• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Jautājumi par metu konkursu „Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija”

1.jautājums

Lūdzam sniegt informāciju par metu konkursa “Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” (Nr. UR2018/2) nolikuma 4.pielikuma 4.sadaļā “Piedāvājumu vērtēšanas kārtība” 4.2.1.-4.2.5.  punktos minēto kritēriju piešķiršanas kārtību vai to svērtajiem svariem. Šī informācija ir nepieciešama, lai -

1) saprastu Pasūtītāja prioritātes piedāvājumu izvērtēšanā;

2) izvērtētu pretendenta piedāvājuma sagatavošanas lietderību (piemēram, gadījumā, ja liels punktu skaits tiek piešķirts par piedāvātā pakalpojuma zemāko cenu).

Vēršam uzmanību uz to, ka informācijas sniegšana par vērtēšanas kārtību jau pēc piedāvājumu saņemšanas neatbilst iepirkumu labajai praksei.

1. Atbilde

Atbilstoši metu konkursa „ Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” Nr. UR 2018/2 (turpmāk – Konkurss) nolikuma 4.pielikuma “Informācija par sarunu procedūru” 4.2. apakšpunktam saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks vērtēts pēc šādiem kritērijiem (detalizēts kritēriju apraksts un punktu piešķiršanas kārtība tiks aprakstīta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus Sarunām) - piedāvātā pakalpojuma cena; pretendenta piedāvātās projekta komandas kompetence un pieredze atbilstoši 2.12. punktā izvirzītajām prasībām; Konkursa žūrijas piešķirtais piedāvājuma vērtējums, piedāvātās risku novēršanas metodoloģijas pielietojums un piedāvāto biznesa prasību detalizācijas pakāpe. Norādāms, ka norādītajiem kritērijiem būs vienāds svars iepirkuma komisijai vērtējot iesniegtos piedāvājumus.

2.jautājums

Jautājums par Nolikuma 4. pielikums - Informācija par sarunu procedūru:

Šī dokumenta punkts Nr. 2.9. nosaka - Pretendentam pēdējo trīs gadu laikā (2015., 2016., 2017.gads) ir pieredze (projekts pabeigts iepriekšējo trīs gadu laikā) vismaz vienas informācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā vai uzturēšanā, ja uzturēšanas laikā realizēta informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde, kuru izmanto vismaz 100 000 (simts tūkstoši) lietotāji;

Kā arī nolikuma 2.12.1, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.12.5, 2.12.6. un 2.12.7.punktu nosaka prasību par pieredzi sistēmas ar “... reģistrēto lietotāju skaits ir vismaz 20 000” 

Vai pareizi saprotam šo nolikumu (un līdzšinējos skaidrojumus par šīs sistēmas iepirkumu) un  sistēma ar tajā esošajiem vismaz 100 000 reģistrēto tiesību subjektiem - potenciālajiem lietotājiem tiks uzskatīta par atbilstošu šo norādīto punktu prasībām?

2. Atbilde

Saskaņā ar metu konkursa „ Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” Nr. UR 2018/2 (turpmāk – Konkurss) nolikuma 4.pielikuma “Informācija par sarunu procedūru” 2.9. apakšpunktu pretendentam izvirzīta sekojoša prasība – pēdējo piecu gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gads) ir pieredze (projekts pabeigts iepriekšējo trīs gadu laikā) vismaz vienas informācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā vai uzturēšanā, ja uzturēšanas laikā realizēta informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde, kuru izmanto vismaz 100 000 (simts tūkstoši) lietotāju. Savukārt, saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.pielikuma “Informācija par sarunu procedūru” 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4., 2.12.5., 2.12.6., 2.12.7. apakšpunktiem Pretendenta speciālistiem izvirzīta prasība pēc pieredzes pēdējo trīs gadu laikā, kas saistīta ar informācijas sistēmas, kuru izmanto vismaz 20 000 (divdesmit tūkstoši) lietotāji, izstrādi.

