• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Projekti

4. Projekts "Vienotā datu telpa" (VDT)

ĪSTENOŠANA PABEIGTA 08.11.2020.
Pamatojoties uz 30.10.2020. MK rīkojumu Nr. 628, kas paredz projekta restrukturizāciju, 30.10.2020. ierosināti atbilstoši projekta VDT vienošanās grozījumi Nr.3. Aktuālais statuss sniegts saskaņā ar ierosinātiem grozījumiem.

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (turpmāk – UR) kā sadarbības partneris piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta “Vienotā datu telpa”, Nr. Nr. 2.2.1.1/17/I/09 (turpmāk – Projekts), īstenošanā.

Par Projektu

Projekts turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes, kā arī ir cieši saistīts ar VRAA ERAF informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” mērķu sasniegšanu.

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

 1. Datu izplatīšanas platformas (DIP) izstrāde.
 2. Datu publicēšanas platformas (DPP) 2.kārtas izstrāde.
 3. Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem.
 4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība.
 5. Publicitātes pasākumu īstenošana.
 6. Projekta pārvaldība.
 7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Kopējās Projekta īstenošanas izmaksas ir 3 578 167,88 euro, no kuriem 3 041 442,70 euro ir ERAF finansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017. gada 9. novembra.

Projekta īstenošanā piedalās 3 sadarbības partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
 2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs.
 3. Valsts zemes dienests.

UR dalība Projekta īstenošanā

UR piedalās Projektā ar šādām aktivitātēm:

 1. dalība DIP izstrādē, piedaloties DIP prasību izstrādē un saskaņošanā, nodrošinot Publisko personu un iestāžu saraksta (turpmāk - PPI saraksts) izstrādi un servisa izstrādi PPI saraksta datu nodošanai DIP, nodrošinot servisu izstrādi vai pielāgošanu UR datu nodošanai DIP (vismaz Valsts informācijas sistēmu savietotājā jau publicēto servisu apjomā), ieviešanā, piedaloties risinājuma testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu pieteikšanā, kā arī nodrošinot risinājuma izmantošanu līdz tā pilnīgai ieviešanai un pēc projekta realizācijas;
 2. dalība DPP 2.kārtas izstrādē, piedaloties DPP prasību izstrādē un saskaņošanā, saskarņu izveidē UR atvērto datu publicēšanai, kā arī komentējot izstrādātos nodevumus, ieviešanā, piedaloties UR informācijas sistēmu un DPP saskarņu integrācijas testēšanā.

Partnerim deleģēto darbību īstenošanas finansējums projekta ietvaros veido  235 000,00 euro.

Kontaktinformācija:

UR Attīstības departamenta projektu vadītāja Jana Jantone (67031819, jana.jantone@ur.gov.lv)

VRAA Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļas projektu vadītāja Inga Kovkājeva (66164650, inga.kovkajeva@vraa.gov.lv)

Publicēts: 02.12.2020.