• lv
 • en

Klientu apkalpošanas standarts

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir dinamiska, uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu orientēta iestāde. Reģistra Klientu apkalpošanas standarts sniedz informāciju par klientu apkalpošanas vērtībām un principiem, pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidiem un saziņas iespējām.

KLIENTU APKALPOŠANAS VĒRTĪBAS:

Profesionalitāte – darbinieki ir kompetenti, atbildīgi, objektīvi un precīzi, spējīgi piedāvāt klientam atbilstošāko risinājumu;

Atbildība un taisnīgums – darbinieki uzņemas atbildību par savu darbu un sniegto pakalpojumu kopumā, ievēro vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret katru klientu;

Tiesiskums – Reģistra darbinieki ievēro normatīvo aktu prasības pakalpojumu sniegšanā, nodrošina ar pakalpojumu sniegšanu saistīto sūdzību un apstrīdēto lēmumu izskatīšanu, un pakalpojuma atteikuma gadījumā vai negatīva lēmuma gadījumā pamato atteikumu, balstoties uz normatīvo aktu prasībām;

Pieejamība – Reģistrs nodrošina klientam iespēju izvēlēties ērtāko pakalpojumu pieprasīšanas un saņemšanas veidu – izmantojot e-pakalpojumus, klātienē un pa pastu. Informāciju var saņemt rakstot virtuālajam asistentam UNA un zvanot uz Reģistra informatīvo tālruni.

Kvalitāte un drošība – Reģistrs nodrošina klientam nevainojamu apkalpošanu, konfidenciālas informācijas neizpaušanu, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, un rūpējas par klienta informācijas drošību un aizsardzību.

KLIENTAM IR TIESĪBAS SAGAIDĪT, KA REĢISTRA DARBINIEKI:

 • ir ar pozitīvu attieksmi pret klientu un veicamo darbu;
 • vienmēr rīkosies un pieņems lēmumus tikai savas kompetences ietvaros;
 • apzinās, ka saskarsmē ar klientu viņi pārstāv Reģistru;
 • ievēro lietišķu ģērbšanās stilu un nēsā piespraudi, kurā norādīts nodarbinātā vārds, uzvārds un amata nosaukums;
 • ja klienta jautājums nebūs Reģistra kompetencē, iespēju robežās noskaidros kompetento institūciju un to novirzīs izskatīšanai šai institūcijai;
 • atzīst savas kļūdas, atvainojas un rīkojas, lai novērstu radītās sekas;
 • nepieprasīs un nepieņems materiālas pateicības vai citus labumus par sniegto pakalpojumu.

KLIENTU SAZIŅAS IESPĒJAS:

 • pa oficiālo elektronisko pastu – info@ur.gov.lv;
 • iesniedzot iesniegumu publisko pakalpojumu portālā latvija.lv;
 • klātienē, klientu apkalpošanas centros;
 • zvanot uz informatīvo tālruni +371 67031703;
 • pa pastu, adresējot vēstules Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, Pērses iela 2, Rīga, LV- 1011;
 • Twitter un Facebook.

Plaša informācija par Reģistra darbību un pakalpojumiem pieejama tīmekļvietnē  www.ur.gov.lv.

 PAKALPOJUMU PIEPRASĪŠANA UN SAŅEMŠANA:

Reģistrs aicina reģistrācijas dokumentus un informācijas pieprasījumus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, iesniegt elektroniski.

Reģistra pakalpojumus var saņemt:

 1. elektroniski - publisko pakalpojumu portālā latvija.lv (ja konkrētā reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai nav izveidots e-pakalpojums iesniegšanai portālā www.latvija.lv, tad reģistrācijas pieteikumu iesniedz to nosūtot uz Reģistra oficiālo elektronisko pastu info@ur.gov.lv), Reģistra Informācijas tīmekļvietnē info.ur.gov.lv un Reģistra oficiālajā elektroniskā pastā info@ur.gov.lv. Komercķīlas pieteikumus iesniedz izmantojot Komercķīlas e-pakalpojumu - https://komerckila.ur.gov.lv.
 2. klātienē;
 3. izmantojot pasta pakalpojumus.