Prasība izvirzīta attiecībā uz vispārējo informācijas sistēmas lietotāju skaitu nevis vienlaicīgo lietotāju skaitu vai potenciālo lietotāju skaitu, ņemot vērā, ka veicot sistēmas uzturēšanu, kā arī informācijas sistēmu papildinājumu izstrādi, būtisks ne tikai veiktspējas ātrums, bet arī sistēmas lietotāju administrēšana, atbalsts, informēšana un pārvaldība. Konkursa pasūtītāja gadījumā, nereti sistēmas lietotājiem ir jāsniedz arī konsultācijas, skaidrojumi, apmācības, kas īpaši aktuāli strauju normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kuri paredz lietotājiem salīdzinoši īsos termiņos iesniegt reģistrācijas pieteikumus. No Pretendenta tiek sagaidīta praktiska pieredze ar sistēmu, kurai ir pietiekami liels skaitu sistēmas lietotāju, līdz ar to potenciāla, iespējama pieredze nebūs uzskatāma par pietiekamu.

Tāpat norādāms, ka izvirzītās prasības apmērs – 100 000 lietotāju nesasniedz pat pusi no Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu – potenciālo lietotāju skaita (20 000 lietotāju nesasniedz pat vienu piektdaļu) – vairāk nekā 213 000 aktīvu uzņēmumu un komersantu vien, līdz ar to prasība attiecībā pret pasūtītāja faktisko situāciju jau ir mazināta, lai veicinātu konkurenci.  

Papildus – Konkursa pasūtītājs jau iepriekš publiskajos iepirkumos ir izvirzījis līdzvērtīgas prasības pretendentiem un tas nav kavējis publiskā iepirkuma procedūrā pieteikties vairākiem pretendentiem, tādejādi atspoguļojot konkurenci.

Ievērojot minēto, par Konkursa nolikuma 4.pielikuma 2.9.apakšpunktā izvirzītajai prasībai atbilstošu netiks uzskatīta pieredze informācijas sistēmas, kurai bijuši 100 000 potenciālo lietotāju, uzturēšana. Savukārt, Konkursa nolikuma 4.pielikuma 2.12.1., 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4., 2.12.5., 2.12.6., 2.12.7. apakšpunktos izvirzīto prasību attiecināšanas uz sistēmas potenciālo lietotāju skaitu gadījumā Pretendenta piedāvājums saņems zemāku vērtējumu atbilstoši saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.

3.jautājums

Sakarā ar projekta specifiku (ontoloģija, jauns datu modelis), var rasties pamatota nepieciešamība mainīt datu apmaiņas formātu pastāvošajās datu apmaiņās. Vai tas ir akceptējams no Pasūtītāja puses?

3.Atbilde

Metu konkursa „ Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” Nr. UR 2018/2 (turpmāk – Konkurss) dalībniekam, iesniedzot metu ir jāņem vērā visas Konkursa nolikumā noteiktās prasības. Ja ievērojot izvirzītās prasībās Konkursa dalībnieks spēj piedāvāt datu apmaiņas formāta maiņu pastāvošajās prasībās, tad šāda pieeja ir akceptējama. Vienlaikus jāņem vērā, ka piedāvātajam redzējumam būtu jābūt pilnvērtīgam un praktiski realizējamam, proti, būtu jāņem vērā iespējamie riski, piemēram, budžeta nepieejamība citām iestādēm tehnisko risinājumu maiņai utml.

4.jautājums

Lūdzam skaidrojumu par nolikuma punktā 6.4.7 aprakstīto vērtēšanas kritēriju K1, kas paredz: “Konkursa dalībnieks piedāvājis redzējumu par esošās sistēmas tehnoloģiski novecojušo (piemēram FoxPro) komponenšu modernizāciju 9 mēnešu laikā.”. Kuras vēl tehnoloģijas bez FoxPro tiek uzskatītas par tehnoloģiski novecojušām?

4.Atbilde

Konkursa dalībnieka ziņā ir sagatavojot metu norādīt, kuras tehnoloģijas tiek uzskatītas par novecojušām vai tādām kuras būtu jānomaina. Kā norādīts Konkursa nolikuma 1.pielikumā “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 3.punkta prasībā P1, kas ir Konkursa nolikuma apakšpunktā 6.4.7 noteiktā vērtēšanas kritērija K1 saistītā prasība - Konkursa dalībnieks sniedz redzējumu par kopējo informācijas sistēmas arhitektūru, tās attīstību  un izvēles pamatojumu. Ievērojot minēto, Konkursa dalībnieks metā pamato, kāpēc attiecīgā tehnoloģija metu konkursa dalībnieka ieskatā ir novecojusi un maināma.

