• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Par Uzņēmumu reģistrā saņemto pieteikumu izvērtēšanu Valsts ieņēmumu dienestā

Viens no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – Reģistrs) uzdevumiem ir sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Reģistra vestajos reģistros. Gadījumi, kuros Reģistram ir pienākums pārsūtīt VID informāciju par saņemtajiem pieteikumiem ir minēti likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.16 panta pirmajā daļā. Proti, atbilstoši minētajai normai Reģistrs nosūta VID informāciju par saņemtajiem pieteikumiem ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai (pievienošanai lietai) Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā, pārstāvniecību reģistrā un biedrību un nodibinājumu reģistrā, ja:

  • 1) pieteikumā norādītajā ierakstīšanai pieteiktajā juridiskajā adresē jau ir reģistrēti vairāki šajos reģistros reģistrētie tiesību subjekti, filiāles, ārvalstu komersantu vai organizāciju pārstāvniecības;
  • 2) pieteikumā norādītais valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists ir valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos;
  • 3) viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem jau ir viens no dalībniekiem vairākās kapitālsabiedrībās, izņemot gadījumu, kad viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem ir publiska persona Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē;
  • 4) šajos reģistros reģistrētā tiesību subjekta vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem ir persona, kura bija vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos gada laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

Informācija tiek salīdzināta ar Reģistra vestajos reģistros ierakstītajām ziņām vai informāciju par komercsabiedrībām un to filiālēm, ārvalstu komersantu filiālēm, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem, zemnieka vai zvejnieka saimniecībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām un to filiālēm, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, biedrībām, arodbiedrībām un nodibinājumiem.

Tāpat, lai ierobežotu tādu juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēju un pienākumu ziņā līdzvērtīgu neatkarīgu juridisko pakalpojumu sniedzēju (turpmāk — juridisko pakalpojumu sniedzējs) darbību, kuri nav iesnieguši VID ziņojumu par savas darbības veidu, Reģistrs nosūta VID šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minēto informāciju, kā arī sniedz VID informāciju par personām, kuras Reģistrā iesniegto pieteikumu ir parakstījušas uz līgumiska pilnvarojuma pamata.

Precizēta kārtība kādā notiek minētās informācijas apmaiņa starp Reģistru un VID, kā arī  precīzi kritēriji iepriekš minētajos punktos noteikto gadījumu identificēšanai, ir noteikta starpresoru vienošanās, kas noslēgta starp Reģistru un VID. Noslēgtā starpresoru vienošanās ir ierobežota pieejamības informācija un pieteikuma iesniedzējam nav tiesības ar to iepazīties.

Vienlaikus ar informācijas nosūtīšanu VID Reģistra valsts notārs pagarina lēmuma pieņemšanas termiņu par 10 darbdienām, jo atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 26.punktam VID atzinumu par Reģistrā saņemto pieteikumu sniedz 10 darba dienu laikā. Reģistrs arī var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem no pieteikuma saņemšanas dienas, ja VID nepieciešams veikt papildus pārbaudes, lai pārliecinātos, ka 2., 3. un 4. punktā minētās personas nerīkojas kā juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri nav iesnieguši VID ziņojumu par savas darbības veidu.

Ja saņemts VID atzinums par tiesību subjekta nodokļu riskiem vai darbību, ko veic šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minētās personas kā juridisko pakalpojumu sniedzēji, kuri nav iesnieguši VID ziņojumu par savu darbības veidu, Reģistra valsts notārs, pamatojoties uz likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.16 panta septīto daļu pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt (pievienot lietai) dokumentus vai izdarīt ierakstu Reģistra vestajos reģistros. Valsts nodevu šādos gadījumos neatmaksā.

Ņemot vērā minēto, uzsverams, ka, pirmkārt, saņemot VID atzinumu par konstatētajiem nodokļu riskiem, Reģistra valsts notāram ir jāpieņem obligātais administratīvais akts – jāatsaka pieteikto izmaiņu reģistrācija, jo Reģistrs nav tiesīgs VID vietā vērtēt  sniegtā atzinuma saturu. Viens no apstākļiem, kuru VID atzinuma sagatavošanas laikā vērtē ir vai pieteiktajai amatpersonai nav nodokļu parādi. Līdz ar to pirms amatpersonas iecelšanas ieteicams pārliecināties vai tai nav nodokļu parādi, ko iespējams izdarīt šeit: https://www6.vid.gov.lv/NPAR

Otrkārt, VID nesniedz Reģistram pilnu atzinumu, bet tikai daļu no atzinuma, kura saturs arī tiek norādīts Reģistra valsts notāra lēmumā par atteikumu reģistrēt pieteiktās izmaiņas. Gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs nepiekrīt VID sniegtajam atzinumam, pieteikuma iesniedzējam ir jāsazinās ar VID. Ja VID konstatētie nodokļi riski tiek novērsti un Reģistrā tiek saņemts jauns VID atzinums, ka iepriekš norādītie nodokļu riski vairs nepastāv, Reģistrs reģistrēs pieteiktās izmaiņas, ja tiks atkārtoti samaksāta normatīvajos aktos noteiktā valsts nodeva. Juridiskā persona var arī ievēlēt citas amatpersonas vai arī gadījumā, ja pieteiktas vairākas amatpersonas un tikai vienam no tām konstatēti nodokļi riski, pieteikt reģistrācijai pārējās amatpersonas, par kurām atzinums par nodokļu riskiem netika sniegts.