• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Projekti

3. Projekts "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS)

 

Projekts Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma"

 Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms:  4 500 000 euro, no kā 3 825 000 euro ir ERAF līdzfinansējums.

Projektu īsteno: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (UR) ir projekta partneris.

Uzņēmumu reģistram deleģēto aktivitāšu īstenošanai plānotā summa: 89999,28 euro, no kā  76499,39 euro ir ERAF līdzfinansējums.

 Projekta mērķis:

  1. Nodrošināt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) projektu savstarpējo saskaņotību no IKT arhitektūras un specifiskā atbalsta mērķa kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī sekmēt Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu;
  2. Radīt priekšnosacījumus informācijas pārvaldības ieviešanai publiskajā pārvaldē, t. sk. valsts pārvaldes IKT pārvaldības informācija un atvērtie dati;
  3. Izstrādāt centralizēto koplietošanas platformu projektējumus un nodrošināt to īstenošanas autoruzraudzību;
  4. Radīt iedzīvotājiem un komersantiem, kā arī publiskās pārvaldes institūcijām drošas elektroniskas piegādes iespējas, attīstot e-adreses risinājumu drošas elektroniskas piegādes platformai (DEPP), kas balstās uz www.latvija.lv klientu darba vietas risinājumu, saistītajām koplietošanas komponentēm, saskarnēm un e-pakalpojumiem;
  5. Attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus, kas ir izstrādāti un ieviesti ERAF IKT projektu ietvaros, tostarp identificējot sabiedrības vajadzības attiecībā uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā arī apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām.

 UR dalība un atbildība projektā:

1. Projekta apakšdarbībā ''Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta'':

1.1. Dalība DEPP izmantošanas vadlīniju izstrādē un saskaņošanā;

1.2. UR IS pielāgošana juridisko personu datu validācijai pirms sūtījuma nosūtīšanas;

1.3. UR IS pielāgošana sūtījumu sūtīšanai un saņemšanai DEPP;

1.4. UR saziņa ar iedzīvotājiem, komersantiem, t. sk., sūtījumu (paziņojumi, atgādinājumi, e-dokumenti) sūtīšana klientiem un saņemšana no klientiem (Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē un/vai izmantojot programmsaskarni).

2. Projekta apakšdarbībā ''Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība''

2.1. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

2.2. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

 Projekta statuss UR:

2018.gadā ir īstenotas visas UR deleģētās aktivitātes:

  1. Veikti  UR lietvedības sistēmas DocLogix funkcionalitātes pielāgošanas darbi, lai nodrošinātu  sūtījumu sūtīšanu un saņemšanu uz juridisko un  fizisko personu e-adresēm (DEPP).
  2. Veikti sistēmas pielāgojumi datu apmaiņai ar DEPP – UR vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu datu nodošanai e-adreses kontu uzpildei un aktualizēšanai.
  3. Izstrādāti pielāgojumi UR informācijas sistēmas (URIS) integrācijai ar DEPP sūtījumu sūtīšanai uz e-adresi.

Papildus atbilstoši projekta līgumam UR ir piedalījies VARAM organizētajās izstrādes darba grupu sanāksmēs, dokumentācijas saskaņošanā.

Ar detalizētu projekta informāciju var iepazīties VARAM tīmekļa vietnē.

Informācija aktualizēta: 26.03.2019.