5.jautājums

Lūdzam skaidrojumu par nolikuma punktā 6.4.7 aprakstīto vērtēšanas kritēriju K1, kas paredz: “Konkursa dalībnieks piedāvājis redzējumu par esošās sistēmas tehnoloģiski novecojušo (piemēram FoxPro) komponenšu modernizāciju 9 mēnešu laikā.”. Kāds ir pēdējais atteikšanās no FoxPro tehnoloģijas termiņš, ņemot vērā, ka ir iespējami vairāki scenāriji migrācijai prom no FoxPro?

5.Atbilde

Atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikumā “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 3.punktā norādītajam no Konkursa dalībniekiem tiek sagaidīts redzējums par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru modernizāciju. Primāri 9 mēnešu periodā nodrošinot jaunu reģistrācijas procesu komersantiem, iekļaujot komersantu reģistrācijas pašapkalpošanās portālu, (kur klientiem iespējams iesniegt pieteikumus komercreģistrā) un Uzņēmumu reģistra darbinieku funkciju veikšanai nepieciešamo darba vidi. Ievērojot minēto, daļā, kas skar komercreģistra modernizāciju termiņš ir 9 mēneši, kas arī norāda uz atteikšanos no novecojušajām tehnoloģijām laika intervālu minētajā reģistrā. Savukārt pārējās Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un attīstība paredzēta 52 mēnešu periodā, balstoties uz komercreģistra pārveides ietvaros izstrādāto tehnisko risinājumu. Šis termiņš jāņem vērā attiecībā uz pārējo reģistru modernizāciju. Lai kādi scenāriji tiktu izvēlēti tehnoloģiski novecojušo komponenšu realizācijas termiņš ir jāievēro.

6.jautājums

Nolikuma 1.pielikuma 2.lpp. ir šāds izteikums:
“… ir jānodrošina visu saistīto URIS reģistru uzturēšana un attīstīšana atbilstoši aktuālām tehnoloģijām un pārējo 12 publisko reģistru modernizācija 52 mēnešu garumā”.
Lūdzam precizēt vai šajā izteikumā minētie ar URIS saistītie reģistri atbilst Nolikuma 1.pielikuma 2.1.2.apakšpunktā uzskaitītiem 20 reģistriem (t.sk. Lietvedībai).
Tāpat lūdzam skaidrot kā šī izteikuma prasība par 12 reģistru modernizāciju saskan ar Nolikuma 1.pielikuma prasību N.18., kas paredz 14 reģistru modernizāciju noteiktā prioritārā secībā.

6. Atbilde

Atbilstoši metu konkursa „ Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” Nr. UR 2018/2 (turpmāk – Konkurss) nolikuma 1.pielikumā “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 2.lapaspusē norādītajam “Ņemot vērā, ka līdzšinējā URIS uzturēšanas līguma darbība beidzas 2018. gada 1. decembrī un to, ka URIS moduļi ir savstarpēji cieši integrēti, tad ir jānodrošina visu saistīto URIS reģistru uzturēšana un attīstīšana atbilstoši aktuālām tehnoloģijām un pārējo 12 publisko reģistru modernizācija 52 mēnešu garumā, tādā veidā nodrošinot URIS nepārtrauktu funkcionēšanu.” Minētajā teikumā tātad norādīts uz publiskajiem reģistriem – reģistriem normatīvo aktu izpratnē. Savukārt, Konkursa nolikuma 1.pielikumā “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 2.1.2. apakšpunktā norādīti visi pašreiz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra funkciju veikšanai uzturētie reģistri. Minētajā apakšpunktā vārds reģistri zemsvītras atsaucē paskaidrots, proti, ka ar reģistru šī punkta izpratnē tiek saprasti - biznesa loģikas vienumi, kas sastāv no lietotāja saskarnes, datu bāzes un iekšējām datu apmaiņām, kas nodrošina reģistra darbību, tiesību piešķiršana darbam konkrētajā reģistrā, iestatījumu konfigurācijas datnes un visi funkcionālie moduļi, kas primāri kalpo reģistra darbības nodrošināšanai. Ievērojot minēto, Konkursa nolikuma 1.pielikumā “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 2.lapaspusē norādīts uz 12 publiskajiem reģistriem normatīvā regulējuma izpratnē, savukārt, 2.1.2.apakšpunktā, to īpaši paskaidrojot, uz reģistriem tehniskā izpratnē. Jāņem vērā, ka 2.lapaspusē aprakstīts dokumenta nolūks, savukārt, 2.1.2.apakšpunktā esošās situācijas apraksts. Informācijas sistēmas modernizācijas obligātie nosacījumi, kas jāievēro Konkursa dalībniekam, izstrādājot metu, norādīti Konkursa nolikuma 1.pielikuma 3.1. punktā “Informācijas sistēmas modernizācijas obligātie nosacījumi”. Minētā punkta prasībā N18 norādīti reģistri prioritārā secībā, kuru modernizācijas redzējums jāpiedāvā Konkursa dalībniekam.

