• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Projekti

7. Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija

ĪSTENOŠANA PABEIGTA 07.07.2021.


Par projektu

Ārvalstu finanšu instrumenta vai attīstības sadarbības programmas nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)

Projekta nosaukums un numurs: ''Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija'' Nr. 2.2.1.1/17/I/006

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2018.-07.07.2021.

Projekta finansējums (EUR):

 • kopējais projekta finansējums: 5 000 000,00
 • ārvalstu finansējums: 4 250 000,00
 • līdzfinansējums: 750 000,00

Saņēmējs un Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir projekta partneris ar plānoto finansējumu 36 000 EUR)

Projektā iesaistītie sadarbības partneri:

 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;
 • Kultūras informācijas sistēmu centrs;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs;
 • Tiesu administrācija;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
 • Latvijas Zvērinātu notāru padome.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” (Projekts) paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē. Projekta mērķi noteikti tā, lai tie veicinātu programmas “PMLP un Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru un Valsts ieņēmumu dienesta sistēmu un pakalpojumu modernizācija uz atjaunināto platformu un infrastruktūras bāzes” (Programma) mērķu sasniegšanu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvirzīto mērķu īstenošanu attiecībā uz publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi, kas izriet no Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķa: „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā, veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.”

Projekta mērķis:

 1. Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē.
 2. Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus un drošu komunikāciju ar institūcijām Latvijā.
 3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu.

Projekta galvenās darbības:

 • Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk FPRIS) plānošana;
  • prasību izstrāde konsultāciju sniegšanas un kvalitātes vadības iepirkumam;
  • FPRIS izstrādes un ieviešanas atbalsta iepirkums;
  • Programmatūras drošības audita un veiktspējas audita iepirkums;
  • Projekta ieviešanas uzraudzības iepirkums.
 • FPRIS izstrāde:
  • FPRIS programmatūras izstrāde;
  • datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda atveidei latviešu valodā;
  • jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveide;
  • virtuālās identitātes piešķiršana.
 • FPRIS ieviešana, t.sk.:
  • datu migrācija;
  • administratoru un lietotāju apmācība.

Projekta līgumā un normatīvajos aktos noteiktie projekta īstenošanas, pēc īstenošanas un ilgtspējas nosacījumi:

Projekts skar visas personas, par kurām iekļautas ziņas Iedzīvotāju reģistrā. Mērķgrupas lielums uz 2017.gada 5.jūliju ir 2 288 877 personas. Vēl viena Projekta mērķa grupa ir citu valstu pilsoņi. Atbilstoši konceptuālajā ziņojumā par Fizisko personu reģistru minētajam, citu valstu pilsoņu mērķgrupas aptuvenais skaitliskais lielums 26 030 personu ik gadu (Valsts ieņēmumu dienesta klienti – 8 000, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra klienti – 430, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļu klienti – 100, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klienti – 900, Nacionālā veselības dienesta klienti – 50, PMLP klienti – 6 100, Valsts robežsardzes klienti – 350, zvērinātu notāru klienti – 10 000, savukārt, izmantojot Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības starpniecību, dokumentus brīvprātīgai reģistrācijai iesniegtu vēl 100 personas).

Plānotie Projekta risinājumi tiks izmantoti valsts, pašvaldību institūcijās un privātajā sektorā. Galvenās iestādes, kas izmantos Projekta ietvaros radītos risinājumus būs PMLP, pašvaldības, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs, Tieslietu ministrija, zvērināti notāri, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Valsts robežsardze, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Nacionālais veselības dienests, banku sektors, tiesu izpildītāji, maksātnespējas administratori, u.tml.

Lai nodrošinātu IKT koplietošanas pakalpojuma un saistīto procesu ieviešanu, tiks veiktas izmaiņas atbilstošajos tiesību aktos. Pilns tiesību aktu saraksts (t.sk. atbildīgās iestādes un termiņi), kuros veicamas izmaiņas iekļauts „Fizisko personu reģistra konceptuāls ziņojums” (apstiprināts 2016.gada 11.augustā ((prot. Nr. 39 39. §)), MK rīkojums Nr.439). Tiesiskais regulējums tiks izstrādāts termiņā, kas nepārsniegs projekta īstenošanas termiņu, t.i., laika posmā līdz 2020.gada 31.decembrim.

Uzņēmumu reģistra kā partnera izvēles pamatojums (t.sk. ieguldījumi projektā un ieguvumi no dalības projektā), detalizētāk aprakstīts „Konceptualajā ziņojumā par Fizisko personu reģistru”, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2016.gada 11.augusta rīkojumu Nr. 439.

Projekta ietvaros Uzņēmumu reģistrs kā Projekta partneris piedalījās Projekta aktivitātēs „FPRIS programmatūras izstrāde”, „Datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda atveidei latviešu valodā”, „Jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveidošana” un „Administratoru un lietotāju apmācība”.

Uzņēmuma reģistra iesaistes rezultāti:

 • dalība Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas programmatūras izstrādē – dalība intervijās, komentāru sniegšana par sistēmas/ procesu dokumentāciju;
 • izstrādāta funkcionalitāte ārzemnieka pirmsreģistrācijai un ārzemnieku datu aktualizācijai Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā;
 • datu apmaiņas funkcionalitāte starp Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu un Fizisko personu reģistra informācijas sistēmu, lai nodrošinātu ārzemnieka datu reģistrēšanu FPRIS un vārda un uzvārda atveidi latviešu valodā;
 • UR nodarbināto dalība Pilsonības un migrācijas dienesta organizētajās apmācībās.

Projekts ir noslēdzies 07.07.2021., Uzņēmumu reģistram deleģētās aktivitātes ir īstenotas, mērķi un rezultāti sasniegti, piešķirtais finansējums 36 000 EUR apmērā apgūts pilnībā.

Projekta kontaktinformācija:

UR Attīstības departamenta projekta vadītāja Agnese Liepiņa (tālrunis: 67031819, e-pasts: Agnese.Liepina@ur.gov.lv).

PMLP Pārvaldes priekšnieka vietnieks - projekta vadītājs Uldis Apsītis (tālrunis: 67829700, e-pasts: Uldis.Apsitis@pmlp.gov.lv).


Informācija aktualizēta:
06.10.2021.