• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Stratēģija 2022. - 2026. gadam

1. Ievads

Uzņēmumu reģistra (turpmāk tekstā – Reģistrs) stratēģija 2022. - 2026. gadam paredz nodrošināt iestādes digitālo transformāciju, noslēdzot pāreju no nacionāla līmeņa iestādes, kas klientus apkalpo klātienē, pieņemot vai izsniedzot dokumentus papīra formātā, uz starptautisku digitālu iestādi, kas klientus apkalpo attālināti, nodrošinot e-pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli. Stratēģijas “sirds” ir veco, pagājušā gadsimta 90tajos gados būvēto IT sistēmu nomaiņa uz mūsdienīgiem IT risinājumiem, kas secīgi ļaus uzlabot IT sistēmu darbības nepārtrauktību jeb pakalpojumu pieejamību un veidot jaunus klientorientētus e-pakalpojumus, ietverot iekšējo procesu efektivizāciju, juridisko procedūru vienkāršošanu un līdz ar to administratīvā sloga mazināšanu Reģistra klientiem nacionāli un starptautiski, atbilstoši Reģistra darbības moto - “datus uzraugām, klientus konsultējam”.

Reģistra darbības stratēģija 2022. - 2026. gadam ir vidēja termiņa iestādes vadības dokuments, kas nosaka iestādes stratēģiskās attīstības kursu nākamajiem pieciem gadiem.

Primāri dokuments paredzēts kā instruments Reģistra stratēģisko mērķu definēšanai un sasniegšanai. Vienlaikus dokumenta mērķis ir arī iepazīstināt un aicināt uz sadarbību stratēģijas īstenošanā klientus, sadarbības partnerus u.c. iesaistītās puses/mērķgrupas.

Stratēģija nosaka prioritātes finanšu, materiāltehnisko un cilvēku resursu koncentrēšanai, lai efektīvi sasniegtu noteiktos mērķus un rezultātus. Dokumenta saturs ietver arī Reģistra misiju, vīziju un pamatvērtības, kurās balstās iestādes kultūra. Stratēģijā arī apkopota informācija par Reģistra galvenajām mērķgrupām/iesaistītajām pusēm, to interesēm un vajadzībām. Nobeigumā sniegta stratēģisko priekšnoteikumu analīze – iestādes darbības spēju, risku un pieejamo resursu izvērtējums.

Stratēģijas ieviešanas pasākumi tiks iekļauti ikgadējā Reģistra darba plānā, informācija par īstenošanas gaitu – ikgadējā publiskajā pārskatā.

Stratēģija izstrādāta, ņemot vērā aktuālos, Latvijas valsts un Eiropas Savienības līmenī noteiktos, mērķus un uzdevumus uzņēmējdarbības vides attīstības un valsts pārvaldes pakalpojumu sniegšanas jomās.