7.jautājums

Lūdzam precizēt, vai ieviešamais DocLogix dokumentu vadības rīks pārņems arī Uzņēmumu reģistra (UR) subjektu reģistrācijas pieteikumu un dokumentu reģistrēšanas funkcionalitāti, ko šobrīd realizē VFP bāzētais Lietvedības modulis. Ja modernizācijas ietvaros jāizstrādā jauns moderns lietojums reģistrācijas pieteikumu un dokumentu reģistrācijai, lūdzam aprakstīt tā mijiedarbību ar un atkarības no ieviešamā DocLogix dokumentu vadības rīka.

7. Atbilde

Konkursa dalībniekam jāizstrādā mets atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 3.1. punkta “Informācijas sistēmas modernizācijas obligātie nosacījumi” prasībai N17, kurā norādīts, ka sistēmā lietotājam ērtā veidā ir jāspēj atlasīt informāciju, kombinējot sekojošas tēmas: iesniegtie reģistrācijas pieteikumi, reģistrētie pieteikumi, reģistrētās amatpersonas, reģistrētie dalībnieki, reģistrētie prokūristi, reģistrētie masu informācijas līdzekļi, reģistrētie koncesiju un PPP līgumi, reģistrētās izšķirošās ietekmes; parakstīšanas apliecināšanas žurnāls, fiziskas personas, kurām reģistrēti maksātnespējas procesi un/ vai nodrošinājuma līdzekļi, mantiskā ieguldījuma vērtētāji, reģistrācijas pieteikumu statistikas iegūšana sadalījumā pa laika periodu, reģistriem, nodaļām un lēmuma veidiem (reģistrēti, atlikti, atteikti), lietotāju darbību uzskaite, statistika par administratīvo pārkāpumu lietām un darbības kontroli sadalījumā pa laika periodu, reģistriem, un nodaļām, pieteikumi pēc iesniegšanas laika, pieteikumi pēc iesniegšanas veida (kanāls), pieteikumi pēc izsniegšanas veida (kanāls), pieteikumi pēc iesniedzēja, pieteikumi pēc tiesību subjekta veida, pieteikumu izskatīšanas kavējumu skaits, komersantu reģistrācijas pašapkalpošanās portālā uzsāktie un pabeigtie komersantu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas gadījumi, iesniegto sūdzību skaits par komersantu reģistrācijas pašapkalpošanās portālā sniegto pakalpojumu.
Kā norādīts Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 2.1.2.1. punktā no 2018. gada 1. jūnija UR sarakstes dokumenti tiks reģistrēti DocLogix dokumentu vadības sistēmā ar atsevišķiem izņēmumiem, piemēram, pieteikumi dokumentu pirmspārbaudei un atbildes uz tiem, iesniegumi par uzņēmumu, komersantu sapulču sasaukšanu, sarakste par nodrošinājumu reģistrēšanu un informācijas pieprasījumi.
Atbilstoši nolikuma 1.pielikuma “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 2.14.8. punktam Pretendentam modernizējot reģistrus un veicot informācijas sistēmas uzturēšanas un papildināšanas pakalpojumus ir jāparedz, ka ir ieviešama funkcionalitāte, kas nodrošina sasaisti ar UR pašlaik ieviešanas stadijā esošo Lietvedības sistēmu DocLogix (ieviešanas termiņš 2018.gada 1.jūnijs), kas uzkrās informāciju par UR sarakstes dokumentāciju, tai skaitā par sarakstes dokumentāciju, kas attiecināma uz reģistrācijas lietām. Tas nozīmē, ka informācijas sistēmas modernizācijas ietvaros ir jānodrošina tiesību subjektu reģistrācijas funkcionalitāte,  DocLogix sistēmā reģistrētajiem sarakstes dokumentiem un attiecīga paziņojuma parādīšanu gadījumā, ja par konkrēto subjektu, kura lietā tiek uzsāktas reģistrācijas darbības, ir reģistrēts kāds sarakstes dokuments.  
Process:
DocLogix jāsaņem pieprasījums no modernizējamās informācijas sistēmas un jāatgriež attiecīgo saistīto (par konkrēto subjektu) dokumentu sarakstu modernizējamai informācijas sistēmai.
Modernizējamās informācijas sistēmas lietotājs, izmantojot modernizējamās informācijas sistēmas saskarni, iepazīstas ar saistīto dokumentu sarakstu. Izmantojot saites uz DocLogix sistēmu, atver un lasa dokumentus DocLogix sistēmā.
Tīmekļa pakalpe: DocLogix sistēma nodrošinās tīmekļa pakalpi, kuru izmantos modernizējamās informācijas sistēmas lietotājs (valsts notārs).
Ieejas parametri: Subjekta reģistrācijas nr. vai fiziskai personai (reģistrējot fiziskas personas maksātnespējas procesu vai nodrošinājuma līdzekli) – personas kods
Atgriežamie dati:
Tiks atgriezti metadati par tiem dokumentiem, kas ievadīti saņemtās un nosūtāmās sarakstes mapēs un kuru laukā “Satura subjekti” ir ievadīts kontakts ar norādīto reģistrācijas numuru vai personas kodu.
Atgriežami dati:

