam tādas datu apstrādes, kas paredz datu apstrādi informācijas sistēmā, kuras reģistrēto lietotāju skaits ir vismaz  20 000, novērtējumam.

38.jautājums

Iepazīstoties ar Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” un pārējiem meta sagatavošanai pieejamiem Pasūtītāja dokumentiem, lūdzam sniegt papildus informāciju par:

 • Pasūtītāja izmantoto fizisko serveru parametriem: operatīvās atmiņas apjoms, izmantotie procesori, diski, tīkls;
 • Cisco blade sistēmu, norādot modeļus, blade grozu un pašu serveru konfigurāciju.

Kā arī lūdzam aprakstīt:

 • Kāda tipa diski tiek izmantoti katrā iekārtā (HP StoreVirtual 4330/HP LeftHand P4500/NetApp)  un ar kādām kapacitātēm?
 • Kādas ir IOPS prasības pret datu glabāšanas iekārtām?

38.Atbilde

Konkursa žūrija secina, ka Konkursa nolikuma 1.pielikums papildināms ar jautājuma a) un b) apakšpunktā minēto informāciju. Atbilstoši tiks veikti grozījumi Konkursa nolikuma pielikumā, pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

Ar esošajām datu glabātavām tiek nodrošināta Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbība. IOPS prasības pret esošajām datu glabātavām nav definētas. Ar esošajām datu glabātavām (Konkursa nolikuma 1.pielikuma 2.13.2.2. apakšpunkts – IOPS prasības pieejamas iekārtu ražotāju tīmekļa vietnēs) tiek nodrošināta esošās Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbība. No pasūtītāja puses IOPS prasības datu glabātavām nav definētas. Pretendentam plānojot modernizāciju jāņem vērā esošo tehnisko risinājumu specifikācija, lai tiktu nodrošināta nepieciešamā veiktspēja.

Pretendentam plānojot modernizāciju jāņem vērā esošo tehnisko risinājumu specifikācija, lai tiktu nodrošināta nepieciešamā veiktspēja.

Konkursa žūrija secina, ka Konkursa nolikuma 1.pielikums papildināms ar jautājuma c) apakšpunktā minēto informāciju. Atbilstoši tiks veikti grozījumi Konkursa nolikuma pielikumā, pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.

39.jautājums

 Ņemot vērā, ka Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” 2.13.2.p. “Fiziskā infrastruktūra” aprakstīti 9 no 11 fiziskajiem serveriem, lūdzam tādā pašā veidā aprakstīt iztrūkstošos divus serverus.

39.Atbilde

Konkursa žūrija secina, ka Konkursa nolikuma 1.pielikums papildināms ar jautājumā minēto informāciju. Atbilstoši tiks veikti grozījumi Konkursa nolikuma pielikumā, pagarinot Nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto termiņu Konkursa piedāvājumu iesniegšanai.