Katram pakalpojumam var būt atšķirīgs pieprasīšanas un saņemšanas veids.

KLIENTU APKALPOŠANA KLĀTIENĒ NOTIEK KLIENTU APKALPOŠANAS CENTROS Rīgas, Jēkabpils, Valmieras, Bauskas, Liepājas, Ventspils, Daugavpils un Rēzeknes reģionālajās nodaļās. Rīgas reģionālās nodaļas un reģionālo nodaļu darba laiki ir publicēti Reģistra tīmekļvietnes www.ur.gov.lv sadaļā Kontakti.

Apkalpojot klientus klātienē, Reģistrs nodrošina:

 • operatīvu klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu par pakalpojumiem;
 • iespēju klientam par pakalpojumu norēķināties ar maksājumu karti;
 • pašapkalpošanās datoru pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai Rīgas reģionālajā nodaļā;
 • ērtas un tīras telpas, kas pēc iespējas pieejamas arī personām ar īpašām vajadzībām ( ja telpas nav aprīkotas iekļūšanai ar specifiskiem tehniskiem līdzekļiem, tad darbinieki nodrošina citu iespēju pakalpojuma saņemšanai);
 • ērtu un saprotamu klientu plūsmas regulēšanu, izmantojot rindu regulēšanas sistēmu Rīgas reģionālajā nodaļā;
 • iespēju Rīgas reģionālajā nodaļā pakalpojumu pieprasīt, piesakot apmeklējumu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.

KLIENTU APKALPOŠANA PA TĀLRUNI +371 67031703 darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 (informācija par izmaiņām informatīvā tālruņa darba laikā tiek ievietota Reģistra tīmekļvietnes www.ur.gov.lv sadaļā Jaunumi, Twitter un Facebook)

Apkalpojot klientus pa informatīvo tālruni, Reģistrs nodrošina:

 • tūlītēju atbildi vai veikt atzvanu, ja nav iespējams sniegt atbildi uzreiz;
 • zvana pārsūtīšanu citam Reģistra kompetentam speciālistam.

Reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv ir iespēja rakstiski uzdot jautājumu virtuālajam asistentam UNA jebkurā laikā.

LAI SADARBĪBA AR KLIENTU BŪTU VEIKSMĪGA, REĢISTRS SAGAIDA, KA KLIENTS:

 • ievēros sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un ar cieņu izturēsies pret Reģistra darbiniekiem. Ja klients uzvedas agresīvi, aizskaroši un provocē uz konfliktsituāciju, nievājoši izsakās par valsts varu vai valsts pārvaldi, vai ir aizdomas, ka klients ir apreibinošo vielu ietekmē, Reģistra darbinieks aizrāda klientam par nepieļaujamo uzvedību, var pārtraukt sarunu ar klientu, ja nepieciešams pieaicināt tiešo vadītāju vai apsargu;
 • nefotografēs un nefilmēs Reģistra darbiniekus, telpas un pārējos klientus bez pamatojuma;
 • iepazīsies ar Reģistra tīmekļvietnē publicēto informāciju par Reģistra pakalpojumiem un to pieprasīšanas un saņemšanas nosacījumiem, un tos ievēros;
 • norādīs savu kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā Reģistra darbinieki varētu sazināties;
 • uzrādīs personu apliecinošu dokumentu, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai;
 • piedalīsies klientu aptaujās un novērtēs Reģistra pakalpojumu kvalitāti;
 • izteiks savu viedokli mutiski vai rakstveidā, ja reģistra sniegto pakalpojumu vai klientu apkalpošanas kvalitāte ir uzslavējama vai neapmierinoša.

Informācija par klientu apkalpošanas laiku pirmssvētku dienās tiek publicēta Reģistra tīmekļvietnē ur.gov.lv, Facebook, Twitter un izvietota klientu apkalpošanas nodaļu telpās.