Nr.

Atribūts

Tips

Apraksts

1.      

Reģistrācijas Nr.

Teksts

 

2.      

Reģistrācijas datums

Datums/laiks

 

3.      

Izklāsts

Teksts

 

4.      

Objekta ID

Teksts

Tiks izmantots saites izveidē, lai nodrošinātu iespēju atvērt attiecīgo dokumentu DocLogix sistēmā.

Papildu pārbaude:
•    ja dokuments ir ievadīts saņemtās sarakstes mapē, tad tiek atgriezti tikai neizpildīti dokumenti (aizpildīts lauks “Kontroles termiņš” un nav “Noņemts no kontroles”)
•    ja dokuments ir ievadīts nosūtāmās sarakstes mapē, tad tikai tie, kuriem ir atzīme laukā “Sagatavots kā uzziņa”.
Atgriezto dokumentu (dokumentu metadatu) saraksts tiek sakārtots dokumentu reģistrācijas secībā, sākot ar jaunāko reģistrēto (saraksta augšpusē).

8.jautājums

UR šobrīd uztur e-pakalpojumu “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” (EP119), kas nodrošina dažāda veida jaunu UR subjektu un esošo subjektu datu izmaiņu reģistrāciju, veicot datu izgūšanu no iesniedzēju aizpildītām elektroniskām veidlapām. Lūdzam norādīt galvenos iemeslus, kāpēc šis risinājums neatbilst pašreizējām UR vajadzībām, lai izvairītos no šādām un līdzīgām neatbilstībām izstrādājamajā jaunajā risinājumā.

8.Atbilde

Norādāms, ka pakalpojumi portālā www.latvija.lv minēti vairākos pašreizējās situācijas apraksta punktos, Konkursa dalībniekam, iesniedzot metu, savā risinājumā ir jāpiedāvā turpmākā saistība ar esošajiem pakalpojumiem, jāsniedz vērtējums attiecībā uz esošo risinājumu saglabāšanu vai to pārveidi atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Papildus jāievēro, ka atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 3.1. apakšnodaļas "Informācijas sistēmas modernizācijas obligātie nosacījumi" nosacījumam N4 "Reģistru sadarbība" - modernizējot informācijas sistēmu, ir jānodrošina sadarbība ar citiem URIS reģistriem (ja ir šāda vajadzība), kā arī datu nodošanas saderība ar datu izplatīšanas kanāliem (VISS, “latvija.lv”, atkalizmantotāji utml.). Konkursa nolikumā nav norādīts, ka pašreizējie risinājumi neatbilst pasūtītāja vajadzībām pilnībā, bet gan norādītas jaunas pasūtītāja vajadzības, redzējums kuru realizācijai Konkursa dalībniekam jāsniedz metā.

