• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Starptautiskā sadarbība

4. Sadarbība ar Lietuvu

Laikā no 2010. gada 12. – 14.aprīlim Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs Ringolds Balodis, galvenā valsts notāra vietniece juridiskajos un funkciju jautājumos Ina Kļaviņa un funkciju vadības nodaļas vadītāja Jana Jantone atradās komandējumā Lietuvā, Viļņā, apmeklējot Lietuvas Republikas Tieslietu ministriju un valsts uzņēmumu „Reģistru centrs”.

Komandējuma mērķis bija iepazīties ar politiskajām nostādnēm Lietuvas valsts reģistru, it īpaši uzņēmumu un nevalstisko organizāciju jomā, attīstībai. Tāpat komandējuma mērķis bija iepazīties ar veiktajām izmaiņām normatīvajos aktos uzņēmējdarbības jomā un to ietekmi uz uzņēmējdarbības uzsākšanu. Jāatzīmē, ka ar šo gadu Lietuvas normatīvajos aktos stājušās spēkā būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā: notikusi atteikšanās no paraksta parauga kā atsevišķa iesniedzamā dokumenta, atteikšanās no reģistrācijas apliecības kā atsevišķa izsniedzamā dokumenta, samazināts uzņēmumu reģistrācijas dienu skaits no 5 uz 3 darba dienām. Tāpat ar šo gadu Lietuvā nodrošināta iespēja pieteikt elektroniski reģistrācijai individuālo uzņēmumu. Tiek turpināts darbs arī pie citu uzņēmējdarbības formu iespējas pieteikt reģistrāciju elektroniski.

Vizīte Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijā

Viesojoties Lietuvas Republikas Tieslietu ministrijā (LRTM) tika noskaidrots, ka LRTM pārziņā ir politikas veidošana attiecībā uz pieciem no sešiem valsts nozīmes reģistriem: zemes īpašuma tiesību reģistrs, nekustamā īpašuma reģistrs, juridisko personu reģistrs, adrešu reģistrs. Ir uzsākti darbi, lai valsts uzņēmums „Reģistru Centrs” nodrošinātu normatīvo aktu reģistra vešanu. Iedzīvotāju reģistra vešana ir Iekšlietu ministrijas pārziņā.

Tāpat tika noskaidrots, ka Lietuvas Republikā eksistē Valsts reģistru likums, kurš kalpo kā „jumta” likums un noteic valsts nozīmes reģistru (neatkarīgi no to pārziņa) darbības un sadarbības principus.

LRTM ieskatā jāpilnveido uzņēmējdarbības uzsākšanas atvieglošanas iespējas, paredzot, ka uzņēmums kļūst par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju ar uzņēmuma reģistrāciju juridisko personu reģistrā nevis ar tā reģistrāciju Lietuvas nodokļu administrācijā. Turklāt

LRTM uzskata, ka reģistrācija nav tiesu funkcija un tāpēc uzsākusi risināt jautājumu par nekustamā īpašuma tiesību reģistrācijas nodošanu administratīvajām iestādēm (pašlaik ar minētajiem jautājumiem nodarbojas tiesneši). LRTM ieskatā reģistru vešanai, uzturēšanai un attīstībai vispiemērotākā darbības forma ir tieši valsts uzņēmums, kurš var gūt peļņu, jo tad rodas vairāk iespēju nodrošināt reģistrācijas procesu efektīvāku. Valsts uzņēmumam ir iespējas piesaistīt atbilstošus IT speciālistus un nodrošināt IT attīstību pretēji no valsts budžeta finansētām iestādēm. Tuvākā laika prioritātes LRTM saistītas arī ar uzņēmumu vienkāršotās likvidācijas procesa izstrādi.

Vizīte valsts uzņēmumā „Reģistru centrs”

Valsts uzņēmums „Reģistru centrs” (RC) dibināts 1997.gadā. Lietuvas Republikas intereses RC pārstāv LRTM. RC nodarbināti 1686 darbinieki. RC ir 11 reģionālās nodaļas un vairāk kā 50 klientu apkalpošanas punkti.

Kā jau iepriekš norādīts, tad visu juridisko personu, nekustamā īpašuma un adrešu reģistru vešanu nodrošina RC. RC sniedz arī citus pakalpojumus: normatīvo aktu krājumu izdošana (izdevējdarbība), sertifikācijas pakalpojums elektroniski drošajam parakstam (no 2009.gada 1.jūlija). RC patstāvīgi nodrošina reģistrācijas sistēmu izstrādi un apkalpošanu. RC ir tiesīgs gūt peļņu.

RC attīstības galvenie virzieni: datu „banku” veidošana un klientu pašapkalpošanās pilnveidošana gan pieprasot informāciju, gan piesakot kāda tiesību subjekta reģistrāciju.

Juridisko personu reģistrācijas funkcija

Juridisko personu reģistrācijas funkciju RC no pašvaldībām pārņēma tikai 2004.gadā. Tāpēc tā RC ir salīdzinoši jauna funkcija. Juridisko personu reģistrā tiek reģistrētas visu veidu juridiskās personas valstī (sākot ar privāto tiesību un beidzot ar publisko tiesību juridiskajām personām). Juridisko personu reģistrācijā iesaistīti 104 nodarbinātie.

Būtiski, ka privāto juridisko personu reģistrācijai sagatavoto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem pārbauda zvērināts notārs, līdz ar ko RC reģistratora uzdevums ir tikai pārliecināties, vai zvērināta notāra līdzdalība ir bijusi un ievadīt informācijas sistēmā datus, kas nepieciešami reģistra vešanai. Tādējādi reģistratora darbs ir tehnisks. Par reģistratoru var būt cilvēks ar ekonomisko vai juridisko izglītību.

RC sniedz arī uzņēmumu nosaukumu rezervēšanas pakalpojumu. Rezervējot nosaukumu, tiek veikta pārbaude, salīdzinot ar reģistrētiem vai jau rezervētiem nosaukumiem, kā arī ar preču zīmēm. Rezervācija ir spēkā 6 mēnešus. 
Attiecībā uz juridisko adrešu pārbaudi eksistē noteikums, ka tās reģistrācijai jāiesniedz adreses īpašnieka piekrišana. Tāpat normatīvajos aktos ir noteikts ierobežojums, ka par juridisko adresi nevar tikt izmantota valsts iestādes adrese un nekustamā īpašuma adrese, kura sastāvā nav ēkas.

Elektroniskie pakalpojumi 

Ņemot vērā to, ka RC ir savs IT atbalsts, kā arī RC aktīvi iesaistās dažādos Eiropas Savienības finansētos projektos, ir ļoti attīstīti e-pakalpojumi iedzīvotajiem (elektroniskās informācijas iegūšana RC interneta mājas lapā, reģistrācijas pieteikumu iesniegšana, izmantojot RC mājas lapu, e-maksājumu veikšanas pārbaude, citas pārbaudes, ievadot datus e-reģistrācijas pieteikumā). Būtiski ir atzīmēt, ka RC ir arī viens no trijiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem Lietuvā. Jāatzīmē, ka RC elektroniskos reģistrācijas pakalpojumus sniedz tikai, ja izmantot drošo e-parakstu.