9.jautājums

Iepriekšējā e-pakalpojuma EP119 versija bija realizēta, nodrošinot klientiem iespēju ievadīt informāciju par reģistrējamo vai maināmo subjektu tīmekļa aplikācijā vairākos soļos. Šī arhitektūra neatbilda UR vajadzībām, un rezultātā tika izstrādāta pašreizējā EP119 versija. Līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā par esošo e-pakalpojuma EP119 versiju lūdzam norādīt galvenos iemeslus, kāpēc iepriekšējā e-pakalpojuma EP119 versija neatbilda UR vajadzībām.

9.Atbilde

Norādāms, ka pakalpojumi portālā www.latvija.lv minēti vairākos pašreizējās situācijas apraksta punktos, Konkursa dalībniekam, iesniedzot metu, savā risinājumā ir jāpiedāvā turpmākā saistība ar esošajiem pakalpojumiem, jāsniedz vērtējums attiecībā uz esošo risinājumu saglabāšanu vai to pārveidi atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Papildus jāievēro, ka atbilstoši Nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 3.1. apakšnodaļas "Informācijas sistēmas modernizācijas obligātie nosacījumi" nosacījumam N4 "Reģistru sadarbība" - modernizējot informācijas sistēmu, ir jānodrošina sadarbība ar citiem URIS reģistriem (ja ir šāda vajadzība), kā arī datu nodošanas saderība ar datu izplatīšanas kanāliem (VISS, “latvija.lv”, atkalizmantotāji utml.). Konkursa nolikumā nav norādīts, ka pašreizējie risinājumi neatbilst pasūtītāja vajadzībām pilnībā, bet gan norādītas jaunas pasūtītāja vajadzības, redzējums kuru realizācijai Konkursa dalībniekam jāsniedz metā. Attiecībā uz iepriekšējo EP119 versiju, savukārt, norādāms, ka nomainot iepriekšējo EP119 versiju pret jauno versiju acīmredzot jau tika pilnveidota iepriekšējā versija atbilstoši pasūtītāja prasībām. Tā kā EP119 iepriekšējā versija nav aktuālās pasūtītāja situācijas komponente, kā arī nekādā veidā neietilpst Konkursa tvērumā, plašākus komentārus par to Konkursa ietvaros sniegt nav iespējams.  Papildus norādāms, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 1.7. apakšpunktā noteiktajam Konkursa mērķis ir, izmantojot radošo sacensību, iegūt iespējami labāko Metu Pasūtītāja informācijas sistēmas attīstībai, ietverot uzturēšanu un vesto publisko reģistru modernizāciju. Kā secināms arī no Konkursa nolikuma 6.4.7. apakšpunkta – Konkursa dalībniekam metā jāsniedz savs redzējums, piedāvājums Konkursa mērķa sasniegšanai, protams, ņemot vērā Nolikumā noteiktās prasības un esošās situācijas aprakstu.

10.jautājums

Lūdzam precizēt, kādu funkcionalitāti UR šobrīd nodrošina Talend ESB. Vai Talend ESB būtu jāuzskata par nākotnes risinājuma būtisku sastāvdaļu?

10.Atbilde

Galvenā funkcionalitāte, kuru nodrošina TalendESB ir pieprasījumu maršrutēšana un auditēšana. Papildus:
- EP119 pakalpojumā ir CaseDocumentGet route, kas pēc identifikatora nolasa notāra lēmumu no failu repozitorija;
- E-Justice portālā failu lasīšanas routei ir arī autorizācijas funkcija, kas pārbauda, vai lietotājs ir tiesīgs pieprasīt norādīto dokumentu;
- Komercķīlu reģistrācijas pakalpojumā pieprasījumu maršrutēšana/auditēšana, kā arī visi pieprasījumi uz ārējām sistēmām (CSDD, LDC utt.) notiek caur TalendESB.
Konkursa nolikuma 1.pielikumā “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” 3.punkta prasībā P1 noteikts, ka Konkursa dalībnieks metā sniedz redzējumu par kopējo informācijas sistēmas arhitektūru, tās attīstību  un izvēles pamatojumu. Ievērojot minēto, Konkursa dalībnieks metā pamato, kāpēc attiecīgā tehnoloģija metu konkursa dalībnieka ieskatā ir vai nav jāuzskata par nākotnes risinājuma sastāvdaļu.

11.jautājums

Vai nākotnes risinājumā visos gadījumos ir nepieciešama UR klientu reģistrācijas pieteikumu datu, no tiem uzģenerēto dokumentu un citu pievienoto dokumentu elektroniska parakstīšana? Vai jāparaksta katrs dokuments atsevišķi?

11.Atbilde

Saskaņā ar Dokumentu juridiskās spēka likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā citastarp iekļauj parakstu (izņemot likumā paredzētus gadījumus). Savukārt, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta piekto daļu elektronisko dokumentu apritē starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs. Attiecībā uz Uzņēmumu reģistrā reģistrācijai iesniedzamajiem dokumentiem izņēmumi šobrīd nav noteikti. Ievērojot minēto, dokumentiem, lai tiem būtu juridiskais spēks, jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ņemot vērā, ka katram dokumentam jānodrošina juridiskais spēks arī tos izsniedzot klientiem, katrs dokuments jāparaksta atsevišķi. Vienlaikus norādāms, ka Konkursa nolikumā izvirzītās prasības neierobežo Konkursa dalībnieka iespējas metā norādīt savu redzējumu tam kā tehniski risināt dokumentu parakstīšanu kopā, ja rezultātā iespējams nodrošināt arī dokumentu izsniegšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

12.jautājums

Nolikuma 1.pielikuma prasībā N.3. teikts “Sistēmai jānodrošina Regulas Nr.910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū… prasības”. Lūdzam paskaidrot, tieši kādas eIDAS prasības attiecībā uz identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem ir jānodrošina. Vai jāizmanto tikai kvalificēti pakalpojumi eIDAS nozīmē?

12.Atbilde

Konkursa nolikuma 1.pielikuma “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” prasībā N3 “Autentificēšanās” ir norādīts, ka sistēmai ir jānodrošina Regulas Nr.910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK, prasības. Minētās prasības kontekstā norādāms, ka autentificēšanās atbilstoši minētās Regulas prasībām jau tiks nodrošināta Valsts reģionālās attīstības aģentūras autentifikācijas modulī. Savukārt, Konkursa Nolikuma 1.pielikuma “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” prasībā N6 “Pieteikumu parakstīšana” ir norādīts, ka sistēmai ir jānodrošina iespēja parakstīt un pārbaudīt pieteikumus ar  Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegto drošo elektronisko parakstu. Ja Konkursa dalībnieks nesaskata iespēju izveidot šādu funkcionalitāti,  tad no Konkursa dalībnieka tiek sagaidīts risinājums kā realizējams pakalpojums, kurā tiktu ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 23.jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū prasības. Minētās prasības ietvaros attiecīgi nodrošināmas prasības attiecībā uz dokumentu, kas parakstīti atbilstoši minētās regulas prasībām iesniegšana portālā, vienlaikus nodrošinot arī citas Konkursa nolikumā noteiktās prasības, piemēram, N5 un N7. Piemēram (turpmāk minētais uzskatāms tikai par ilustratīvu piemēru, lai labāk saprastu prasības būtību), ja Konkursa dalībnieks metā neparedz redzējumu attiecībā uz funkcionalitāti, kas nodrošina iespēju parakstīt un pārbaudīt pieteikumus ar  Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegto drošo elektronisko parakstu, jāpiedāvā redzējums dokumentu sagatavošanai portālā, to parakstīšanai ārpus portāla, vienlaikus nodrošinot tajos ietverto ziņu nemainīgumu un tālāku iesniegšanu portālā, atpazīstot attiecīgo dokumentu piemēram pēc QR koda. Vienlaikus norādāms, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK kā tieši piemērojams normatīvais akts ir jāievēro tāpat kā jebkurš cits normatīvais akts, ja tajā noteiktais attiecināms uz kādu no metā ietvertajiem risinājumiem.

13.jautājums

Vai ar prasībā N.6. minēto “drošo elektronisko parakstu” domāts kvalificēts elektroniskais paraksts eIDAS izpratnē?

13.Atbilde

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 1.panta 6.punktu drošs elektroniskais paraksts ir kvalificēts elektroniskais paraksts Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr.  910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — Regula Nr.  910/2014/ES) 3. panta 12. punkta izpratnē. Konkursa Nolikuma 1.pielikuma “Pasūtītāja prasības meta izstrādei” prasībā N6 “Pieteikumu parakstīšana” ir norādīts, ka sistēmai ir jānodrošina iespēja parakstīt un pārbaudīt pieteikumus ar  Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegto drošo elektronisko parakstu. Ja Konkursa dalībnieks nesaskata iespēju izveidot šādu funkcionalitāti,  tad no Konkursa dalībnieka tiek sagaidīts risinājums kā realizējams pakalpojums, kurā tiktu ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 23.jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū prasības. Minētās prasības ietvaros attiecīgi nodrošināmas prasības attiecībā uz dokumentu, kas parakstīti atbilstoši minētās regulas prasībām iesniegšana portālā, vienlaikus nodrošinot arī citas Konkursa nolikumā noteiktās prasības, piemēram, N5 un N7. Piemēram (turpmāk minētais uzskatāms tikai par ilustratīvu piemēru, lai labāk saprastu prasības būtību), ja Konkursa dalībnieks metā neparedz redzējumu attiecībā uz funkcionalitāti, kas nodrošina iespēju parakstīt un pārbaudīt pieteikumus ar  Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegto drošo elektronisko parakstu, jāpiedāvā redzējums dokumentu sagatavošanai portālā, to parakstīšanai ārpus portāla, vienlaikus nodrošinot tajos ietverto ziņu nemainīgumu un tālāku iesniegšanu portālā, atpazīstot attiecīgo dokumentu piemēram pēc QR koda.

14.jautājums

Cik lielā mērā UR sistēmas uzlabojumu un attīstības risinājumu plānošanā iespējams paredzēt izmaiņas arī trešo pušu izstrādātajos un UR lietotajos risinājumos? Gadījumā, ja būtu nepieciešamas izmaiņas kādā no trešo pušu risinājumiem, vai tam paredzēts atsevišķs budžets, vai arī izmaksas tiktu segtas no šī projekta budžeta?

14.Atbilde

Ņemot vērā, ka no uzdotā jautājuma nav precīzi secināms tieši, kuri trešo pušu izstrādātie risinājumi, kurus pasūtītājs lieto domāti, atbilde uz jautājumu sadalīta divās daļās:

  1. Ja ar trešo pušu risinājumiem saprotamas datu apmaiņas, citi risinājumi, piemēram, Valsts reģionālās attīstības aģentūras koplietošanas komponentes (maksājuma modulis, vienotais pieteikšanās modulis utml.) norādāms, ka metu konkursa „ Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas uzturēšana un publisko reģistru modernizācija” Nr. UR 2018/2 (turpmāk – Konkurss) dalībniekam, iesniedzot metu ir jāņem vērā visas Konkursa nolikumā noteiktās prasības. Ja ievērojot izvirzītās prasībās Konkursa dalībnieks spēj piedāvāt trešo pušu ieviesto (risinājumu implementācija pasūtītāja informācijas sistēmā) risinājumu maiņu pastāvošajās prasībās, tad šāda pieeja ir akceptējama. Vienlaikus jāņem vērā, ka piedāvātajam redzējumam jābūt pilnvērtīgam un praktiski realizējamam, proti, būtu jāņem vērā iespējamie riski.
  2. Ja ar trešo pušu risinājumiem tiek saprasta esošā pasūtītāja informācijas sistēma, kuru līdz 2018. gada 1. decembrim uzturēšanu veic SIA Exigen Services Latvia, tad norādāms, ka Konkursa dalībniekam, iesniedzot metu ir jāņem vērā visas Konkursa nolikumā noteiktās prasības. Ja ievērojot izvirzītās prasībās Konkursa dalībnieks spēj piedāvāt esošo pasūtītāja pārziņā esošo risinājumu maiņu pastāvošajās prasībās, tad šāda pieeja ir akceptējama. Vienlaikus jāņem vērā, ka visas izmaiņas pasūtītāja informācijas sistēmā līdz 2018. gada 1. decembrim veic esošais izstrādātājs piešķirtā budžeta ietvaros, savukārt pēc 2018.gada 1.decembra uzturētājs ar kuru tiks noslēgts uzturēšanas līgums atbilstoši Konkursa un tam sekojošās sarunu procedūras rezultātā Konkursa nolikuma 1.8. apakšpunktā noteikto plānotās līgumcenas ietvaros.